Nan sosyete n ap viv la, li difisil pou m pa di enposib pou w tande yon paran ap di pitit li li renmen l, menm si se ta nan yon jou espesyal. Non sèlman gen anpil paran ki kwense ki santi yo mal alèz pou yo di sa. Men tou, paske sa pa nan kilti nou sitou si timoun nan gentan fin grandi, nou panse li pa bezwen afeksyon ak atansyon ankò.

Poutan se yon bagay ki nòmal ki ta dwe fèt chak jou menm si pitit la ta depase laj pibète. Lanmou yon paran nan lavi yon timoun ka ede l gen bon jan ekilib pou l aprann renmen tèt li epi renmen lòt moun ki antoure l. Sa ap enpòtan tou lè l ap gen pou l grandi epi gen pitit, si sa nan plan l. Paske yon timoun kite leve san lanmou ak afeksyon paran l p ap ka bay pitit pa l lanmou ak afeksyon e travay l ap gen pou fè pou renmen tèt li an ap pi difisil paske li pa gen okenn ekzanp.

Majorite paran ayisyen panse renmen yon timoun se fè gwo sakrifis pou ede l grandi epi ba l tout sa l bezwen. Nan jan yo panse ak aji se kòmsi yo panse yo pa gen lyen ak timoun nan ankò, depi yo okipe l. Se sak fè, depi yo bay timoun nan manje, mete l lekòl, ba l rad pou met sou li, sa ase nan lide yo. Yo panse yo pa oblije di timoun nan yo renmen l paske l tou konprann sakrifis yo. Poutan, yon timoun pa janm pran tan l pou l reflechi a sakrifis paran l epi di tèt li se renmen paran l renmen ki fè l fè yo. Ni l ka pa gen ase matirite pou sa. Mete sou sa, tout sa yon paran fè pou yon timoun rantre nan yon kad dwa-devwa nan mitan yo.

Sa se youn nan aspè ki make lavi pitit fi nou yo men nou pa pale de sa souvan e sa ap detwi anpil nan yo jouk jounen jodi a.  Chak jou ki pase, li vin pi difisil pou n rezoud sa paske timoun yo pa rete piti.  Si nou te kite pitit nou, fi osnon gason rive nan laj adolesans san n pat janm montre yo ni raple yo nou renmen yo, l ap pi difisil pou nou chanje sa kòm paran. Paske nan laj sa a, ak tout chanjman k ap fèt nan kò yo, ak santiman yo ka gen nan kè yo, y ap santi yo pa bezwen lanmou paran yo ankò menm si se ta yon ilizyon.

Se sa k fè, nan ka tifi yo, sa souvan rive pou y al chèche afeksyon ak lanmou souvan lòt moun ki pa renmen yo vre. Kit se ta yon lòt moun nan fanmi an, tonton, kouzen elt., oubyen yon moun yo pa konen ki souvan ka yon zanmi pwòch e menm yon mennaj. Sa se yon gwo danje lè n konsidere ki valè konsekans sa ka genyen lè yon tifi panse yon moun renmen l. Sitou si moun sa a ta premye mennaj li. Nan ka sa a, paske l panse paran l pa renmen l, se moun sa a ki renmen l e ki ba l afeksyon, l ap fasil pou moun nan fè tifi a fè tout sa l vle. Sa konn menm rive gen tifi ki sove al jwenn moun sa yo jis paske yo santi moun sa renmen yo plis pase paran yo ; menm si se pa ta vre, menm si moun sa a se manipile li ta ap manipile yo.

Nan ka ti gason yo, konsekans lan souvan tonbe sou jèn fanm lè yo komanse gen laj pou yo gen mennaj osnon madanm. W ap jwenn se yo ki tounen modèl gason wobo ki panse yo ka gen yon fanm ak bagay materyèl oswa lajan. Li difisil pou yo reyalize enpòtans lanmou ka genyen nan relasyon y ap gen ak fi paske yo pat janm wè papa yo fè sa, ni l pat janm aprann yo sa. Y ap toujou panse sèl modèl relasyon yo ka konstwi ak fanm baze sou bagay yo ka achete osnon bay fi a tankou bagay materyèl . E w ap wè, menm si yon fi ta di yo l renmen yo, y ap panse l sou blòf paske selon jan paran yo te leve yo a, yo pa ka rive konprann  santiman lòt moun nan.

Se pou sa l enpotan pou n  montre pitit nou yo, fi kou gason nou renmen yo. Se vre nou ka pa gen tan pou n ta rete ak yo tout jounen men l ap bon si nou chache tan pou yo. Men si nou kite pitit nou panse nou pa renmen yo, tout sakrifis n ap fè pou yo a ka gaspiye pi devan, lè yo tonbe sou yon moun yo panse ki renmen yo. Pa kite pitit fi nou yo al chache afeksyon yon moun ki ka sèlman bezwen kò yo. Aprann yo renmen tèt yo e montre yo, di yo nou renmen yo pandan n ap ede yo grandi.

Atik: Stef-any

Foto: Fred Mogin

Comments

comments