Lè mwen te kòmanse fenk fè ti jenn fi, pa t gen moun ki te pi fò  pase m nan fè maryaj koulè do zye. Anvan mwen sòti nan kay la, manman’m te konn fon ti kou dèy nan figi’m e li te toujou  raple’m pou ‘m  ranje sousi anvan’m  sòti.

1489268_10204296651832316_2832745016631138683_n

Koulye a mwen vin pi gran, mwen konnen  fòk mwen ranje sousi m anvan mwen pran  lari a. Si w’ap gade byen, sousi yo se yon ti  pati  nan figi men se yo ki bay figi w fòm. Kit ou kontan, kit ou fache, tout emosyon sa yo chita nan sousi’w . Jodi a nou pral aprann aliye sousi nou byen pou plim sousi yo rete korèk,

Mwen pa yon espesyalis nan bote. Men kite m montre w jan mwen fè pa m yo m twouve ki byen bèl…

Men sa w ap bezwen pou’w kòmanse:

1- Fondten,

2-Yon Tweezer/ Pens sousi pou’w retire ti plim ki anplis yo.

3-“Consealer” Konsilè (Se yon likid ki fèt spesyalman pou kouvri ti tach ou pa vle ki parèt)

4-Yon kreyon mawon ki pa ni twò fonse, ni twò pal.

5-Yon kreyon nwa

6-yon eyeliner  likid nwa

7-Yon penso ki fèt tankou yon peny pou’w bwose plim sousi yo

100_0351

 Anvan mwen kòmanse, si’w poko fò nan bay sousi’w fo’m, tanpri kite yon pwofesyonèl nan domèn nan fè’l pou ou, paske mwen pa ta vle’w retire twòp nan sousi’w e mwen pa ta vle’w defòme sousi’w non plis.  Divize sousi’w an 3 pati pou’w gen plis fokis sou jan’w pral bay sousi’w fòm.

Patie A se kote sousi’w kòmanse. Patie B  se mitan sousi an  kote ak sousi a fet epi se la ou  pral epile  plim ki anplis yo ki anba liy sousi yo. Gen pati C ki se dènye pati sousi’w.

12

1yè etap : Retire ti pwal ki ka anba sousi yo ak tweezer a. Ti pwal sa yo se repous ki fèt apre sousi a koupe.

2yèm etap : Pase fondten pandan  figi’w imid toujou.

3yèm Etap :  Fè pwent  kreyon  mawon  an byen  anvan; paske ou gen pi bon rezilta lè w’ap trase sousi yo. Aprè pran  peny  ki  fèt  pou  sousi’w  la,  pou’w  bwose l, dekwa pou pwal yo pa an dezòd  pandan  w’ap aliye yo.

4yèm etap : Tanpri pran kreyon maron’w lan  pase’l anba liy sousi an avèk swen epi dousman. Kòmanse depi nan pati A, fèl monte lejèman  pou li ale  jwen pati  B kote ki gen koub lan epi  desann li  pou’l konekte ak  pati C. Repete  menm  etap sa yo pou pati ki anlè sousi a pou yo ka byen reyini.

5 yèm etap : Kounyea lè’w fin reyini liy anwo ak liy anba sousi yo; Pran  kreyon mawon’w epi  ranpli tout ti espas andedan liy sousi ou wè ki vid.  Ou ta dwe genyen yon rezilta ki parèy ak pa’m nan. . Mwen poko fini men se rezilta sa ke m’ap chèche.

 6yèm etap : Nan etap sa mwen itilize yon likid komestik ki rele “Consealer”. Se yon likid ki  menm jan ak fondten. Consealer a la pou kache bafon nwa ki konn anba zye nou lè nou fatige (cernes). Li kache ti tach ki konn sou figi nou  elatriye. Mwen pa itilize’l anpil  men  mwen  itilize’l nan pwochen  etap sa pou kore sousi yo plis.

3

 7yèm etap la. : Lè’w fin pase Consealer ouswa fondten anba sousi yo, tanpri pa bliye pran yon ti eponj komestik ouswa ak  dwèt ou pou’w byen melanje concealer ouswa fondten an ak po w, jouk li bay yon efè natirèl ak koulè po je a.  Pinga ou janm  pran  lari  san concealer a pa byen melanje.

8yèm etap : Kounye a pran kreyon  nwa’w pou’w  pase’l  anba zye yo pou retin je yo parèt. Pran yon eyeliner  likid nwa pou’w pase sou tèt zye yo pou’w fini ak louk la.

9yèm etap : Kounye a si’w vle mete yon do zye ou kapab fè’l. Mwen chwazi pase eyeliner nwa anba plim je a jodi a. Epi, mwen pase maskara nan plim je yo pou’m fini.

10yèm etap :  Eben lè’w fini, pase poud ou pou’w konkli ak makiyaj la.

7

Epi vwala, ti sousi w yo byen bèl.

Klike la a, si w vle li premye atik sou sousi a.

SOPHIE pou www.belneges.com

Comments

comments