BELNEGES

Baton pa ka korije tifi

Baton se meyè pratik nou konnen an Ayiti pou leve timoun. Lakay nou, nou bay timoun pi gwo pinisyon ki pi rèd yo nan lide se korije n ap korije yo. Nou maltrete timoun nan mete yo ajenou sou graj ak sèl, chita nan solèy ak wòch nan men yo, kale yo ak rigwaz ak matinèt, mare men yo ak pye yo ak fil kouran, elatriye. Nan tèt nou se disiplin n ap mete. Kote nou ka bay yon ti gason chans, tifi se toupizi nou toupizi yo lè nou pran yo. Paske nou pa vle yo fè n kriye pita. Yon pratik ak yon mantalite konsa fè timoun, men pi souvan tifi ak fanm mal jouk nan zo. Nou pa ta dwe sitire l paske li patisipe nan fè vyolans sou fanm ak tifi parèt yon bagay ki nòmal nan je nou.

Anpil nan nou Ayisyen toujou kwè bat ak maltrete yon timoun, se korije l. Mete sou sa, nou chèche anpil fo agiman pou kore lide sa a ki se yon gwo manti. Menm si timoun nan tou piti, nou  Kontinye li

Jete pitit pa ta dwe jouman!

Nan sosyete pa nou an, nou gen yon pil ak yon pakèt jouman ki la pou fanm ki deside pou yon rezon ou pou yon lòt jete pitit. Pa ekzanp, lè fèt manman rive, nou di fanm sa yo pa ka pase bò twou rego pou nou asire nou yo pote chay sa a nan konsyans yo tout lavi yo. Lè se sen valanten, nou anmède yo nan di yo renmen nounous, men y ap jete timoun tankou te gen yon relasyon ant afeksyon ak avòtman. Nou rele yo lougawou, san konsyans ak tout lòt vye non ki pou blese nan m yo e fè yo santi yo koupab tout rès lavi yo. Men si w byen gade, nou pa janm joure gason ki te met ansanm ak fanm sa a pou gwòs li avan li rive nan sitiyasyon sa a.

Dosye jete pitit la se yon gwo deba k ap fè polemik nan plizyè peyi ki pi avanse pase pa nou an. Nan pi fò peyi sa yo, moun yo plis ap goumen pou defann ideyoloji yo, pi souvan ki mare ak kwayans yo nan yon relijyon kèlkonk ou pa. Pa ekzanp Kontinye li

Men sa jwe ak poupe aprann tifi

Depi lè yon fanm fin aprann se yon tifi oubyen yon ti gason li pral fè, sosyete a gentan dikte l men ki desizyon ak asyon li dwe fè an konsekans pou timoun sa a. Se sa ki esplike souvan, pi fò rad ti bebe fi woz e pa ti gason ble. Woz souvan vle di bèl, saj, pasiv men ble vle di  aktif, agresif ak anpil fòs. Lè timoun sa yo kòmanse grandi, nou bay tifi a bèl ti poupe je ble ak cheve swa ki sanble prensès ak ti jwèt kizin pou fè manje epi nou bay ti gason an ti zam dlo, gwo kamyon ak boul foutbòl, elatriye. Pou anpil nan nou se bèl bagay e sa nòmal. Men poutan, chwa sa yo anpil fwa ki enkonsyan, jwe yon gran wòl nan fason nou wè fanm ak gason pita nan sosyete a.

Ou ka gentan di mezanmi koulè ak kalite jwèt timoun genyen pa yon pwoblèm. Men n ap tou demanti w paske gen anpil rechèch ki demontre ak sa ou ekspoze yon timoun depi tou piti nan antouraj pwòch li gen an pakèt enpak nan lavi l pita. Kidonk Kontinye li

Mwa Mas pa fèt fanm!

Pou anpil nan nou Ayisyen, mwa Mas se mwa fèt fanm. Chak 8 Mas, nou di fanm bòn fèt. Sa tèlman nan lespri nou pou nou fete, plizyè nan nou ki gen aksè ak entènèt ekri gwo pwezi osnon voye flè sou rezo sosyo yo pou fanm. Sèl bagay, nou bliye si se tèt nou n ap bay manti paske mwa Mas pa mwa fèt fanm. Se vre se yon mwa yo selebre sa fanm fè ki chanje kondisyon lòt fanm nan listwa a travè lemond, men mwa sa a se plis yon mwa refleksyon sou stati fanm ak tifi tout kote. Nou pa ka tann chak mwa Mas, sitou 8 Mas, pou se lè sa a nou sonje tifi ak fanm se moun. Nou nonplis pa ka ap mache di fanm bòn fèt chak 8 Mas tankou se gato n ap tann pou nou pyafe. Mwa Mas pa ka fèt fanm, lè Ayiti se 105yèm peyi sou 144 kote lavi ak avni tifi plis an danje.

Mwa Mas p ap janm ka fèt fanm, lè jiskaprezan kadejak se reyalite anpil tifi ak jèn fanm lakay nou. Li p ap janm yon fèt paske si w tape kadejak sou Facebook kounya, w ap jwenn Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook