Ti son ki fèm santi’m byen

Gen de jou pou sa!

Sa pa rive m fasil, men youn ou de fwa nan yon ane, mwen konn jis rete epi m santi m tris anpil anpil kote anyen pa gen sans pou mwen. Sa rive m yè. M poko janm ka rive esplike sa ki a la baz sa. Poutan sa ki pi difisil nan tout istwa a, se mwen tris, menm m pa konn sa ki fè m tris la. Sa vin mete m nan yon sitiyasyon kote m ap jije tèt mwen, erè mwen fè yo vin ap remonte nan lespri m e sa fè mwen santi m tèlman pa byen; se tankou yon moun ki malad. Men yè, m dekouvri yon gwo bagay. Mwen sezi wè, mwen pa t chèche anyen pou kouri dèyè tristès sa a pandan tout jounen an.

Screen Shot 2015-10-15 at 8.42.01 AM

Youn nan objektif mwen bay tèt mwen se ankouraje, felisite, pran swen tèt mwen. Mwen fè sakrifis chak jou pou m toujou rete konekte ak tout sa ki bon nan mwen. Chak jou ki pase, mwen efòse m pou m fè yon bagay piti kou l ye pou tèt mwen, paske m konnen se sèl sou mwen m ka konte nan fen jounen an. Malerezman jou tristès sa a anvayi m, m pa gen kouraj pou m fè youn nan sa m sot site anlè a. Nan moman sa yo, mwen se yon bèlnègès ki pa gen kouraj, ki pèdi, ki anvi fèmen tèt li yon kote pou l pa wè pèsonn.

Yè mwen aprann, mwen pa bezwen yon ewo chak jou. Mwen aprann pou m aksepte santi sa m pa vle santi a pou m ka tounen ak plis fòs. E se sa ki fè, mwen pa t kouri dèyè gwo vag tristès sa a ki te vlope m lan. Eske ou konnen, vilnerabilite ka youn nan pi gwo pouvwa ou genyen bèlnègès… Kontinye li

Nou nan menm wout la!

M pa konn si sa konn rive w, men gendelè mwen konn nan mitan yon eprèv osnon yon pwoblèm, epi mwen di tèt mwen pa gen moun ki janm gen tèt chaje sa yo nan lavi yo, pou tèlman sa konn parèt san solisyon. Sa konn fè m pi tris e pi difisil pou reflechi ak sa m pral fè, pou m sot nan pwoblèm nan.

Glass-Ceiling-970x545

Men sa gen kèk tan, mwen deside di tèt mwen, se manti. Se pa vre, sa m ap di a. Konpòtman sa a ki vle fè m konprann se mwen sèl ki gen gwosè pwoblèm sa a. M di tèt mwen, panse konsa, sa p ap itil mwen nan anyen. Sa pa t fasil okòmansman pou m te rive aksepte sa. Men gras ak 3 medam sa yo ki chnate bèl mizik lavi, mwen vin konprann, se pa vre, mwen pa poukont mwen vre. Gen lòt fi menm jan ak mwen e ki sanble m, ki te pase la tou.

Ou p ap kwè m, men w ap sezi wè ki efè pozitif ti konpòtaman sa a m ap eseye devlope a, genyen sou mwen pou m soti nan enpas sa yo. Kite m prezante w 3 medam sa yo ak youn nan mizik yo chante ki plis make m… Kontinye li

FOK OU JWENN SEKRE W LA!

Sitwon gen vitamin C, ni zoranj tou epi m byen kwè seriz  gen vitamin C tou. Men èske sa vle di yo se menm fwi pou sa? Lè w anvi bwè ji zoranj, si yo ta ba w bwè ji seriz èske w t ap satisfè ?

ana1

Se yon konparezon m ap eseye fè wi, m pako menm sèten l bon, men m ap eseye mande tèt mwen, si gen 2 bagay oswa gen 2 moun ki nan menm kategori, yo paka pran youn pou lòt paske chak gen espesifisite pa yo. Chak gen sekrè pa yo. M nan lojik sa pou m pale de yon ti mizik ki t ap mennen sa gen yon bon ti tan epi m kwè si yo tanmen repase l, l ap re mennen menm jan ak lè l te alamòd la sa gen 3 oubyen 4 lane konsa.

Ann al reviv yon bèl moman ansanm…  Kontinye li

SA W PANSE?

Lè moun ap fè lasyans, youn nan jan yo fè ranmasay pawòl, pou yo konn opinyon divès kalte moun sou yon koze, rele “Ankèt”. Menwi, ou kab wè yon ekip moun oswa yon grenn moun ba w yon papye ki chaje kesyon pou w reponn, tout gen rapò ak yon sèl koze e pou yo wè si w ap bay laverite, yo konn vire yon sèl kesyon plizyè fason epi yo repoze w li. Men tou, sa ka rive se pat sou papye w ap reponn yo tou, se te kapab konsa moun nan rete li poze w divès kesyon sa yo. Antouka, gen yon bagay ki te atire atansyon m semèn sa a e kòm m konnen se yon sijè k ap taye banda pa bò isit, m di tèt mwen pa pito m mennen yon ti ankèt pou m wè kijan kèk moun rive abòde koze a. M fè sa vre wi.

ou la

Gen yon dam ki gen pitit fi li ki marye ak yon nèg, misye pran plezi l ap bat madanm ni lè lide l di l, epi aprè l mande padon, li achte flè, li mennen fi a soti elt… Jis pou l fè l konprann se pa t fòt li ki fè l te bat fi a. Men kounya, manman fi a menm, chak fwa pitit fi li pote l plent pou mouche a ki pa sispann leve men sou li a, ou konn kisa manman an reponn ? “Eben pitit, kisa w fè l menm ki fè l ap plede bat ou a? Lè konsa, ou konnen mesye a gen gwo san, se ou k pou poze w, mete w pi piti”. Repons manman an fèm ri wi, ou pa ta di se pitit li a ki antò nan bagay la, paske se li k pou mete l tou piti, anyen pa janm di pou mouche a li menm, kisa l dwe fè ? Anyen.

Se sou sa, m ta l fè ankèt la; e men kisa m te rive jwenn nan de twa jou… Kontinye li

MEN LIMYE!

Nenpòt pwoblèm, gwo kou piti, ka mete lavi n tèt anba. Chak moun gen yon jan yo jere pwoblèm yo. Gen sa ki fè tout dilijans pou yo rezoud li, gen sa ki bal vag kòmkwa yo pa bay pwoblèm nan regle anyen pou yo, gen sa ki kite pwoblèm nan pote yo ale nèt tankou lavi yo tou fini. Eskize m wi, men jodi a se ak dènye gwoup moun nan m plis anvi pale. “M vin di yo pa kriye, pa gen rezon pou sa. M vin di yo tout bagay ka mache byen, tout bagay pral mache byen”.

bob

Se pa yon mizik ke m ap fè w dekouvri non, ou tande l deja. Wi, ou tande l anpil kidonk se pa mwen ki pral di w men kisa pawòl yo di. M jis anvi sa k rive m nan mizik sa a, rive w tou, m retande l, m pran yon pati ladan epi m rele pati a « Koze pa m » paske m di tèt mwen pati sa se pou mwen espesyal atis la ekri l.

Se mizik Bob Marley a, sa k rele « No woman no cry » la. Ou wè, ou abitye tande l men èske w janm fè yon ti rete sou pawòl ki nan refren an? Vini n al fè sa ansanm… Kontinye li

BAN M TET MWEN TANDE!

Sa konn rive tout moun wi daprè mwen menm. Ou annik leve yon bon jou, w ap panse ak lavi, w ap panse ak demen w, ak sa w ap devni, epi w tonbe enkyete w. Pou anyen non dèfwa.Se kapab paske w pap gentan fè zong ou avan maryaj demen an, paske mennaj ou te bliye di w bon lannuit yè swa oudimwens paske w rete epi w di tèt ou : Woy ! Dat m’ fèt, sa m regle ak lavi m’ ?

mande

Si sa pa konn rive w, mwen se tanzantan m konsa. M’ ka te byen pwòp la yè, epi jodia m’ leve ak yon anvi reflechi, m’ ap enkyete m’ de tout koze alawonnbadè. Sa m’ genyen ke m’ jije ki pa ase, sa m’ pa genyen, sa m’ pa vle, sa m’ ta renmen, sa m’ konprann, sa m’ pa menm konprann elatriye…

Se lòt jou pandan m’ap tande mizik janm toujou fè l’ chak swa a, m’al tonbe sou yon mizik Asa (Asha). sak rele « Why can’t we » a. Ladan l’, Asa ap di ke l’ tap enkyete l’ epi lè l’ rele yon zanmi l’, zanmi an ap mande l’ poukisa l’ap bay tèt li tout pwoblèm sa yo, poukisa nou pa ka fè kè n’ kontan, poukisa nou paka souri, pouki n’ oblije toujou ap enkyete n’ de sa n’ pa menm rive konprann elt. Lè m’ tande mizik sa m’ di se do avè m’ yap pale ladan, pou janm ka bay tèt mwen pwoblèm!

Vini n al apresye l ansanm. Ou pa janm konnen, li ka mache nan san w tou… Kontinye li

KOTE KOUWON OU AN?

Semèn ki sot pase la a, sou kont Instagram Bèlnègès la mwen te pataje foto yon ti mizik lavi, ki tankou yon sewòm ak kèk nan nou. Jodi a, mwen ta renmen nou fè yon ti chita sou pawòl k ap di nan mizik sa a.

Tarrus Riley

Bèl ti mizik sa a rele “She’s Royal”. Se yon atis jamayiken ki fèt Ozetazini ki rele Tarrus Riley ki chante l. Mwen pa yon fanatik malad mizik Raggae, m ka fè plizyè mwa, mwen pa janm tande youn menm. Men, lè mwen pran pou m tande stil mizik Raggae tankou ti mizik sa a, pa gen anyen ki ka retire l nan zòrèy mwen.

Eben se konsa, semèn sa a m ap reyapresye bèl melodi ak bèl lirik ki nan mizik sa a, ki soti depi nan lane 2006. Nan mizik sa a, Tarrus ap di yon fi jan l renmen l, paske fi a renmen sa l ye avan. L ap di fi a, jan li chanje lavi l paske l te pran tan pou li menm chanje lavi pa l avan. Se bèl bagay wi!

Se mizik ki ka motive w travay sou tèt ou! Vini w al dekouvri l ansanm ak mwen… Kontinye li

REV OU YO BEL!!!

Jodi a, kite m pataje ak ou  yon bèl ti mizik ki pral raple w, rèv ou se pi bèl bagay ou posede nan lavi w. Sonje, pa gen lajan ni okenn byen materyèl k ap ka menm machande alewè pou ta achte okenn nan rèv ou yo.

Rèv ou se bousòl lavi w. Se li k ap mennen lavi w, m ka menm di se li ki souf lavi w. Darline Desca, menm di w rèv ou ak konviksyon w pa kite pèsonn chanje sa. Pa gen pèsonn k ap ka toufe rèv ou, si se pa ou.

darlinedesca1

Men de ki rèv Darline ap pale konsa a?

Kite m di w, rèv Darline ap chante nan bèl ti mizik sa a ki rele “Sa mwen ye” a, se pa rèv ou konn al dòmi lannwit, lè w leve nan maten ou bliye l la non. Rèv lougawou, rèv kote ou manje jiskaske ou pa kapab ankò, non se pa rèv sa yo… Men pito, se rèv ki anpeche w dòmi menm lè solèy la gentan kouche. Rèv ou, se san k ap koule nan venn ou, se li ki fè w santi w ap viv.

Moun ki nan antouraj ou ka panse rèv sa a pa enpòtan, sa pap mennen w pyès kote, men se pa sa ki enpòtan pou ou paske si w pa fè rèv sa a, tounen reyalite  lavi w otomatikman lavi w pèdi tout valè l.

Darline Desca, di sa pi byen e pi bèl toujou. Vini w al tande pou w wè… Kontinye li

NOU NAN MENM BATAY!!!

Sa pa rive m souvan, pou m fèk tande yon mizik epi pou lè m gade nan pleylis mwen, pou m wè m gentan tande l pase senksan (500) fwa pandan yon semèn (wi, mizik se youn nan adiksyon m). Sitou, si mizik sa a, se yon atis tout moun konnen ki fè l.

Eben, se sa ki rive m ak bèl ti mizik sa a ki rele “Rise Up” Beyonce chante pou ti komik ki rele Epic la, ki te sòti 24 Me 2013. Menm si mwen pa yon gwo fanatik Beyonce, men se youn nan atis mwen respekte anpil pou jan l dedye lavi l pou l viv rèv li. e travay li fè, sou mizik sa a, fè m respekte l plis toujou…

epic

Wi ti mizik sa a, Rise Up (Leve an kreyòl) tèlman bèl, m pa ka tande l pou m ret an plas. Ou te ka di se Beyonce, li pa ka pa bon (si w se fanatik li), men se pa sa sèlman.

Ou santi enspirasyon ap monte, depi nan pwent zòtèy ou, rive nan selil ki pi piti anndan tèt ou a, lè Rise Up ap jwe nan zòrèy ou.

Kite m pataje, ti filing sa a ak ou tanpri… Kontinye li

LEVE BELNEGES!!!

Ou tann twòp…

Rèv ou yo pa ka tann ankò pou wè jou. Fòk lavi w amelyore. Ou priye, ou kriye, ou plenyen souvan. Men kite m di w bèlnègès cheri, li lè pou w leve. Leve pou w amelyore lavi w. Leve pou w di mizè, salte, ak lespri “pito nou lèd, nou la a” babay.

Se pa paske yon nouvèl ane pral rantre a non, pou w di tèt ou sa. Men, se pito lè a ki rive pou w amelyore lavi w. Kòmanse di tèt ou w ap leve pou li. Paske sa fè twòp jenerasyon ki pase avan nou ki pase mizè, dezespwa a, pa regle anyen an ban nou.

alicia

Sa pa ka rete konsa. Se sa ki fè, mwen renmen bèl ti mizik sa a Alicia Keys fè ki rele “Better You, Better Me” (Pi bon Ou, pi bon Mwen). Plis ou amelyore lavi w, se plis w ap ka rive ede lòt moun amelyore pa yo e an menm tan tou konstwi yon bagay nouvo.

Vin al tande pawòl k ap fòtifye ekzistans ou, Alicia chante nan mizik sa a… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook