BELNEGES

BYEN FE L POU L KA BON POU OU!!!

Bèl Nègès yo, vakans lan rive. E se pa mwen ki pral di nou, lè vakans (Peryòd mwa Jen-Jiyè.Dawout), tanperati pi wo, li vin fè pi cho. Se sa ki fè anpil medam, toujou pwofite de peryòd sa pou mete alonj. Non sèlman, li fè yo pa bezwen ap penyen chak jou, men li pwoteje cheve yo, de solèy cho a ki pa fin twò bon pou cheve a.

themainbraids

Koutpeny sa yo ka non sèlman fè bèl ti cheve w yo repoze, men ak swen w pral ba yo pandan yo anba très yo, ap ede yo pouse plis. Men fò w byen konnen depi anvan ou mete très yo nan tèt ou, kisa w dwe fè. Pou olye alonj lan fè cheve w vini, pou se pa rache li rache yo.

Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

AN N AL AVEM: SOU PLAS LA

J'<3 Pétion-Ville…

petyonvil cheri

Sa fè yon bon ti tan, m ap wè ti pankat sa yo ki make J'<3 Pétion-ville, ma ville bouge” nan anpil kote nan lari a. M toujou ap mande tèt mwen, èske se pwopagand lan k ap fè wout li, osinon gen yon bagay ki ka fè m retonbe damou vil sa ki te banm lavi a.

Kontinye li

AYITI NATIVES CO, POU TOUT BELNEGES!!!

-Ou se Bèl Nègès, kanmenm…

Se ak pawòl sa Caroline SADA, te resevwa m nan restoran l lan, Le Daily Gourmet Café, anba yon ti farinay lapli.

Si w ta wè fraz sa sonnen anglè, eben se pratik pale yon fanm ayisyèn ki viv, etidye e fè anpil tan ap travay Ozetazini nan domèn kosmetik, nan peyi Lond ak nan an pakèt lòt peyi anglofòn.

caroline Sada

Randevou a te kase pou 2 zè laprèmidi, m te tèlman vle rankontre moun ki fè bon ti lwil kokoye sa yo, ki fè ti po m dous pase vlou a, m rive avan lè.

Se te plezi pa Caroline tou. Ak yon bèl ti souri, li fè m santi, jan l anvi tout lòt bèl nègès yo, konnen e itilize pwodui Ayiti Natives Co yo. Caroline pa t bezwen pale m de pwodui sa yo, zansèt nou yo enspire l fè yo, pou m te konnen se yon travay li fè ak anpil lanmou.  Cheve l, zong li, po l, tèlman bèl, tout gentan pale pou li.

Nou te tèlman gen bagay pou nou di, avan menm li ofri m chèz, nou te gentan bò kontwa a, ki sèvi l kòm biwo, l ap montre m diferan pwodui Ayiti Natives yo, ki sou mache a deja ak sa ki nan laboratwa k ap teste.

Wi, nan peyi Dayiti, peyi pa nou an, genyen pwodui ki fèt a limaj nou, pwodui ki pou fè nou tounen Bèl Nègès… Kontinye li

YON BÈL TIFI… SE YON BÈL NÈGÈS

Lè jounalis yo, ap mande w kisa yon bèl nègès ye, kisa w ap di yo?

Sa, se te premye kesyon “Bo Nego” te poze m, lè pwojè BELNEGES la, te fenk kòmanse ap boujonnen nan lespri m.

Nan reflechi, nan fè rechèch sou sa ki yon “nègès” (istorikman, kiltirèlman, sosyolojikman) nan chèche mizik ki pou enspire m, jwenn yon definisyon klè e ki kenbe ak mouvman sa, m vin tonbe yon granm maten sou Twitter sou lyen sa a. Premye sa ki te atire atansyon m, se tit mizik sa a: BÈL TIFI…

talie1

Non sèlman li an kreyòl, men m santi menm kote a, m gen yon koneksyon ki fèt ak sa m pral tande a. Depi sou premye klik la, m te santi m deja jwenn repons ak tout preyokipasyon m.

Son gita nan kòmansman mizik la , anvayi tout lespri m. Pou yon moun ki travay anpil nan stidyo, premye nòt yo kaptive m, e yo banm yon premye enpresyon, yon travay fini. M kite l jwe, se gade m gade, m wè dwèt mwen p ap tape anyen sou klavye òdinatè a ankò. Ti son mizik la pote m ale. Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook