Jis jounen jodi a, m sonje rakle baton gran frè m nan te ban mwen paske m te fè sousi m, e m te raze anba bra m pou premye fwa. M te gentan gen kenz (15) pral gen sèz (16) zan. Pou jis kounya, m pa ka esplike poukisa li te bat mwen… Pou jan, de bagay sa yo vin enpòtan nan vi m, m kwè perèz lontan, pou m pat kite moun konnen si m fè sousi m, te konn fè m mal fè l e fè plizyè erè.

lauryn

San manti, m kwè gen moun ki te konn ri m, lè m te pi jèn pou masak m te konn fè nan sousi m. Sitou natirèlman, yo pa anpil, epi yo fen, m pa bezwen di w, gen de jou, lè m fin fè yo, m konn pase menm, m wè m pa  ret anyen. Pandan m ap grandi,  m aprann de erè sa yo, e m toujou ap fè efò pou m kenbe ti sousi m anpenpan.

Men sa m fè, pou m pran swen sousi m e fè yo toujou bèl… Byen enstale w, kite m rakonte w…

Sousi se youn nan pati  nan figi moun ki ba l fòm. Lè sousi w byen fèt, ou prèske pa bezwen okenn makiyaj pou figi w parèt bèl (Sous Tia Dantzler, Makiyez Amerikèn).

Pou mwen si zye yon moun, se fenèt nan m li, sousi l se rido a.

Jan m te di pi wo a, mwen te konn fè anpil erè. Non sèlman m te konn rabonnen sousi m ak jilèt, men m te konn itilize kreyon ki twò fonse lè m ap makiye yo, lè m konn vle ba yo plis presizyon. Menm si m ap toujou chèche sa ki pou fè sousi m pi bèl, m konn ki sa minimòm pou m fè, pou yo toujou rete bèl.

15

Kòman pou sousi a byen fèt : Nenpòt fòm figi ou ta genyen an, (won, laj, long, kare) astis sa yo ka itil ou, paske yo inivèsèl.

Pou byen fè sousi w, kanpe devan yon glas. Pran yon kreyon osinon nenpòt lòt bagay ki long lan (m konn sa ki nan tèt ou, se pa sa lol), fè tankou se yon tras w ap fè, ki sot nan pwent nen w, nan kwen pa devan je w, fè l rive sou sousi w. Tras sa vle di se la, sousi w dwe kòmanse (Imaj D). Sa vle di tout ti plim ki depase kreyon an sou bò dwat la dwe soti.

Pou konnen ki kote sousi w dwe fini, w ap pran menm kreyon sa, ou mete l bò kwen bouch ou, (Nan tèt ou, fè tankou se trase w ap trase), ou ba l direksyon bò je w (sou padeyò). Tout sa ki depase liy sa, dwe soti tou (Imaj F).

Pa kite twòp espas nan mitan de sousi yo. Paske sa ka fè nen w, vin parèt pi gwo. Ekspè nan domèn bote yo rekòmande yon (1) santimèt edmi pou pi plis. Ti egzèsis sa a ka parèt konplike, men se lè w fin fè l w ap wè enpòtans li. Paske li fè w konnen ekzakteman ki gwosè pou bay sousi w. Ti foto sa ap ede nou konprann pi plis.

ti-sousi

Fòm sousi a : M gen figi oval. Manman m toujou di m, figi m gen fòm batwèl (lol). Sa vle di figi m long, men machwèm won. Se sa ki fè m toujou eseye kenbe sousi m nan fòm yon ak (Arc). Se vre mwen pa gen anpil sousi, men m toujou fè anpil atansyon chak fwa lè m ap netwaye yo, pou m retire ti grenn plim ki kite liy m vle fè yo swiv la.

Ane pase m te gen yon sòti prese prese, m te ale nan yon stidyo ki sou Delma a, ki repite nan fè bèl koup ak fè sousi. M peye san senkant (150) goud, pou yo fè l pou mwen. Depi nan stidyo a, m kòmanse kriye (se pa blag). Mesye a rache tout ti plim Bondye te ban mwen yo nèt. M vin ale nan yon lòt stidyo ki pa isit, mwen esplike dam nan jan sousi m frajil, li pran san l pou l ba yo, yon bèl fòm (M te vrèman satisfè). Depi lè sa, m pa janm bay moun fè sousi m ankò. M jis ap eseye toujou kenbe menm fòm nan.

Fòm ou vle bay sousi w lan, ap depann de ki gwosè sousi w te ye avan. Toutfwa, li toujou parèt pi bèl lè kòmansman sousi a pi gwo e pwogresivman, sousi an ap pi piti jiskaske l rive nan pwent fen ki fè direksyon bò tèt ou a. Epi, evite retire plim ki anlè sousi a. Sousi w ap parèt pi natirèl si se pa anba (zòn sou bò je w) ou ta retire ti plim ki depase fòm ou vle ba yo a.

Fòm sousi a tèlman enpòtan, gen anpil ekspè nan domèn bote, ki di fòm ou bay sousi w ka di men ki moun ou ye (Pèsonalite). Sam Fine, yon gran makiyè ameriken di, “Sousi yon moun ka pale” (Eyebrows talk). Sousi ki gen fòm ak (Arc) yo, daprè yon lòt gran makiyez, (DeeDee Marcelli) montre anpil konfidans. M renmen gade sousi Lala Vasquez (Aktris) ak Kelly Rowland (Chantez), paske yo renmen bay sousi yo fòm sa a. Foto sa a, ap ka ede w konprann pi byen, ki fòm ou ta dwe bay sousi w, lè ou gen tèl ou tèl fòm figi…

fom figi

sousi

sousibrows

 

Ak kisa w ap fè sousi w: Si se yon kesyon m te poze, m konnen anpil nan nou t ap reponn ak jilèt. Wi mwen te konn fè sa tou. Men kite m di w, jilèt se youn nan bagay ki defèt sousi plis. Ou ka ri, men jilèt se youn nan zouti yo pa itilize nan domèn fè sousi (Standard Beauté). Ou ka verifye pou kò w. Jis tape sou Google “raser les sourcils” w ap wè yo montre w jilèt, paske raze vle di retire sousi a nèt, se pou sa yo di pito “epiler les sourcils”.

Twòp pale fransè, m konnen gen gwo makiyè, stidyo isit ki kontinye fè sousi kliyan yo ak jilèt. M trè mal plase pou m ta di yo pa fè sa.

Men eksperyans mwen montre m, lè sousi w finn gen fòm ou vle a deja, ak yon ti pens, (an anglè Tweezer, an fransè pince a épiler), ou jis retire ti plim ou pa vle yo. Se vre li fè mal, men ak abitid  w ap ka sipòte ti doulè a. Pens sa yo vann ant swasant kenz (75) ak senksan (500) goud, sa depan de mak la.

pens1

pens2

Gen yon ti chòp sou wout delma a 95 lan, yon ti jan pi wo kote ansyen makèt karayibeyenn nan te ye a, ki rele Cheap Store, madanm nan gen pens Sally Hansen, li vann yo san (100) goud. Ozetazini yo nan trant (30) dola. Se la mwen te achte pa m nan,  li pa janm defile e li byen fè travay la. Sinon, ou ka itilize lòt pwosede tankou Waxing (cire), Threading (Pwochen atik) elatriye… Men pou mwen, se pens lan ki pi byen fè travay la. Paske li pi senp e li pa vann chè.

pens4

E lè w finn bay  sousi a fòm: Si w te gen gwo sousi deja, lè w fin fè yo, ou ka jis bwose yo ak yon ti bwòs ki fèt pou sa, pou w ba yo plis presizyon. Men si sousi w menm jan ak pa m yo (Fen anpil), w ap bezwen kèk ti zouti pou w fè yo pi bèl e ba yo plis presizyon.

Pou sa w ap bezwen:

Yon kreyon sousi ki gen menm koulè  ak sousi w natirèlman: Kreyon sa ap ede w, fè sousi a parèt pi gwo san li pa sanble fek.

Yon kreyon sousi ki yon ti jan pi fonse pase sousi w : Li ap ede w, fè sousi a pi long. Kòm li pi fonse pase sousi w, pa bliye lè w fin pase l, pou w pase bwòs sousi a sou li, pou w fè l parèt pi natirèl.

kreyonsousi

Kòm mwen renmen sousi ki byen fèt, ki dwat (Structured eyebrows), se sak fè mwen genyen yon ti bwòs spesyal ki rele “Angle brush”, ki bay sousi a yon fòm natirèl. (Videyo sou kòman m itilize l trè byento) W ap jwenn li nan Caribbean Market oubyen nan magazen ki vann pwodui bote yo.

zouti2

zoutisousi2

Ak kat (4) ti etap sa yo, sousi mask kanaval Jakmèl fini (lol). Si w swiv etap sa yo, menm jan avè m, ou pap bezwen twò makiye pou ti figi w toujou rete anpenpan.

E ou menm, ki astis ou itilize pou sousi w toujou rete bèl?

Ps: M konnen n ap gen anpil kesyon. Pa bliye ekri yo nan pati kòmantè ki anba atik la. Mwen asire nou, m ap fè anpil efò pou m reponn chak grenn nan nou.

Comments

comments