Enspirasyon

FOK OU KENBE…

Pa ri m non! Men ou konnen sa pa gen lontan, mwen konnen gen kouraj pa vle di fòs ou genyen pou leve yon bokit dlo osnon yon gwo bagay ki lou. M pase tout vi m ap kwè, lè yo di yon moun gen kouraj, se anpil fòs fizik moun nan genyen.

Jouk tan, lavi a deside pase m youn nan eprèv ki pi difisil li yo. Mwen vin konprann, yon moun ka gen anpil fòs fizik men li pa gen kras kouraj.  Konsa tou, yon bwalegede tankou m, ki pa gen anpil fòs fizik ka travay pou l gen anpil kouraj. Paske kouraj, se fòs ki sot anndan w k ap ede w kenbe a. Kouraj se ti vwa sa a ki anndan w lan, k ap di w: Ou wè jan sa difisil, prèske pa gen mwayen pou soti nan sa w ye la a, men kwè m, w ap rive.

Screen Shot 2014-10-13 at 8.55.12 AM

Kouraj ou se lespwa w, pou w kwè lavi w pap rete konsa menm si w pa wè kote w pral pase. Eben kite m di w, gendelè si se pa t ti vwa sa a, jounen jodi a mwen te ka gentan fòl, ap mache sal, toutouni nan lari.

Kite m rakonte w jan sa enpòtan, pou w aprann kwè nan kouraj ou. Paske wi, fòk ou gen kouraj e fòk ou kenbe… Kontinye li

OU KAPAB!!!

Sa rive tout moun, pou menm yon fwa pa jou, pou yo doute de yo. Sèlman sa ki pral diferansye w de tout lòt moun k ap doute de kapasite yo ak fòs yo, se lè w deside ou se sèl espwa w. Lè w konnen, ou se sèl moun ou ka konte sou li pou w amelyore lavi w, ou vin gen yon pouvwa anplis.

tipapiyon1

Lè w deside se pa fanmi lòtbò ki pral fè bagay yo mache pou ou, osnon jwenn yon nèg ki ka okipe w; lè w deside w ap itilize konesans ou pou w avanse, se lè sa a, moun ap pran w pou ekstraterès paske ou deside fè petèt sa yo pap janm vle fè nan lavi yo a, ki se poze aksyon k ap ede w avanse.

Jodi a, konnen w kapab. Konnen wout lan pap fasil, men sa pap janm anpeche w kwè nan tout resous ou genyen nan ou yo, pou w amelyore lavi w. Mwen envite w li ti istwa sa a, yon bèlnègès pataje ak nou, ki ka montre w jan lè w konte sou fòs ou avan w konte sou sèvis moun pral rann ou, jan se sa ki plis konte Kontinye li

OU KONN FE L BYEN…

Depi yon bagay, gen konte ( 1+2) ladann, mwen wè nwa. Depi se kalkile, m santi lespri m twouble. Se vre, moun ki nan antouraj mwen toujou ap ankouraje m, pou m aprann fè sa, men nan mwen menm, mwen konnen kalkil se youn nan feblès mwen. Depi lekòl, tab adisyon ak miltiplikasyon te konn ap kale m.

yonbn

Dènye jou sa yo menm, anpil kalkil vini pou mare pye m, men mwen itilize sa pou m teste tèt mwen. Rezilta m yo, lè m ap konte toujou pi plis pase pa tout lòt moun. Se pa nan bouch mwen, w ap tande jan lòt manm nan ekip la pase m nan rizib nan kontwole mayo pou konferans lan. 

Men kote m ap di w sa a, depi yon bagay gen rapò ak kreyativite, òganizasyon, jwenn yon meyè lide osnon opsyon, mwen se premye moun y ap rele paske sa a, se youn nan fòs mwen. Tout sa pou di w, ou gen feblès menm jan ou chaje ak fòs, menm jan ak tout moun. Feblès ou te mèt wotè syèl la, gen yon bagay ou konn fè trè byen.

Kòman w ka konnen sa ou konn fè byen, pou w ka amelyore lavi w? Vini w al dekouvri ansanm ak mwen… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook