BELNEGES

FE YO POU W WE!

Si m pase pi plis pase yon semèn, m pa gen yon pwoblèm kèlkonk, m kòmanse ap poze tèt mwen kesyon, sa k ap pase konsa a? Pa paske mwen renmen gen pwoblèm non. Men piske m konnen nan faz mwen ye nan lavi m nan, sa mwen reve e sa mwen vle reyalize yo, m pa ka pa gen yon tèt chaje k ap tann mwen kou m fin rezoud yon lòt, m deside wè pwoblèm yo yon lòt jan.

perception

Tou sa pou m di w, si w ta remake ou menm tou, ou gen anpil sousi nan moman sa yo, ou mèt kwè m, ou nan pwosesis pou w aprann yon bagay; sa vle di ou sou wout pou w grandi. Li fasil pou di, men li pi difisil nan reyalite a pou aksepte sa. Lè pou w fè fas ak pwoblèm lavi a, sitou si w poukont ou, fòk ou met 10 fanm sou 100 fanm ou ye deja a.

Lè w fin aksepte pwoblèm yo, se yon leson yo vin montre w. Kounya ou prè pou w konnen kòman pou w pi byen pase leson an. Kite m pataje kèk abitid m kòmanse bay tèt mwen ki rann pwosesis sa a pi fasil… Kontinye li

VIRE L TOUNEN L JAN W VLE

Se pa konnen ou pa konnen, ou byen renmen bèl cheve natirèl ou yo. Men, chak fwa konsa,  ou gen yon sèl anvi chanjman ki kenbe w. Se ka chanje koulè, chanje koup, chanje model koutpeny elatriye…

cheve

Si sa konn rive w, m ap di w ou pa poukont ou paske m pral gen plis pase 3 mwa, se nan faz sa a mwen ye ak cheve m tou. Bon chans pou nou, pa gen agranman pase cheve natirèl, ou ka chanje l lè w vle.

Men tout bagay la se ke gen 2 kategori moun ki vle fè chanjman. Gen moun ki bezwen fè chanjman  an toutpandan pou cheve a rete long. Gen yon lòt kategori, cheve long pa entèrese l, se chanjman li bezwen.

Nan nenpòt ki kategori w ta ye a, nou pote kèk ti konsèy ki ka ede w. Pran djakout ou, ann ale… Kontinye li

BLOG BELNEGES LA!

Kite nou prezante w tout sa w ap gen pou w jwenn sou blòb BELNEGES la. Ann kòmanse ak Bote Anndan. BOTE ANNDAN, se mesaj, se istwa, se eksperyans, se travay ki pou pèmet ou grandi plis mantalman ak sikolojikman, pou w ka amelyore lavi w.

BELNEGES, Se yon revolisyon k ap fèt nan tèt ou, nan fason ou wè lavi, ki montre w, si w kwè nan kapasite w ak nan efò; si w renmen tèt ou. Zouti sa yo sifi pou ede w met lavi w nan yon lòt nivo.

image (17)

Menm si wout sa a pi difisil, nou pa ka kontinye kwè nan bagay ki san valè pou lavi nou miyò. Twòp jenn tifi kwè valè yo, rezime ak yon skini djin, yon “smartphone”, yon plat manje ak lòt bagay materyèl ki gen pou pase. Reyalite sosyoekonomik peyi a, pou bokou nan sa, men nou gen pouvwa ak konesans plis kapasite nou pou nou pwopoze yon lòt reyalite. Nou paka kontinye leve pitit nou, pou se moun yo pa menm konnen (chantè, foutbolè, rapè sitou etranje) y ap pran sèlman pou ekzanp yo. Si nou menm jodi a ki jèn, nou fè tèt nou bèl anndan, pitit nou yo pap konnen se sèl atis  ki idòl yo, sèlman.

Se pou sa premye objektif pwojè BELNEGES la, se fè pwomosyon efò, detèminasyon ak pasyon pou itilize kapasite w pou w vanse… E se  de sa nou pale nan ribrik BOTE ANNDAN… Kontinye li

KENBE POU W KENBE!

Jou solèy la pa leve yon kote, yo di tan an fèmen, tan an makawon. Ou ta di lavi a al pi dousman, ou gen lenpresyon pa gen lavi. Menm si n ap viv nan yon peyi twopikal kote solèy la prèske toujou la. Sikonstans lavi, pwoblèm sosyal ak politik nan peyi a ka ba w menm enpresyon an. Lè konsa, ou santi jou sa yo vin ak tristès , dèfwa menm parès tou. E ni mwen ni ou konnen kote parès ye, refleksyon pa met pye e gen risk dekourajman. Nou riske kite tan an mennen nou, nou riske bay vag sou rèv nou, sou lavi nou, nou riske bliye solèy nou. Tan an ka fèmen vre, men toujou gen demen, e lespwa a se ke solèy la ka releve.

BelO

Souvan, lè n gen pwoblèm olye n reflechi ak solisyon an, olye n kenbe ti kras branch lespwa nou rete a, nou pito ap pèdi yon pakèt tan nan marinen pwoblèm nan. E poutan si w wè sa, tout sa ki enpòtan an se kenbe. Wi kenbe la, menm lè pwoblèm nan te soti pou met pye sou kou w.

Pa lage, se yon pawòl ki pisan. Atis yo tèlman konn sa yo chante l, pou yo ka enspire w pou kontinye lite. Kite m pataje yon bèl ti mizik ak ou 2 atis Ayisyen chante bèl pawòl sa a… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook