Mizik Lavi

Pa twonpe w…

Jodi a, m ta renmen w jis di m, si gendelè kesyon sa yo pa konn pase nan tèt ou, menm jan ak mwen. Ou pa janm mande tèt ou, kisa ki fè yon moun konnen lè yon lòt moun renmen l? Osnon kijan ou ka konnen ou renmen tèt toutbon?  Kijan ou ka bay tèt ou pi gwo prèv lanmou, menm si anpil kondisyon reyini pou w ta fè yon lòt chwa ?  Ki pi gwo prèv lanmou ou ka bay tèt ou lè w nan yon sitiyasyon ki difisil ?

emel

M nan wout, m ap chèche repons ak kesyon sa yo toujou. Men m konnen, sa pi fasil rive pou moun konfonn lanmou ak abitid akoz de atant ak presyon sosyete a. Osnon atant moun sa a poukont li konstwi anndan tèt li, ki pa gen anyen pou wè ak lanmou. Sa rive pou moun souvan konfonn lanmou ak sa lanmou pa ye. E se sa ki fè tou, petèt ou ka konnen yon moun tankou yon sè w, yon matant ou, manman w, ou menm oswa yon ti zanmi w ki viv sitiyasyon sa deja, nan chèche lanmou, ki rive bliye tèt li.

Jodi a, Emeline Michel di se pa vre. Si w bliye tèt ou, sa pa lanmou. Li chante nan bèl ti mizik sa a “lanmou pa malè, li pa mizè” e li mande w pou louvri je w. Ann al dekouvri ansanm bèl ti mizik lavi sa a, k ap defini sa lanmou ye pou mwen ak ou… Kontinye li

SE POU BYEN W!

Se pa premye fwa, ou tande m ap rakonte w, si se pa t mizik, gendelè lavi m t ap san sans. Bon fraz sa a, yon ti kras sonnen twò kliche, men kite m jis di w, pa gen yon lè mwen vle santi m byen osnon mwen ta vle reyalize yon bagay pou pa gen yon mizik ki akonpanye m.

ibeyipress

E si se pa mizik, aprè eksperyans mwen anba dekonb aprè tranbleman dtè a, mwen te ka fou ak 2 wòch. Kote wè m ap di w m renmen tande mizik la, se pa tout mwen tande. Si yon mizik pa ale ak moun mwen vle ye a, osnon emosyon mwen santi nan moman an, mwen p ap tande l. Epi, youn nan abitid m kòmanse bay tèt mwen, se sispann tande mizik popilè komèsyal, yo pase nan tout radyo ak televizyon pa bò isit. Pa paske yo pa bon non, paske m pa jwenn anyen ladan yo ankò.

Se nan chèche nouvo bèl mizik, mwen tonbe sou 5 grenn bèl mizik sa yo. Vin al apresye yo ak mwen… Kontinye li

AN AVAN!

Nan sa ki gen pou wè ak mizik, m rive nan yon nivo kote m santi mizik angllobe tout lavi m. M pa ka viv san li, bon m te ka menm di w menm se mòd m ap viv menm; se mwayen pou m eksprime m, se nan mizik m konn kisa pou m di epi kijan pou m di sa m ap di a. Wi, mwen se yon gwo fanatik mizik, m santi l nan nanm mwen e se pa pou ryen mwen se etidyan mizik nan Enarts (Ecole nationale des arts). Men, se pa sèlman mwen ki konsa, gen lòt moun, gen anpil lòt fi ki konsa tou.

sarah-vaughan-1

Nan tout estil mizik tankou konpa, rege, mizik rasin, zouk, soul, blues elt… yo chak la gen yon rezon ki fè yo la, ki defini yo byen espesifikman. Nan gwoup estil mizik sa yo, gen sa ki rele mizik angaje yo, sa vle di mizik pou moun esprime youn ou plizyè bagay ki pa fè yo byen. Mizik sa yo la pou yo denonse yon sitiyasyon osnon yon tretman, yon konpòtman ki pa ta dwe konsa. sa ki bèl la, sè ke nan tout estil mizik nou sot site la yo, yon atis ka fè santiman sa yo pase, paske nan jan de mizik angaje yo, pawòl mizik yo se youn nan pi gwo zam yo.

Mizik sa yo antre nan dinamik sosyete yo, se tankou chak mizik yon atis soti, li patisipe nan poze baz sosyete a osnon redefini l. Men, gen yon bagay m remake nan jan yo prezante istwa mizik angaje yo. Yo pa fasil pale de fanm kòm moun ki fè mizik angaje tou, yo souvan neglije valè mizik fanm sila yo menm jan yo fèl nan anpil lòt domèn ankò. Eske se paske fanm yo pa t patisipe nan menm mezi ak gason nan fè mizik sa yo ki fè sa? Sa te pote m reflechi e fè m fè anpil rechèch dènyeman an.

Kite m pataje kèk nan sa m te jwenn yo ak ou… Kontinye li

LEVE!!!

Eske gen yon moun vre ki pa janm fè fas kare ak pwoblèm? Eske gen moun vre ki pa janm pran kou? M pa kwè non, m panse pèsonn pat tou rive, tout moun pa pase nan menm chimen men chak moun pase nan chimen glise pa l avan l rive.

obas

Eske w pare pou w glise, pare so, tonbe pou w ka leve. Malè pandje a se lè w twò prese a, sa ka fè w vann nanm ou pou w rive pi rapid, sa ka fè w met pye sou kou yon lòt pou w ka rive avan l, sa ka fè w fè chimen kwochi pouw rive tou elt. Epoutan, si w te konnen difikilte yo se yon pasaj ou oblije pran, ou pa t ap menm twò prese, ou pa t ap menm dekouraje. Pa gen pare kou san pran kou, si w pa swe ou pap konn valè sakrifis genyen.

Twò prese pa janm fè jou louvri, jan pawòl la di l la. Poukisa li enpòtan pou dakò pou w lite pou w ka rive amelyore lavi w? Bèl ti mizik sa a, pral ede w konn pouki… Kontinye li

ATIS MIZIK LAVI: JHENE AIKO

M pa sonje kòman mwen te fè dekouvri Jhené Aiko. Men sa m sonje e m pa p janm bliye, se sa li te fè m santi, premye fwa, mwen t ap tande mizik li. Lè m te vin kòmanse ap fè rechèch sou li, mwè li di nan yon entèvyou li t ap fè, li pa fè mizik pou vann, li pap vann tèt li, men li chante pou l ka libere tèt li. Pawòl sa a te frape m, e depi lè sa a, m tounen youn nan milyon fanatik li yo.

ja

Ann al dekouvri ansanm mizik Jhené, ki ka fè w santi w pi prè moun ou vle ye toutbon an… Kontinye li

KENBE POU W KENBE!

Jou solèy la pa leve yon kote, yo di tan an fèmen, tan an makawon. Ou ta di lavi a al pi dousman, ou gen lenpresyon pa gen lavi. Menm si n ap viv nan yon peyi twopikal kote solèy la prèske toujou la. Sikonstans lavi, pwoblèm sosyal ak politik nan peyi a ka ba w menm enpresyon an. Lè konsa, ou santi jou sa yo vin ak tristès , dèfwa menm parès tou. E ni mwen ni ou konnen kote parès ye, refleksyon pa met pye e gen risk dekourajman. Nou riske kite tan an mennen nou, nou riske bay vag sou rèv nou, sou lavi nou, nou riske bliye solèy nou. Tan an ka fèmen vre, men toujou gen demen, e lespwa a se ke solèy la ka releve.

BelO

Souvan, lè n gen pwoblèm olye n reflechi ak solisyon an, olye n kenbe ti kras branch lespwa nou rete a, nou pito ap pèdi yon pakèt tan nan marinen pwoblèm nan. E poutan si w wè sa, tout sa ki enpòtan an se kenbe. Wi kenbe la, menm lè pwoblèm nan te soti pou met pye sou kou w.

Pa lage, se yon pawòl ki pisan. Atis yo tèlman konn sa yo chante l, pou yo ka enspire w pou kontinye lite. Kite m pataje yon bèl ti mizik ak ou 2 atis Ayisyen chante bèl pawòl sa a… Kontinye li

MEN LIMYE!

Nenpòt pwoblèm, gwo kou piti, ka mete lavi n tèt anba. Chak moun gen yon jan yo jere pwoblèm yo. Gen sa ki fè tout dilijans pou yo rezoud li, gen sa ki bal vag kòmkwa yo pa bay pwoblèm nan regle anyen pou yo, gen sa ki kite pwoblèm nan pote yo ale nèt tankou lavi yo tou fini. Eskize m wi, men jodi a se ak dènye gwoup moun nan m plis anvi pale. “M vin di yo pa kriye, pa gen rezon pou sa. M vin di yo tout bagay ka mache byen, tout bagay pral mache byen”.

bob

Se pa yon mizik ke m ap fè w dekouvri non, ou tande l deja. Wi, ou tande l anpil kidonk se pa mwen ki pral di w men kisa pawòl yo di. M jis anvi sa k rive m nan mizik sa a, rive w tou, m retande l, m pran yon pati ladan epi m rele pati a « Koze pa m » paske m di tèt mwen pati sa se pou mwen espesyal atis la ekri l.

Se mizik Bob Marley a, sa k rele « No woman no cry » la. Ou wè, ou abitye tande l men èske w janm fè yon ti rete sou pawòl ki nan refren an? Vini n al fè sa ansanm… Kontinye li

MEN AKOUSTIK FANM KREYOL!

Nou pa t gen mo pou nou eksprime kontantman nou te wè sou figi w nan spektak Gade Solèy la. Anpil lajwa, anpil bravo, anpil felisitasyon, se konsa anpil nan bèlnègès ki te patisipe nan aktivite sa a te reyaji, lè 4 nan medam gwoup AFK yo te monte podyòm ki nan Point-Bar la pou pèfòme.

afk2

Pandan spektak sa a, yo te chante 4 mizik, 3ladan yo se mizik tradisyonèl ak  entèpretasyon mizik Bèl Tifi a, Talie chante. Medam Akoustik Fanm Kreyòl yo chaje talan, yo gen bèl vwa e plizyè ladan yo jwe enstriman.

Pasyon yo gen pou mizik se yon bagay ki pa gen pri. Nou te chita ak youn nan manadjè gwoup la ki rele Sephora Pierre-Louis. Kite l pale nou de pwojè ak rèv medam yo nan gwoup la…  Kontinye li

DI L, JISKASKE W KWE L!

M raple m gen yon fwa m tap kenbe leson pou yon ti pitit, li dakò avèm ke 2+2 bay 4 men l refize dakò ke 3+1 bay 4. Poukisa dapre ou ? Paske madmwazèl lekòl la pat di l 3+1 bay 4 e daprè li, madmwazèl la se sila ki konn tout bagay la, sa madmwazèl la pa di a, pako egziste.

Espe2

Se konsa tou, gen yon seri de moun ki leve ak yon moun oswa yon gwoup moun kòm referans yo. Gwoup moun sa se kapab yon gwoup zanmi, fanmi oudimwens sosyete a. Pou yo, si moun sa oswa gwoup moun sa pa di yon koze sèke koze a pa egziste, sèke koze a pa yon verite. Yo dakò pou yo fè yon imaj de tèt yo wi men imaj sa, se yon lòt moun ki pou voye l ba yo.

Toutotan lòt moun pa voye imaj sa ba yo, yo pap aksepte l nan lavi yo. E si malè pou yo, y al kwaze ak yon move moun ki voye yon move imaj ba yo, yo kenbe l e yo ka mouri avè l tèlman y ap panse mal de tèt yo. Move imaj la ap jèmen nan tèt yo jouk yo fèl tounen yon verite. M te konsa wi e si m te ret konsa, lè konsa m pa la ankò.

Se yon bèl ti mizik, ki fè m konn se pa vre. Mwen ka di tèt mwen, bèl bagay tou. Kite w al dekouvri l ak mwen… Kontinye li

BAN M TET MWEN TANDE!

Sa konn rive tout moun wi daprè mwen menm. Ou annik leve yon bon jou, w ap panse ak lavi, w ap panse ak demen w, ak sa w ap devni, epi w tonbe enkyete w. Pou anyen non dèfwa.Se kapab paske w pap gentan fè zong ou avan maryaj demen an, paske mennaj ou te bliye di w bon lannuit yè swa oudimwens paske w rete epi w di tèt ou : Woy ! Dat m’ fèt, sa m regle ak lavi m’ ?

mande

Si sa pa konn rive w, mwen se tanzantan m konsa. M’ ka te byen pwòp la yè, epi jodia m’ leve ak yon anvi reflechi, m’ ap enkyete m’ de tout koze alawonnbadè. Sa m’ genyen ke m’ jije ki pa ase, sa m’ pa genyen, sa m’ pa vle, sa m’ ta renmen, sa m’ konprann, sa m’ pa menm konprann elatriye…

Se lòt jou pandan m’ap tande mizik janm toujou fè l’ chak swa a, m’al tonbe sou yon mizik Asa (Asha). sak rele « Why can’t we » a. Ladan l’, Asa ap di ke l’ tap enkyete l’ epi lè l’ rele yon zanmi l’, zanmi an ap mande l’ poukisa l’ap bay tèt li tout pwoblèm sa yo, poukisa nou pa ka fè kè n’ kontan, poukisa nou paka souri, pouki n’ oblije toujou ap enkyete n’ de sa n’ pa menm rive konprann elt. Lè m’ tande mizik sa m’ di se do avè m’ yap pale ladan, pou janm ka bay tèt mwen pwoblèm!

Vini n al apresye l ansanm. Ou pa janm konnen, li ka mache nan san w tou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook