BELNEGES

Pale tifi de fè bagay p ap gate yo

Jis jounen jodi a, plizyè paran ayisyen malalèz pou pale ak pitit fi yo sou anpil sijè tankou règ yo, relasyon ak gason, fè bagay elatriye. Anpil manman ak papa pitit refize mete pitit yo, sitou pitit fi yo chita pou pale ak yo sou sijè ki enpòtan pou lavi yo. Paske nan kiliti nou, nou souvan gen tandans pa pale ak pitit nou sou sa ki gen awè ak entimite yo. Nan tèt nou, si nou pale ak yo sou sa se gate n ap gate timoun yo. Konpòtman sa a gen danje ladann paske li fòse yo al chèche pou wè sa paran yo refize di yo a, souvan yo tonbe sou zo grangrann yo.

Malerezman, modèl levasyon sa a gen anpil move konsekans sou lavi timoun yo an jeneral, men plis tifi yo an patikilye. Yon bò, se pa Kontinye li

Pa al ansent pou fè gason ret avè w

Ta sanble youn nan fòmil plizyè jèn fanm lakay nou jwenn pou fè gason rete ak yo, se fè nèg la ansent yo.  Kou yo fin fè pitit pou nèg la, yo gen ase prèv nan men yo ke nèg sa a tou mare ak yo pou lavi. Konsa, fanm sa yo asire yo menm si nèg sa a ta al nan lòt fanm, l ap toujou rete nan pye yo. Yon konpòtman konsa montre aklè a ki pwen sosyete a angrennen nan tèt fanm, gason se sèl sovè yo. Mete sou sa, aksyon dezespere sa a mete jèn fanm nan pozisyon ki p ap janm nan avantaj yo.

Ka gen plizyè rezon ki pouse yon jèn fanm poze yon aksyon konsa. Men gen de ladan yo ki plis koresponn ak reyalite tifi ak jèn fanm an Ayiti. Premye a, se Kontinye li

Sispann marye tifi ki ansent twò bonè

Premye bagay nou panse ki ka sove diyite yon tifi osnon yon jèn fanm lakay nou si l ta ansent twò bonè, se yon maryaj. Jouk jounen jodi a, anpil paran kontinye bay jèn fanm anpil presyon pou yo marye ak moun ki ta ansent yo a menm si yo pa ta ko pare pou sa. Se yon gwo abi nou fè tifi lè konsa, paske pi souvan ansent bonè se yon malè ki rive yo paske yo pa t pare pou sa; mete sou sa pa gen anyen ki di gason sa a nou ap fòse yo marye a konpatib pou viv avè yo.

Fòse tifi ak jèn fanm marye avan lè yo, se yon gwo pyèj ki fèmen tifi nan yon sèk lamizè san fen e ki mete avni yo an danje. Fenomèn sa a mare ak Kontinye li

Pa kouche ak moun pou kado

Nan sosyete nou an, nou kontinye leve tifi pou lavi yo depann de gason ki fè yo gras sòti ak yo. Jouk jounen jodi a, n ap leve tifi nan lespri se yon mouche gason ki pou leve yo atè a. Se sa ki fè, gason k ap okipe fanm tankou ba yo manje ak bwè, fè yo kado, peye stidyo ak lòt depans pou yo, se meyè gason nan je nou. Mantalite sa a danjere pou plizyè rezon. Youn ladan yo, se paske li fè tifi ak jèn fanm kwè kado gason fè yo otomatikman bay gason an aksè ak kò yo.

Anpil gason Ayisyen itilize teknik ofri fanm kado a pou fasilite fanm kouche ak yo. Se yon teknik manipilasyon ki souvan mache paske Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook