M renmen tande, lè gen chanpyona foutbòl, epi ou wè abit la ki sou teren an,  k ap di jwè yo konsa: “Ankouraje” Ankouraje”. Chak fwa mwen tande sa, sa toujou enspire m. Paske sa pwouve m, lè w gen yon moun k ap veye pou ou, k ap rele aprè w, sa ka ede w anpil. Se sèten, sa fè anpil byen pou w gen yon moun ki dèyè w ki pou kore w.

photo 2

E sizanka, ou pa ta gen yon moun konsa? Si w pa ta gen abit, ki la pou rele dèyè w pou reyalize rèv ou yo, èske sa ta vle di pou kanpe nan wout? Mwen m pa kwè sa. E mwen menm ka temwanye (ou mèt di amèn :). Lavi m se yon ekzanp ki kontinye chak jou pwouve m, menm si m pa gen moun k ap bat bravo pou mwen, fòk mwen kontinye vanse pou m kreye lavi mwen vle a. Si w mande m èske sa fasil? M ap di w non. Sa trè difisil, lè w pa gen moun k ap bat men pou ou; Men an bon bèl nègès, depi w vle, menm san bravo pa gen anyen k ap ka kanpe w.

Si w ta nan menm ekip ak mwen. Ekip, ki souvan pa gen moun k ap di yo ankouraje men ki tèlman vle avanse a; ekip ki vle pase chanpyona sa a, menm si pi devan, yon lòt match gentan ap tann li. Ann monte teren an ansanm…

Menm jan ak anpil lòt jèn fi an Ayiti, paran m pi presizeman manman m, sakrifis li t ap fè pou l leve 6 pitit poukont li prèske, pa t ba l tan pou l te bat men pou nou. Se vre li rive fè sa ki pa gen pri. Li ban nou, sa li pa t janm genyen. Li peye lekòl pou nou tout, li fè san sot nan wòch pou ban nou tout manje chak jou. Li toujou la, lè nou malad pou li pran swen nou. Sa yo pa gen pri, men sa te kanpe la. Li pa t ka fè plis pase sa malerezman. Sa ki rele pale ak mwen pou mande m sa m anvi fè nan/ak lavi m nan, osnon kòman sa ye nan lekòl la, èske li ka ede m nan yon bagay? elatriye… malerezman mwen pa t janm jwenn sa. Se vre, sa pran m anpil tan pou m rive depase sa. Men  mwen vin remake, sa pa fin yon move bagay nèt nan lavi m.

Paske paran m pa t la pou te ankouraje m, ni felisite m, men mwen aprann fè sa pou tèt mwen avan menm lèt te sot nan nen m. M sezi wè gen moun paran yo te la pou te tande yo, te toujou ap felisite yo, men jouk jounen jodi a, ki pa ka chwazi ni sa ki bon, ni sa ki pa bon yo fè ak lavi yo. Sa jis montre m, vrè pwoblèm nan se pa sa sèlman. Sa ki pase, se ke anpil nan nou toujou an atant. Nou toujou ap tann yon moun vin mande nou, sa nou po t pou vann. Konsa se wè nou wè lavi nou ap defile devan nou e nou pa janm gen kouraj pou nou fè anyen.

SAMSUNG CSC

Lè m te lekòl, elèv yo te konn ap anmède m. Yo te konn rele m soumoun. M te konn kriye anpil, sa te konn fè m wont. Sa te menm patisipe nan strès mwen te konn genyen, ki te vin agrave ilsè destoma mwen soufri a. Men jounen jodi a, m konprann “soumoun” se yon bagay yon bèlnègès bezwen nan lavi l pou l rive reyalize rèv li, sitou nan peyi sa a.

Men 2 rezon ki esplike sa:

1) Yo pa p fè w kado anyen: Istwa sosyete sa a ak fonksyonnman l ka pwouve w sa, richès, travay, reyisit, avni… tout ret konsantre yon sèl kote. Tank ou pran mwens tan pou aksepte sa, plis w ap ka avanse e rive depase sa. Se yon reyalite. Men sa mwen renmen nan tout istwa sa a, sè ke mwen menm ak ou, gen pouvwa pou aji sou reyalite sa a. M pa konn pou ou, mwen menm kote m te leve a, moun pa reve. Ou pa tande pèsonn k ap di, men sa yo ta renmen ye. M pa menm bezwen di w, pou m ta wè modèl reyisit. Piske mwen, m gen objektif pou m amelyore lavi m, m deside pran wout ki ka mennen m pi prè reyisit la. Pa gen anyen ki di al lekòl, etidye, travay di se sa k ap fè yon moun reyalize sa l vle; sitou nan sosyete sa a ki pa ankouraje sa ditou. Men mwen deside fè tèt mwen kado sa a. Paske Ayiti pa yon ti peyi ki fèmen sou tèt li ankò. Moun ap rantre, moun ap soti. Ou pa janm konnen kot dlo pase pou l rantre nan bwa joumou. Petèt yon jou, m a jwenn yon moun ki te fè menm wout ak mwen, m a itilize soumoun mwen pou m di l men kisa nou ka fè ansanm. E konsa, m a rive fè tèt mwen kado sa m te toujou reve yo.

2) Yo frennen w depi nan wout: Sa toujou etone m, lè m rive nan yon milye ki diferan de milye mwen te leve a, pou moun ap mande m, èske m pa t grandi isit an Ayiti. Gen pou anpil moun sa t ap yon konpliman. Men sa, toujou fè m reflechi, pou w wè presyon ak atant moun gen de nou, kòman sa ka fè nou pè aji e pran gwo desizyon k ap itil nou nan lavi nou. Ou ka di mwen ekzajere. Men si w ap chèche konprann sa, w ap wè nan ki nivo sa anrasinen nan mantalite moun pa bò isit. Si  menm jan ak mwen, ou te fèt nan yon fanmi pòv, koulè po w fonse, cheve w natirèl, ou pale kreyòl ak tout lòt lang yo ka pale yo, ou ka sezi wè kòman yo tou fè w konprann gen bagay yo gentan asime, ke w pa p ka atenn; gen kote ke ou pa p rive. Si w rantre nan jwèt sa a, ou chire.

Fòk ou chèche anpil kouraj nan ou bèl nègès pou pa kite atant moun gen de ou frennen w. Se pou sa, lè w rive yon kote pa pè pale (se pa pou fè entèresant ni montre ou konnen non), men pale de rèv ou ak aspirasyon w. Sa ki pa gen anyen pou wè ak sa lajan kapab achte. E w ap sezi wè, kou w franchi etap sa a, pa gen anyen k ap ka kanpe w.

Malerezman, si w pa soumoun ou pa p gen kouraj pou fè sa. Paske laperèz ak sousi pou moun pa imilye w osnon pase w nan betiz pa p kite w fè sa. Men ou bezwen depase sa, pou w reyalize lavi ou vle a. Ou bezwen depase sa, pou kreye modèl reyisit pa w; pa sa yo pwopoze w la, paske yo konnen ou pa p janm ka rive ladann.

Kounya a, lè yon moun di m soumoun, se tankou felisite li felisite m. Paske mwen konnen, sa vle di m gen ase kouraj pou m fè sa yo vle fè m konprann ke mwen pa t ap janm ka fè a. Fouye chèche fòs ak kouraj nan ou, itilize ti konesans ou genyen an pou w amelyore lavi w.

Mwen tou, m kwè nan ou menm jan mwen kwè nan mwen an. M kwè nou gen yon bon bagay pou n ofri.

Comments

comments