BELNEGES

Kò w pa rekonpans gason ki ede w

Menm si gen anpil avanse k ap fèt sou kesyon dwa fanm, sou libète yo genyen ak kò yo ak sou desizyon y ap pran nan lavi yo, anpil pratik ak presyon nan sosyete a kontinye toufe medam yo epi fè yo kontinye sibi enjistis. Souvan, se nan men moun ki nan antouraj pwòch yo tankou mari osnon mennaj yo yo pran presyon sa yo. Men pafwa tou, se nan men patwon, zanmi osnon lòt moun yo pa menm konnen.

Menm jan sosyete a panse yon fi ki pa vle mande oubyen pran lajan ak lòt byen materyèl nan men yon gason ki ta mennaj li osnon marise yon fanm sòt, yon “ti sina”, anpil moun gen menm reyaksyon an lè se gason ki pa ta kouche  ak yon fanm yo ta fin ede. Si yon gason zanmi yon fi, osnon ede fi sa a san l pa deside kouche l, sosyete a rele l mawozo, gwo soulye, se nèg ki ta pi sòt ki egziste nan je sosyete a. Nan lide sa a, anpil gason konprann tout sa y ap fè pou yon fi dwe kondisyone. Sa ki konn souvan fè genyen ki menm bay fi sa a presyon paske l imajine l dwe l yon bagay. Kontinye li

Pitit fi pa la pou leve paran yo atè

Nan kilti pa nou, nou fasil repete pitit se byen pòv malere. Malerezman, pawòl sa a patisipe nan fè majorite paran panse tout sa y ap fè pou pitit yo jodi a, timoun sa a dwe peye yo l demen. Genyen ki pa menm asire yo pitit sa a ale lekòl, ni ede l grandi, men yo konte sou timoun sa a kanmenm pou retire yo nan mizè. Pou pitit fi menm, presyon an plis. Se tankou se te yon obligasyon pou yo leve paran yo atè a.

Se vre pawòl sa a vize tout kategori timoun, pitit fi kou pitit gason. Men l gen plis pwa sou do jèn fanm yo. Paske Kontinye li

Kite ak yon gason pa di lavi w fini

Menm jan nou bay maryaj anpil valè nan sosyete a, kanpe yon relasyon osnon divòse ak yon nèg prèske gen menm pwa a nan lavi fanm an Ayiti. Jis jodi a, anpil moun poko rive konprann chwa sa yo se desizyon pèsonèl yon fanm ka pran san l pa dwe moun esplikasyon. Si de moun ki te ansanm deside separe, moun yo toujou gen tandans dyabolize fanm nan. Paske pou yo, se fi a ki pa t rive satisfè gason an osnon mache jan l ta dwe mache a.

Modèl panse sa a ak anpil lòt prejije ki pa chita sou anyen, fè jèn fanm nan sosyete a anpil mal. Paske lè yo gen pou pran desizyon pèsonèl yo, yo plis gen tandans Kontinye li

Jèn fanm ka deside yo p ap fè pitit

Pa bò isit, fòk yon fanm fè pitit pou l ka parèt fanm toutbon nan je nou. Nou pa bezwen konnen èske li vle sa ni si l pare pou sa, nan tèt nou se yon pasaj oblije. Se sa ki esplike nou imilye fanm ki pa ka fè pitit pou yon rezon oubyen yon lòt pou nou montre yo pa fanm ase. Dayè, nou kontinye kwè pitit se byen malerèz menm si chif yo demontre plis pase mwatye fanm ki ansent nan peyi pòv yo pa t pare pou sa. Sa fè nou pa menm ka rive konsevwa yon jèn fanm ki deside li pa ta vle fè pitit. Poutan kò fanm ak tifi se pou yo, yo ka deside si yo vle manman ou non e sa pa retire anyen sou moun yo ye a.

Lè nou tande yon jèn fanm di li pa vle fè pitit, premye reyaksyon nou se pou nou chèche konvenk li. Paske nan tèt nou, yon fanm pa ka Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook