BELNEGES

Ret sou kont gason p ap sove w

Nan sosyete nou an, menm si gen fi ki toujou ap chèche gason pou okipe yo, sa rive genyen se pa chwa pa yo. Jiskaprezan anpil gason panse pou yo ka bon gason, pou mennaj yo oswa madanm yo ka renmen yo, pou sosyete a pale de yo an byen, fòk yo montre yo ka okipe yon fi. Okipe yon fi nan sans  sa a vle di, ba l tout sa l ta gen bezwen san fi a pa patisipe. Se sa ki fè yo souvan mande medam yo kite aktivite yo, travay yo pou yo chita nan kay pou yo ka okipe yo.

Sa pa toujou rive medam yo aksepte touswit. Men mesye yo mete anpil rezon devan yo pou fè yo konprann plas yo se nan kay la, paske Kontinye li

Pa bat tifi paske y ap pale ak ti gason

Jiskaprezan, premye reyaksyon anpil paran genyen lè pitit fi yo pale ak yon tigason se bat li. Premye règ nou bay yon tifi ki nan laj adolesans pi souvan se « piga w pale a tigason». Nan tèt yo depi yon tifi gen relasyon ak yon ti gason se yon gwo danje sa ye. Menm si ti gason sa a ta yon zanmi oubyen yon konesans ki pa gen anyen pou wè ak mennaj, yo menm yo gentan wè ansent, pitit, avni gache elatriye. Si se ta yon mennaj menm, se pi rèd. Tifi sa a ap gen pou bouke pran baton, jouman, toupizi ak lawont nan lide se korije y ap korije l.

Pwoblèm nan se pa sèlman gwo kalòt ak pinisyon tifi yo sibi a. Mete sou reyaksyon lòt moun nan sosyete a genyen lè yon paran ap bat pitit fi l ki gen mennaj oubyen ki pale a yon tigason, se Kontinye li

Pwoteje tifi gwo zo anba predatè!

Gen an pakèt tifi an Ayiti, kò yo devlope plis pase laj yo. Yo ka bay enpresyon yo pi gran poutan yo timoun toujou, se sa ki fè yo rele yo gwo zo. Malerezman, anpil nan yo se jibye gason predatè ki pare pou fè dapiyanp sou yo, nan pran pretèks yo pa sanble ak timoun. Sa tèlman otomatik lakay nou pou nou jije fanm, nou bay tifi sa yo pote chay la nan panse se yo ki koupab. Poutan, nou tout ta dwe fè yon sèl vwa pou nou rele bare dèyè vanpi sa yo k ap chèche fini ak pitit fi nou yo.

Se pa paske yon tifi ki gwo zo twò anlè ki fè gason ap kouri dèyè l. Se pa paske li aji pi gran ke laj li nonplis ki fè gason ka dèyè pwofite de inosans li. Se pa nonplis paske Kontinye li

Bay pitit fi w plis atansyon

Nan sosyete n ap viv la, li difisil pou m pa di enposib pou w tande yon paran ap di pitit li li renmen l, menm si se ta nan yon jou espesyal. Non sèlman gen anpil paran ki kwense ki santi yo mal alèz pou yo di sa. Men tou, paske sa pa nan kilti nou sitou si timoun nan gentan fin grandi, nou panse li pa bezwen afeksyon ak atansyon ankò.

Poutan se yon bagay ki nòmal ki ta dwe fèt chak jou menm si pitit la ta depase laj pibète. Lanmou yon paran nan lavi yon timoun ka ede l gen bon jan ekilib pou l aprann renmen tèt li epi renmen lòt moun ki antoure l. Sa ap enpòtan tou lè l ap gen pou l grandi epi gen pitit, si sa nan plan l. Paske Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook