Ak ki krèm ou sèvi?/ Baz sa a ki fè zong ou pouse konsa ? Ki kote m ap jwenn li achte isit?/ Sa w met nan cheve w ki fè yo ret konsa?

Pandan nèf dènye mwa ki sot pase la yo, san manti, se kesyon sa yo moun plis poze m. Pi souvan, mwen santi m trè mal alèz pou m di moun nan men ak kisa m sèvi, paske m konnen se manti, se pa sèl pwodui kosmetik ki bay tout rezilta li wè yo.

image (1)

E, pou m ta kanpe pou m ta esplike l, se sa mwen manje ak sa mwen bwè ki bay rezilta li wè yo, non sèlman m pa tap gen tan pou m ta ba l tout detay yo; Men tou, t ap gen plis chans pou sa pa itil li anyen paske se pwodui yo li bezwen. Li pa bezwen konnen si bèl zong, bèl cheve ak bèl po li wè yo, se yon fason tout moun ka viv ki bay li.

Kite m peze sou “TOUT MOUN” nan. Tout moun ka viv nan yon fason pou pran swen tèt li e bèl chak jou. De bagay daprè mwen ki pi enpòtan pou rive fè sa, se: 1) Gen bon jan enfòmasyon nan men w 2) Mete enfòmasyon sa yo an pratik nan lavi w chak jou.

Nou tout dakò, bote a se anndan w pou l sòti pou l ka reflete sou figi w. Se pou sa, lè w konnen kisa k ap bon pou kò w, pou cheve w, pou po w, pou zong ou elatriye (1) epi ou asire w ou konsome bagay sa yo nan yon peryòd byen detèmine (2), ou pa fouti pa bèl jan w te espere l la.

Kite m pataje ak ou, kisa m manje ak bwè dènye tan sa yo ki pa koute m tout yon fòtin e ki  bon rezilta yo ban mwen…

Se petèt efè globalizasyon an ki fè sa, anpil nan nou plis konsantre sou rezilta, pito sou kisa nou dwe fè pou nou jwenn rezilta yo. E sa reflete  nan tout sektè nan lavi nou chak jou. Pa ekzanp, nou bliye si se pa chanpou ak rens sèlman k ap fè cheve nou bèl. E nou tout bezwen bèl cheve, nou lage ak de wòch dèyè pwodui kosmetik. Poutan imaj tèt nou, n ap gade nan glas chak jou a, plis pase katreven di pousan (90%) se sa n manje/bwè ou pa manje/bwè ki bay li (Sous TopSante.fr).

Ou vle bèl, pa vre? Veye sa w ap manje ak sa w ap bwè. Paske se la sekrè a ye. Pifò atis w ap gade nan televizyon, sou entènèt ou tande ki se “Femme la plus belle” la se de bagay. Si se pa fotochòp (Yon pwogram pou edite foto), se yon nitrisyonis ki la k ap siveye sa y ap manje ak yon antrenè ki pou fè yo fè spò.

Kote nou ka pran ti kout fotochòp la, nou pa gen ni nitrisyonis ni antrenè ki pou travay ak nou. Men sa ki bèl la, nou tout ka bèl ak ti kal lajan nou genyen an. Kite m di w kòman:

Ni mwen, ni ou konnen fwi ak legim yo dwe toujou nan bouch yon moun ki vle ret bèl, an sante e pwofite de lavi a. Paske se yo ki gen tout eleman tankou vitamin, minewo, antioksidan ak dlo ki pou ede kò a byen fonksyone chak jou. Ekspè nan gran peyi yo, menm di, yon moun ki manje senk (5) fwi ak legim chak jou gen mwens chans pou l obèz (bout patat), soufri maladi kè ak respirasyon, ak kansè. E se pa sèlman sa, y ap fòtifye tisi ki nan kò nou yo, se sa ki pral fè cheve n, po n, zong ak tout kò nou nèt byen bèl (Sous Pwogram Manger Bouger/France).

fresh-fruits-and-vegetables1

Ou pa gen kòb, se sa w pral di m. Ni mwen tou. M pa konn pou ou, men mwen vle bèl e an sante jiskaske mwen kite tè sa a. Tout mwayen ki natirèl e ki pa koute anpil kòb (ou sonje m renmen piyay) se yo ki pi bon zanmi m. Se sa k fè, lè wikenn si m pa bò machann legim ki sot Kenskòf yo nan mache a, mwen bò machann fwi yo Petyonvil.

Olye mwen achte yon sachè espageti pou vennsenk (25) goud ak tout engredyan pou m fè l yo ki ka fè m depanse plis lajan toujou. Mwen achte nan lo dola, twa (3) pake kawòt pou 10 goud (m gentan gen kawòt pou 2 jou). Yon pake bèl epina ki fre pou senk (5) goud epi de (2) mak aransò. Lè m rive mwen fè yon bon ti frikase, mwen pa mete anpil lwil. Mwen manje ladann, mwen kite rès la pou manje midi.

Menm jan an pou fwi yo. Mwen achte plizyè kalite: Papay, fig, abriko, mango, melon (sitou lè se sezon yo), mwen koupe tout, mwen mete yo nan yon bòl, si gen kouran mwen mete l nan frijidè. Lè konsa,  mwen konnen m gen manje maten pou de ou twa (2/3) jou. Si pa gen kouran, m vide yon ti siwo myèl sou yo paske l ap konsève yo, epi m mete l yon kote ki pa fè twò cho. Sa w tande a, aprè de twa (2/3) mwa, se mwen k ap mande dam nan stidyo a pou koupe zong mwen, paske yo twò long (lol). Cheve m menm, yo kase mwens epi yo rete an sante.

image (4)

Sa ki rele fig la menm, mwen fè yon ti kliyan devan rantre lakay la. Li chwazi bèl fig pou mwen e l toujou ap banm degi. Pou vennsenk goud, mwen gen fig pou de (2) jou (Pou pi piti, m manje de chak maten).

fig

Bwokoli a menm se kle. Lasyans pwouve se youn nan legim ki gen plis byenfè pou kò moun ki te ka egziste. Si se nan makèt, w al achte l w ap peye l tèt nèg. Al nan mache ki bò lakay ou a, chèche machann legim yo, ale pi bonè pou w ka jwenn sa ki fre; Bay bon pri, ou ka retounen lakay ou ak twa bèl tèt pou senkant (50) goud).  Nan salad, nan legim, nan bouyon se koupe dwèt. Se gade w ap gade, w ap wè jan po w ap bèl

Broccoli

Pa panse se bèl listwa m ap rakonte w non, janm esplike w la se konsa m fè l vre. Mete sou sa, mwen soufri ilsè estoma depi trèz (13) lane (Yon atik byento), si se pa konsa mwen te manje lè konsa petèt mwen pa t ap la pou m pale nou de byenfè  sa n ap manje gen pou kò nou.

image (3)

Si se pou eskiz, mwen garanti w, w ap jwenn di mil eskiz pou pa manje konsa. Ou pral d mi, fwi ak legim pap janm plen vant ou pou jounen an (Akonpanye yo ak lòt sa w ap manje)… Ou pa gen ase lajan pou achte yo 9al achte yo nan mache olye nan makèt)… Ou pa ka nan kwit manje chak jou a (Fè manje pou tèt ou se yon siy lanmou pou sa w genyen)…

Men jis fè yon ti kalkil, manje pate, akasan, diri ak pwa, bwè kola chak jou, pi devan tout ti kòb ou oubyen kòb fanmi w fin pase lopital nan trete maladi. Ak fè ti efò a, mete yon fwi oubyen yon legim nan tout sa w ap manje chak jou, pou ka viv e rete an sante pou tout lavi w, sa w t ap chwazi?

Se pou sa, mwen te byen di, se yon chwa w fè pou viv ke tout moun ki VLE fè ka fè. Si m ta pran site fwi ak legim, ou ka manje chak jou e ki disponib pou yon ti kraze monnen isit nan mache nan peyi dayiti, de (2) ti atik konsa pa t ap sifi. Men yon ti lis mwen jwenn nan rechèch mwen fè ki ka ede w konnen kisa tèl ou tèl fwi pral fè pou kò w. Fè yon ti voye je w sou li:

byenfe

byenfe1

Nan kòmansman an, li pap fasil pou jis chanje sa w te konn manje voup konsa. Pran tan w, kòmanse akonpanye nenpòt sa w ta ap manje a, ak yon ti fig, yon ti zaboka, yon ti papay oubyen yon ti kreson, yon ti kalalou, kawòt nenpòt fwi ak legim li ta ye a. Se nouvèl w a pote ban mwen, pou wè jan lavi w ap konplètman chanje. Bèl po, bèl zong, bèl cheve ap vini poukont yo. Non sèlman anndan w ap bèl, deyò w menm ap klere kou miwa dèzanj. Si w ka fè yon ti spò menm se sa nèt e pa bliye toujou bwè dlo pandan tout jounen an.

Pou moun ki rete nan zòn Wout Frè, Petyonvil, Delma yo, pase nan mache fwi a Petyonvil, nan zòn dèyè legliz Senpyè a, ou te mèt di machann yo se Belneges ki voye w. M garanti w, y ap ajoute youn ou de grenn sou sa w achte yo lol.

Nou tout ka bèl paske Nou tout se BelNeges…

E ou, konbyen fwa ou manje fwi ak legim nan yon jounen? Ki fwi ou manje e jwenn pi fasil nan zòn ou rete a? Ki chanjman ou remake nan kò w? 

Comments

comments