Enspirasyon

OU KAPAB!!!

Sa rive tout moun, pou menm yon fwa pa jou, pou yo doute de yo. Sèlman sa ki pral diferansye w de tout lòt moun k ap doute de kapasite yo ak fòs yo, se lè w deside ou se sèl espwa w. Lè w konnen, ou se sèl moun ou ka konte sou li pou w amelyore lavi w, ou vin gen yon pouvwa anplis.

tipapiyon1

Lè w deside se pa fanmi lòtbò ki pral fè bagay yo mache pou ou, osnon jwenn yon nèg ki ka okipe w; lè w deside w ap itilize konesans ou pou w avanse, se lè sa a, moun ap pran w pou ekstraterès paske ou deside fè petèt sa yo pap janm vle fè nan lavi yo a, ki se poze aksyon k ap ede w avanse.

Jodi a, konnen w kapab. Konnen wout lan pap fasil, men sa pap janm anpeche w kwè nan tout resous ou genyen nan ou yo, pou w amelyore lavi w. Mwen envite w li ti istwa sa a, yon bèlnègès pataje ak nou, ki ka montre w jan lè w konte sou fòs ou avan w konte sou sèvis moun pral rann ou, jan se sa ki plis konte Kontinye li

OU KONN FE L BYEN…

Depi yon bagay, gen konte ( 1+2) ladann, mwen wè nwa. Depi se kalkile, m santi lespri m twouble. Se vre, moun ki nan antouraj mwen toujou ap ankouraje m, pou m aprann fè sa, men nan mwen menm, mwen konnen kalkil se youn nan feblès mwen. Depi lekòl, tab adisyon ak miltiplikasyon te konn ap kale m.

yonbn

Dènye jou sa yo menm, anpil kalkil vini pou mare pye m, men mwen itilize sa pou m teste tèt mwen. Rezilta m yo, lè m ap konte toujou pi plis pase pa tout lòt moun. Se pa nan bouch mwen, w ap tande jan lòt manm nan ekip la pase m nan rizib nan kontwole mayo pou konferans lan. 

Men kote m ap di w sa a, depi yon bagay gen rapò ak kreyativite, òganizasyon, jwenn yon meyè lide osnon opsyon, mwen se premye moun y ap rele paske sa a, se youn nan fòs mwen. Tout sa pou di w, ou gen feblès menm jan ou chaje ak fòs, menm jan ak tout moun. Feblès ou te mèt wotè syèl la, gen yon bagay ou konn fè trè byen.

Kòman w ka konnen sa ou konn fè byen, pou w ka amelyore lavi w? Vini w al dekouvri ansanm ak mwen… Kontinye li

MET TOUT OU MENM!!!

-Gade, jounen w lan gen menm 24 èdtan ak jounen Beyonce a!

M te sezi, lè yon zanmi m ki malad anpil te di m pawòl sa a, ane ki sot pase la a. M te sezi, paske m te di tèt mwen, kiyès ki di l m te vle menm jan ak Beyonce? Dayè menm krapo, kouri pou mwen lè m ap chante; danse menm, pa gen kò rèd pase m.

4

Lè m vin fè yon ti reflechi, m vin wè: Se pa di li di m, pou m vin menm jan ak Beyonce nan chante, ni nan danse men li vle di m: Si m travay, si m met tout mwen menm nan travay m ap fè a, m ap ka rive lwen, menm pi lwen pase sa m te panse.

E pa t gen pi bon konsèy, yon moun te ka banm nan lavi m. Pawòl sa a, kontinye ap ede m grandi. E sa m renmen an, depi menm kote ou deside mete l an aplikasyon an, ou gentan kòmanse wè chanjman. Plis w ap mete l an aplikasyon, plis w ap aksepte fòk ou mete tout ou menm, nan sa w ap fè chak jou nan lavi w la, pou w ka jwenn rezilta w vle yo. E se konsa, w ap tou bay lavi w plis sans.

San m pa fè twòp literati, kite m rakonte w yon ti rezilta gwo pawòl sa a, ban m nan lavi m deja… Kontinye li

SE YO KI POU PE…

Nan biwo a, mwen chita nan fen ane 2013 la, m tande yon kòlèg ki gen pwoblèm ak sipèvizè l repete pawòl sa a, aprè yo te fin akize l de yon bagay petèt li pa t fè:

“Se yo k pou pè”…

Jouk jounen jodi a, m pa ka di w kòman li te soti nan pwoblèm sa a, men ti fraz sa a te montre m, ou pa gen pou w pè afwonte anyen nan lavi w. Ou pa gen pou w pè pwoblèm. Ou pa gen pou w pè echèk. Ou pa gen pou w pè anyen… E si toutfwa ta gen pou pè, se yo ki pou pè w. Se pwoblèm ou yo ki pou pè apwoche w, paske yo konnen zam detèminasyon w ka kraze yo.

oukapab

Di m kisa w reyisi fè nan lavi w deja, ou pa t jwenn yon echèk pou piti ki te dekouraje w osnon ki te anpeche w avanse? Eksperyans ou fè nan lavi w ba w leson sa a deja, se pa echèk ki pral anpeche w fè sa w vle fè, okontrè se chita plenyen, pa janm eseye, pè sa moun pral panse k ap fè w echwe.

Leve jodi a, bliye tout sa moun pral panse, bliye tout sa ki mal ki ka rive. Pase tout tan w, pou wè sa w ka fè pou w amelyore lavi w, e kòmanse poze aksyon pou sa depi kounya… Kontinye li

OU SE TOUT SA W GENYEN!!!

Sa pa fè anyen si w kriye tout dlo ki nan kò w, paske w pa gen moun ou ka konte sou yo… Sa pa fè anyen, si w tris paske ou pa gen okenn zanmi ou ka rele pou ede w sòti nan yon enpas, lavi a mete w…

avansedevan

Men sa ap fè, lè w bliye OU se sèl espwa lavi w. Sa ap fè anpil, lè w bliye si se kalite w, devouman w, ak konfyans ou gen nan kapasite w k ap ede w avanse. Malgre tout enèji, tout pasyon, ou ka genyen, lavi an pap janm sispann takle w, pou l kontinye teste rezistans ou genyen pou w amelyore lavi w. E se nan moman sa yo plis, pou w konnen, ou se tout sa w posede…

Se nan moman tristès, dezolasyon, ak kalkil sa yo pou w konnen, ou se sèl moun ki pap janm bay vag sou ou. Ou se sèl moun ki pap janm monte vit sou ou. Sa ka parèt yon ti kras raz, pou w kwè sa. Men pa gen okenn moun, k ap fè anyen pou ou, si se pa ou menm, pou w grandi nan lavi sa a.

E se sa pou w fè, pou w kontinye avanse Bèlnègès cheri… Kontinye li

SA W VLE FE, MENM???

M sonje, nan lekòl mwen te ye a, chak tan w ap apwoche pi prè pou fini ak lekòl klasik ou, se plis responsabilite, w ap genyen. Sa vle di, yon fwa yon moun rive nan Reto oubyen Filo, ou gen plizyè lòt (ti) moun sou responsabilite w.

av1

Ou konnen, se te yon pansyon. Yon kote ou dòmi, ou leve, w al lekòl, ou jwe ak menm gwoup moun yo chak jou. Sa vle di, kit ou vle, kit ou pa vle l, w ap gen yon lyen kanmenm ak moun sa yo. Eben se konsa, nan Reto, mwen te monitris nan yon gwoup ki gen dis (10) lòt elèv konsa, ki nan diferan klas nan lekòl la. Chak maten, a senk (5) è di maten, mwen dwe rankontre ak tout moun sa yo pou fè reyinyon, sou kòman jounen an dwe pase. E pou kòmanse ak reyinyon sa yo, toujou gen yon moun ki dwe priye. Sa rive souvan, pou mwen priye paske m pat janm vle pou priyè yo twò long, konsa reyinyon an pap dire anpil tan (lol).

Eben se konsa, kèk semèn avan ane lekòl la fini, pou nou rantre al wè fanmi nou; Gen youn nan elèv yo ki te nan senkyèm ki di m, aprè reyinyon an: “Poukisa nan fen priyè w yo, ou toujou di: Avni nou nan men w Bondye…”

M te sezi, paske mwen pa t konsyan si m te konn repete sa souvan. M pa t jwenn yon repons ki kenbe pou m ba li. Men sa pa gen anpil tan, mwen reyalize malgre kwayans ou ta gen nan Bondye a, se ou ki dwe konn sa w vle fè pou avni w byen pase.

E, kòman w ka fè sa… Kontinye li

SAN PESEVERANS, OU PAP RIVE…

Sa pa gen anpil tan, mwè m vle tounen yon gwo fanatik ti komik (Dessins Animés). Pou m byen di w, m fanatik ti komik ki gen rapò ak reyalite a plis. E youn nan ti komik mwen ka mete nan kategori sa a, se “How to train your dragon” an fransè ki rele “Dragon“. Gen anpil moun ki ka di, ti komik pa gen okenn rapò ak reyalite, wi gen anpil ladan yo ki konsa vreman. Konsa tou, genyen w ap gade k ap make w pou tout lavi w…

dragon

Fòk mwen di w, desen mwen te wè sou po DVD a, pa t twò atire atansyon m. Men depi lè m kòmanse gade l la, istwa a tèlman kaptive m, se te natirèl pou mwen pou m swiv tout dewoulman istwa a pandan 1è 33 minit. How to train your dragon,  te sòti nan kòmansman lane 2010. Nan ti komik sa a, gen yon ti piti ki rele “Awòl”, ki se sèl pitit papa l ki se yon gwo gèrye k ap tiye dragon. Papa l te tèlman ap ba l presyon pou l tiye anpil dragon, li kreye yon zam pou l ka montre papa l, se sa li vle fè tout bon.

Jiskaske li vin rankontre yon dragon, li te tire sou li ak zam li te fè a, ki vin pa ka vole ankò, lavi l ak rèv li tou chanje. Li vin remake dragon yo, se pa enmi l jan yo te fè l konprann li a. Dragon sa a, tou vin tounen pi bon zanmi l, a tèl pwen li kòmanse ap sove lakay li, pou l al wè dragon an.

M pa bezwen di w, ki mizè Awòl pase pou l demontre tout yon peyi ki pase jenerasyon sou jenerasyon ap tiye dragon, ke dragon yo pa enmi yo. Mete nan tèt ou, nan peyi Awòl la, pou yo ka respekte w, se yon dragon pou pi piti pou w tiye.

Rive defye kwayans tout yon popilasyon pou montre gen yon lòt fason yo ka viv, se te pi gwo leson ti komik sa a aprann mwen. Men pou rive fè sa, fòk ou bwè kòktèl motivasyon melanje ak detèminasyon, ak yon bon ti zès pèseverans ladann.

Kòman pou prepare kòktèl sa a pou amelyore lavi w? Ban m pataje resèt la avè w… Kontinye li

SE YON SEWOM!!!

Eske w konnen pawòl w ap repete souvan, oubyen pawòl ki monte nan lespri w san w pa menm konnen, gen anpil pou wè ak aksyon w ap poze nan lavi w chak jou. Wi, pawòl w ap di chak jou gen yon gwo pouvwa e fasil pou reflete nan tout konpatiman lavi w.

doubletranchant

Se pou sa li enpòtan pou w repete bèl pawòl, pawòl k ap ede w grandi, pawòl ki gen fòs, pawòl ki ka motive w poze aksyon pou w amelyore lavi w.

Souvan, lè m fin pase yon etap ki difisil, leson eprèv sa a ban m nan, mwen tou fè l tounen yon panse m ka medite sou li. Konsa, mwen gen yon ti kote m kache yo nan tèt mwen, menm lè m pa repete yo, men m toujou ap riminen yo maten midi e swa.

Gen moun ki konn di m: “An, paske w ap repete yon pawòl, sa pral fè sa w vle a fèt nan reyalite?”… Non, se pa paske m ap di mwen vle milyonè pa egzanp, ki pral fè lakay mwen plen lajan demen maten. Men, di tèt mwen fòk mwen travay, repete fòk mwen bourike pou m ka gen lajan m vle genyen an, se yon motivasyon k ap ede m fokis plis sou objektif sa a mwen genyen an. E, li pa yon sekrè pou okenn moun, sou sa lespri w plis fokis la, se sa men w, pye w ap fè e se sa bouch ou ap pale.

Kidonk, kite m pataje ak ou kounya, kèk ti pawòl m repete souvan ki ede m avanse pi prè moun mwen vle ye a, ak sa m vle reyalize nan vi m yo… Kontinye li

LAVI W KA BEL!!!

Nou pa gen menm non, ou ka rele Mari mwen m rele Jan. Petèt nou pa t pase nan menm lekòl, ni abite nan menm katye. Men, asireman nou tout konnen chak grenn nan nou, gen yon konba n ap mennen nan lavi nou.
Yon konba pou nou chèche plas nou kote n ap viv la. Yon konba pou nou siviv, yon konba pou nou amelyore lavi nou, yon konba pou nou jwenn sa ki ta dwe natirèlman pou nou. Menm si konba w la pa ta konba pa m, men tout konba se konba. Se sa ki fè, mwen avè w nou sanble. Nou tout sanble…
bn5
Se pou sa li enpòtan anpil pou nou pataje konba nou, defèt nou men an menm tan taktik ak mwayen nou itilize pou nou sòti nan konba sa yo. Menm si kou nou fin pote laviktwa, yon lòt konba te gentan ap tann nou menm kote a. Men fòk nou pataje viktwa nou youn ak lòt.
Se nan lide sa a, mwen te mande pou premye fwa sou paj Belneges sou rezo sosyo yo, pou w pataje ak tout lòt bèlnègès yo, kisa w fè chak maten pou kè w kontan e pou w byen kòmanse jounen w lan.
Gade bèl motivasyon bèlnègès ki te patisipe yo… Kontinye li

YO PAP REGLE ANYEN POU OU VRE…

Ni kounya, ni demen, ou pa bezwen anyen k ap bloke w, ni k ap fè w vire gad dèyè nan lavi w. Si yè, ou te konn bay yon moun oubyen yon bagay chans pou fè w fè bak, di byen fò depi nan minit w ap li atik sa a “SA FINI”.

fokis1

Paske, kisa w bezwen kounya a?

Ou bezwen kondisyon lavi w chanje, ou bezwen rèv ou yo reyalize, ou vle grandi, ou vle asire yon meyè avni pou tèt ou ak moun ki pwòch ou. Pa di m, ou vle wè nan senk (5) ane k ap vini la yo, pou menm manje ou kontinye pa kapab bay tèt ou, menm lekòl ak etid ou, ou poko ka fini, menm desizyon w pa ka pran pou tèt ou? M pa kwè, se sa w ta vle pa vre?

Eben, kite m di w, gen moun, gen sitiyasyon ak anpil lòt bagay ki anviwonnen w, se sa yo la pou fè sèlman. Misyon yo se pou koule w, pou ede w neye paske yo konnen aprann naje a pa fasil e menm lè w ta fin aprann naje, yo konnen fè laplanch poukont ou an pa myèl kidonk li pa dous. Se sa ki fè, toutotan yo ka atire w nan kan yo, kan parazit la, pou w fè menm wout ak yo, ekip pa yo a ap gwosi, objektif yo ap reyalize e ou menm w ap toujou ret dèyè, wi dèyè nèt san w pa janm fè anyen ak lavi w…

Jwè ki nan ekip sa a tankou moun ki negatif, medya negatif ak konpòtman ki negatif sifi pou detounen lavi w. Kòman pou ekstèminnen yo e avanse pi prè moun ou ta vle ye toutbon an? Kite m pataje eksperyans sa a ak ou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook