BELNEGES

Pa bat tifi paske y ap pale ak ti gason

Jiskaprezan, premye reyaksyon anpil paran genyen lè pitit fi yo pale ak yon tigason se bat li. Premye règ nou bay yon tifi ki nan laj adolesans pi souvan se « piga w pale a tigason». Nan tèt yo depi yon tifi gen relasyon ak yon ti gason se yon gwo danje sa ye. Menm si ti gason sa a ta yon zanmi oubyen yon konesans ki pa gen anyen pou wè ak mennaj, yo menm yo gentan wè ansent, pitit, avni gache elatriye. Si se ta yon mennaj menm, se pi rèd. Tifi sa a ap gen pou bouke pran baton, jouman, toupizi ak lawont nan lide se korije y ap korije l.

Pwoblèm nan se pa sèlman gwo kalòt ak pinisyon tifi yo sibi a. Mete sou reyaksyon lòt moun nan sosyete a genyen lè yon paran ap bat pitit fi l ki gen mennaj oubyen ki pale a yon tigason, se Kontinye li

Pwoteje tifi gwo zo anba predatè!

Gen an pakèt tifi an Ayiti, kò yo devlope plis pase laj yo. Yo ka bay enpresyon yo pi gran poutan yo timoun toujou, se sa ki fè yo rele yo gwo zo. Malerezman, anpil nan yo se jibye gason predatè ki pare pou fè dapiyanp sou yo, nan pran pretèks yo pa sanble ak timoun. Sa tèlman otomatik lakay nou pou nou jije fanm, nou bay tifi sa yo pote chay la nan panse se yo ki koupab. Poutan, nou tout ta dwe fè yon sèl vwa pou nou rele bare dèyè vanpi sa yo k ap chèche fini ak pitit fi nou yo.

Se pa paske yon tifi ki gwo zo twò anlè ki fè gason ap kouri dèyè l. Se pa paske li aji pi gran ke laj li nonplis ki fè gason ka dèyè pwofite de inosans li. Se pa nonplis paske Kontinye li

Bay pitit fi w plis atansyon

Nan sosyete n ap viv la, li difisil pou m pa di enposib pou w tande yon paran ap di pitit li li renmen l, menm si se ta nan yon jou espesyal. Non sèlman gen anpil paran ki kwense ki santi yo mal alèz pou yo di sa. Men tou, paske sa pa nan kilti nou sitou si timoun nan gentan fin grandi, nou panse li pa bezwen afeksyon ak atansyon ankò.

Poutan se yon bagay ki nòmal ki ta dwe fèt chak jou menm si pitit la ta depase laj pibète. Lanmou yon paran nan lavi yon timoun ka ede l gen bon jan ekilib pou l aprann renmen tèt li epi renmen lòt moun ki antoure l. Sa ap enpòtan tou lè l ap gen pou l grandi epi gen pitit, si sa nan plan l. Paske Kontinye li

Pa chèche chanje kò w pou w fè moun plezi

Menm jan yo souvan montre nou yon modèl bote nan sa ki gen pou wè ak cheve oswa nen nou ak figi nou, kò fi kontinye sibi kritik akoz konsepsyon nou gen sou sa. Malgre anpil efò ki fèt pou aprann fanm ak tifi akspete tèt yo ak kò yo jan yo ye a, li difisil pou yo fè sa tèlman y ap sibi presyon. Medya yo ak entènèt la pa epanye medam yo. Fòk nou veye paske imaj n ap wè nan fim ak videyo mizik yo souvan bay yon ideyal bote ak gwosè, ki fè anpil nan nou santi nou pa konfòtab ak jan nou ye a.

Modèl fi yo ba nou an, se toujou yon fi ki Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook