Jodi a, se lèt “CH”, n ap prezante w nan ribrik ABC cheve natirèl la. Chalè se youn nan pi gwo koz ki ka fè cheve yon moun pa an sante. Si cheve a souvan ekspoze nan solèy osnon si w itilize twòp chalè ak yon tanperati ki wo anpil, cheve w te mèt te an sante, gen anpil chans pou yo gen pwoblèm aprè.

Screen Shot 2015-04-24 at 7.00.16 PM

Si cheve a souvan an kontak ak chalè, sa ka kase l, li ka pèdi idratasyon l, sa ki ap lakoz li kase souvan bout pa bout. Nan atik sa a, nou te esplike yon altènativ ki senp e byen fasil, pou si w ta vle detire cheve w san w pa ba l chalè. Jodi a, n ap wè pito ki altènativ ki genyen pou w pwoteje cheve w, si w ta vle repase l osnon blo l. Paske wi, sa ka rive. Ou ka anvi cheve w byen detire e sa pa chanje anyen, cheve w toujou natirèl.

Men 3 konsèy ki ka itil ou…

Anpil chalè dirèkteman sou cheve natirèl ou, ka kase l e ka menm ba w gwo chit (yon pati kout, yon pati long) si w pa prepare cheve a avan pwosesis la. Pou sa, fòk ou:

Konnen cheve w: Li enpòtan pou konn kòman cheve w reyaji pa rapò ak chalè. Pou sa, ou ka fè eksperyans lan pou kont ou. Pran yon ti pati nan cheve dèyè tèt ou, blo l osnon repase l, epi  swiv kòman li reyaji. Eske cheve a pèdi fòs, èske li vin fen, elatriye… Sa a, se kesyon ki ka pèmèt ou konnen  ki metòd pou w itilize si w ta renmen blo tout cheve w. Si cheve w fen natirèlman, ou gentan konnen chalè pa pou ou, paske cheven fen pi frajil e pi difisil pou yo trete lè yo gen pwoblèm.

black woman

Prepare cheve a: Fòk ou prepare cheve a, o mwen yon semèn avan ou blo l. Nan semèn avan ou blo cheve a, asire w ou fè beny krèm (mayonèz, sitwon ak ze trè efikas paske yo kreye yon kouch pwoteksyon pou cheve a depi nan rasin) osinon fè benduil ak lwil maskriti, lwil doliv, ak lwil kokoye Epi pandan semèn nan, asire w cheve a byen idrate chak jou konsa ou ogmante elastisite l. Sa ki ap pèmèt li pi byen sipòte tranzisyon ak chalè a. Asire w cheve w toujou byen pwòp avan ou mete chalè ladann.

Itilize pwodui k ap pwoteje cheve a kont chalè: Yo rele pwodui sa yo an anglè “Heat Protectant”. Pifò konpayi ki fè pwodui cheve natirèl yo, gen pwodui sa a, se tankou yon sewòm pou cheve a. Se tankou yon dlo li ye. Ou flite l lan cheve a avan w blo l, konsa li bay cheve a, plis rezistans. Li sèvi tou tankou yon pwodui idratan, konsa cheve a pa sèk lè w fin blo l.

jane-carter-solution-condition-and-sculpt-8oz-1

Li konseye, si w ta vle cheve natirèl ou ret an sante, pou w ta prèske pa ba l chalè. Men gendelè, se sa w anvi fè. Si se poukont ou w ap fè sa, mete sechwa a osnon fè a sou yon tanperati ki ba. Se vre, sa ap pran plis tan, men cheve w gen mwens chans pou gen pwoblèm aprè. E si w ta vle limite dega sa ka fè yo, al wè yon pwofesyonèl, e asire w se yon moun ki konn sa k rele cheve natirèl la.

Ekspè ki pran swen cheve yo di, 2 fwa nan yon ane sifi pou bay cheve w gwo chalè, si vrèman ou ta vle li ret an sante. Pou ou menm ki vle fè eksperyans sa a, nou espere w ap aplike ti konsèy sa yo e y ap itil ou.

Semèn pwochèn, fè yon pase sou www.belneges.com, n ap prezante w yon lòt lèt nan ribrik ABC Cheve Natirèl la.

Comments

comments