BELNEGES

Nou damou grimèl paske yo grimèl!

Lakay nou grimèl vle di bèl. Depi yon moun, fanm kou gason ta gen po klè, li bèl otomatikman nan je nou. Jan nou wè grimèl ak grimo nan sosyete a fè nou gen plis tandans trete yo ak respè e menm achte figi yo dèfwa akoz de koulè po yo.  Menm si yo pa ta gen lajan ki se yon lòt siy respè nan je nou, nou gen plis tandans felisite yo, ba yo aksè e ofri yo sèvis nou otomatikman paske san nou pa rann nou kont, nou gen tandans plis favorize grimèl paske yo plis sanble ak blan sou fanm ki pa grimèl. Sa vin rann po klè tounen yon atou pou gason bay fanm atansyon. Sa vin kreye tou yon gwo konpetisyon nan mitan jèn fanm pou yo pwouve ekzistans yo e chèche gen po klè pou jwenn atansyon gason san pale sou kòman mantalite sa a danjere pou tout sosyete a an jeneral.

dark_girls_caro_page-bg_29012

Po klè, cheve siwo/boukle, nen ki pa fin kraze nèt se karaktè fizik anpil grimèl. Karaktè fizik sa yo parèt bèl nan je nou paske nou grandi nan yon peyi kote sekèl esklavaj byen vivan. Sou tan lakoloni, lè yon blan vyole yon negrès, pitit negrès la tounen yon grimèl osnon yon grimo. Sa lakòz kolon an aksepte fè negrès sa a bourike anndan kay olye nan mitan solèy cho menm jan lòt esklav ki menm koulè ak li yo ap fè l. Se depi la Kontinye li

Ou pa bezwen pèmisyon gason!

Gason se chèf fanm. Sa se yon pawòl nou souvan tande. Kit se legliz kote anpil pastè entèprete pawòl sa a nan fason pa yo osnon lòt kote nou souvan frekante tankou lekòl epi anndan lakay nou, nou leve ak refren sa a chak jou nan zòrèy nou. San nou pa konnen, mantalite sa a patisipe anpil nan fè jèn fanm ap mande mennaj yo oubyen mari yo pèmisyon pou yo ka soti, tankou al wè zanmi yo osnon regle lòt aktivite pèsonèl yo. Sa ka ale pi lwen menm nan desizyon ki pa gen anyen pou wè ak gason, tankou si yon fanm ka al lekòl, makiye oubyen koupe cheve l nan yon stil li ta vle eksperimante, elatriye. Souvan, se menm kategori fanm sa yo ki viktim vyolans anba men gason ki kwè yo dezobeyi yo lè yo fè yon bagay san pèmisyon yo. Tou sa, se paske nou te fè yo konprann depi tou piti li nòmal pou moun yo avèl la mèt yo paske l se chèf yo.

yay

Nan jan nou leve tifi lakay nou, nou souvan wè yo tankou yon byen gason ka posede. Nou montre yo depi tou piti lè yo jwenn yon gason, gason sa a dwe tounen mèt yo, kidonk Kontinye li

Kò fanm pa peche!

Li difisil anpil, si w grandi nan sosyete Ayisyèn nan pou w pa konn tande moun ap di fanm kò yo se yon tanp. Yo pa di l sèlman, yo kore l ak agiman kote yo ka pwouve w se yon pawòl sakre ki nan  labib, kidonk tout moun ta dwe vale l san kraze. Men yo bliye di w pawòl sa a se yon pyèj, yon gwo pyèj pou tifi ak jèn fanm. Se vre li sonnen tankou yon bèl fraz nan yon pwezi, men li se youn nan fòs ki patisipe nan kreye yon move pèsepsyon de kò fanm nan kilti lakay nou ki fè kò yo parèt tankou yon peche, yon bagay frajil, yon bagay ki sal osnon yon danje nan je gason ak nan tèt anpil lòt fanm. Se yon manti yo fè tifi kwè depi tou piti pou fè yo wont kò yo ak sa kò yo ka fè lè yo vin pi gran, jis pou sosyete a ka gen kontwòl ekzistans yo.

inthefaceofadversity

Menm si w ta wè l nan plizyè liv, ou ta tande l nan mizik, osinon ou ta wè l nan tele ak tout lòt kote ki ka enfliyanse lespri moun, konnen yon pawòl konsa pa nan enterè w. Paske nenpòt jan ou ta vire pawòl sa a, li p ap janm nan avantaj ni tifi ni jèn fanm. Si w ap byen gade, w ap wè kò fanm pa ka pa yon tanp paske Kontinye li

Pa tann dyaspora!

Li fasil pou bay jèn fanm pote tout vye non, lè yo deside chèche yon kategori gason byen presi ki pou okipe yo. Kòmanse sou ti lepè pase pran etranje rive sou dyaspora, gen yon ipwokrizi nan sosyete a ki kondane jèn fanm pi di pou chwa gason nan kategori sa yo. Poutan, olye nou kontinye lonje dwèt pou akize jèn fanm sou chwa gason y ap fè, nou ta dwe pito goumen pou nou derasinnen mantalite ki fè yo toujou ap tann yon lòt moun ki pou responsab lavi yo nan plas yo a.

yass

Reyalite jèn fanm k ap chèche dyaspora pou fè yo rantre nan peyi etranje, pi souvan Ozetazini, se yon fenomèn nou pa ka monte britsoukou konsa pou nou pale de li. Nou tout konnen sitiyasyon sosyal ak ekonomik peyi nou an, kote lamizè kòmande vant ak lespri pifò nan popilasyon an, kidonk premye reyaksyon nou ak yon fenomèn konsa pa ka pou enkriminen jèn fanm, ni tonbe Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook