Ou se yon BEL NEGES

OU SE YON BELNEGES: SHERLEE SKAI

Jodi a, n ap prezante w Sherly Debrosse nan ribrik “Ou se yon Bèlnègès la“. Si m te di w li rele Sherlee Skai, petèt sa te ka gentan ba w plis enfòmasyon sou kiyès li ye. Sherlee se yon chantez ayisyèn, l ap chante depi li tou piti.

sherlee

L ap viv “Los Angeles” nan peyi Etazini. Se la tou, l ap etidye kominikasyon. Ak yon albòm ki pral sòti nan mwa k ap vini la yo, li pa janm bliye ni neglije pran swen sa ki pou li.

Vini w al gade avè m, kòman li fè pran swen bèl ti cheve l yo an menm tan okipe l de karyè l nan mizik, lekòl li ak fanmi l… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: NARENDGIE

Se ak yon plezi jodi a, n ap prezante w Narendgie Momprévil…

Narendgie se kreyatris, fondatris e stilis Zaboudi’z Collection. Li te gen sèlman disèt (17) lane, lè li kreye atelye sa a, ki fè valiz ak rad pou fi. Se te youn nan pi bèl eksperyans li, lè an 2011, li te patisipe nan yon ekzpozisyon, kote li te prezante pou premye fwa bay tout moun travay li ap fè a.

NARENDJIE19.png

Narendgie pa sèlman yon stilis, li se yon pasyone pou etid li. Kounya a, l ap etidye achitekti. Li renmen lang ak ekriti tankou grafoloji anpil. Se yon moun, ki renmen pwofite de eksperyans lavi a mete sou wout li.

Avan l deside viv ak bèl cheve natirèl li yo, li fè tranzisyon senk (5) fwa. Tèlman li te pè, pou cheve natirèl li te fèt avè l la pa fè l byen. Jounen jodi a, li aksepte desizyon sa a e daprè li, se youn nan pi bon desizyon li te ka pran nan vi l.

Vini avè m, an n al koute istwa Narendgie ak bèl ti cheve l yoansanm… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: JANA

Kiyès ki pa konn Jana?

Jana Charles, “La lionne“epòk lè televizyon te konn aprann moun yon bagay pa bò isit. Jana wi, se te youn nan animatris sou Telemax, ansyen chèn 5. Pa di m ou pa konnen l?

jana

Se te toujou yon plezi pou mwen, lè m te pi piti ( wi, m piti toujou) pou m gade gwo afwo, souvan koulè jon li nan tèt li. Menm si se pa t janm cheve l, men sa te toujou atire atansyon m. Stil li, pa t janm menm jan ak okenn lòt moun ou konn wè nan televizyon avan.

Lè nou chita pale avè l, li di nou li gen prèske dis (10) lane depi li aksepte pran swen bèl ti cheve l yo. Men sa pa janm anpeche l, fè tout stil li vle ni ba yo koulè l vle, lè lide l di l.

Jana pa sèlman yon pèsonalite ou te konn wè nan televizyon, li se yon fanm k ap chèche fòme tèt li pi plis chak jou. Jounen jodi a, li gen yon bakaloreya nan kou komèsyal epi l ap travay sou yon lisans nan zafè relasyon piblik. Pou kounya,  l ap travay nan yon biwo isit ki okipe l de zafè lakilti

Pou yon moun ki gen plis prèske dizan depi l ap pran swen cheve l, m konnen w pa ka tann pou w wè kòman li viv ak chwa sa a; e kisa li fè pou l pran swen sa ki pou li.

Eben sa w ap tann? Vini kounya a pou al dekouvri avè m… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: MARODIE

Lè w ap tande albòm Tifane yo, youn nan bèl vwa w ap tande ki ap fè kè nan mizik yo, se vwa l.

Marodie Ludmilla Pierre, se yon chantez, yon sè, yon matant, yon pwofesyonèl nan domèn administrasyon, yon bèlnègès ki prè pou l pataje lanmou.

Sa fè plis pase twa (3) lane depi l chwazi viv e pran swen bèl ti cheve natirèl li yo. Gwo evènman, gwo konsè pa janm fè l pè reprezante moun li ye a, ak tout sa l posede.

Devan

Pasyon l se mizik, ak tout sa ki gen rapò ak lakilti…

Byen enstale w kounya a, pou ou koute l k ap rakonte w sa l fè,  pou l pran swen sa ki pou li… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: NEL

Se ak anpil jwa m ap prezante w Nel. Yon bèlnègès k ap viv nan peyi Kanada depi lè li te gen douz (12) lane. Nel, se kreyatris youn nan blòg prefere m an fransè ki pale sou cheve natirèl. Sou blòg li a, se vre li pale anpil sou cheve natirèl; Men anmenm tan tou, li toujou gen yon ti kòmantè pou l fè sou yon evènman, yon fim osinon yon spektak li te patisipe.

Ou deja wè, pasyon l pou tout sa ki gen rapò ak kilti, lekti ak ekriti…

IMG_0812

Ou vizite blòg li a yon premye fwa, m rasire w w ap tounen yon lòt fwa. Kòm yon moun ki renmen pataje eksperyans li ak lòt moun, se ak yon plezi jodi a, li pral pale nou sou kisa li fè, pou l kenbe bèl ti cheve l yo anpenpan.

Vini, rakonte nou Nel… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: ANNIE

Kite m prezante w Annie Christine Emilcar. Yon bèlnègès ki renmen lavi, ki renmen moun, e ki renmen tout sa ki pèmèt moun eksprime yo tankou ekriti, dans, koulè, pale, elatriye…

1045095_10151704333362485_1491470883_n

L ap travay nan domèn administrasyon. Men li se yon gwo fanatik tout sa ki gen rapò ak cheve, sitou cheve natirèl. Se li ki kreye paj facebook Afro Alice ki ap fè pwomosyon pou cheve natirèl.

M konnen w pa ka tann, pou konnen kòman, moun sa a ki konn ap bay konsèy la, li menm pran swen cheve pa l. Eben, m pap fè w tann. Pran ti chèz ou, kite l rakonte w… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: WENDY

Se ak anpil jwa, n ap prezante w istwa Wendy, youn nan premye bèlnègès ki patisipe nan ribrik Ou Se Yon BELNEGES la.

Wendy se yon jèn fanm marye e manman de (2) pitit. Aprè li te fin pase kèk lane nan peyi etranje, li deside tounen lakay, kote dlo a koule pi fre pou li. E jodi a, li se yon sikològ  k ap travay nan domèn VIH/Sida an Ayiti. Li se yon filantwòp, sa vle di li renmen ede moun anpil epi patisipe nan aktivite imanitè.

flat twist out

Li se yon moun ki renmen fè ti lekti l anpil anpil. Li toujou gen yon liv nan valiz li. Li renmen mizik anpil tou (mari l evolye nan domèn mizik kidonk toujou gen ti son kap frape nan kay la).

Depi tanbou frape, fòk li leve danse. Pou li dans, se yon fason pou eksprime tout santiman l. Li danse lè l gen lapèn, li danse lè l kontan, ak lè l dekouraje tou… Se fason pa l pou lwe Granmèt la epi selebre lavi.

Kounya a, byen enstale w. Wendy pral rakonte w  istwa bèl ti cheve l yo.  Kontinye li

TIFANE SE YON BELNEGES!!!

Kristinaaaaa… Kristinaaaaaaaa… Kristinaaaaaaaa!!!

Mwen m fin fou, m ap chèche kiyès k ap rele m konsa nan lari Petyonvil, m pa ka wè kiyès k ap rele m nan. Pandan m ap vire touwon nan lari a, je m al tonbe sou Tifane ak manman l k ap fè m siy ak men yo, pou m mache vin jwenn yo, nan yon kafou ki pi ba kote m te kanpe a. Se ak tout yon gwo souri, yo resevwa m nan yon bèl lakou ki gen yon ansyen kay familyal, stil ane swasant (60) yo ladann.

427344_10200515404308528_574526411_n

Bri machin ki t ap pase deyò yo, te anpeche nou fè entèvyou a nan lakou a. Se Tifane ankò, ki di m “Ann ale nan salon an pito”… M te kontan wè se pa t ak atis la, m te vin fè entèvyou Bèlnègès la; tèlman li te byen alèz, byen senp e mete m nan yon anbyans pou nou pale de sa ki enpòtan pou nou, tankou de bon zanmi.

Istwa Tifane ak aksepte tout sa l genyen tankou koulè l, po l, cheve l, gwo dèyè l la (se li menm ki di m sa), kòmanse depi lè li te kite Ayiti pou l al nan inivèsite Ozetazini nan kòmansman lane 2002. Tout lajwa l, se pran swen tout sa Bondye fè l kado. E lè m te mande l, sa l fè pou l pran swen cheve l, li te jwenn twòp bagay pou l di m…

Byen enestale w, ann al tande sa l gen pou di nou… Kontinye li

OU SE YON BEL NEGES: GESSICA GENEUS

-Alo

– Oui, Hello… J’suis devant la maternité. Ou es-tu exactement? (Aksan parizyen)

-Ou te mèt tann mwen kote w ye a, m ap sòti pou w ka wè m kounya.

Se konvèsasyon sa a, nan telefòn ki pral fè m rankontre Gessica fas a fas, pou yon premye fwa. Depi plis pase de (2) semèn, n ap pale sou rezo sosyo yo. San l pa t konnen ki moun mwen ye, li voye nimewo telefòn li ban mwen, pou nou te ka planifye entèvyou sa a, ou pral li kounya.

DSC_0200

Anvan menm, nou te fè ti chita pale a, gen yon koneksyon ki te gentan fèt. Li kòmanse felisite m pou inisyativ BELNEGES la, e se konsa, nou youn kòmanse ap ri, ak sa lòt la ap di.

A pa de aksan parizyen an, ki pa t fin twò sonnen byen nan zorèy mwen, souri l, abilite l pou l kominike, pou l pale ak moun, se yon bagay ekstraodinè. Menm kote a, li komanse poze m kesyon pèsonèl. Tankou ki laj mwen genyen, èske m vwayaje anpil elatriye… Se te yon plezi pou m te reponn li ak tout senserite m. Men kòm se travay, mwen te vin travay, mikwo m te gentan prè, pou m al dekouvri, èske tout bon Gessica, se yon Bèl Nègès?

Fè yon ti gade avè m, paske m pat pran tan, pou m te dekouvri sa… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook