Mezanmi, tout moun ki pwofesyonèl nan domèn makiyaj, dakò fondten se youn nan pi bon pwodui makiyaj ki egziste. Li ka fè po w parèt tankou yon po ki bèl, san tach e an sante. Men an menm tan tou, se youn nan pwodui ki pi difisil pou moun itilize. Poukisa daprè ou? Eben, repons lan senp; Si aplikasyon fondten an, pa byen fèt, l ap gate tout makiyaj ou a e li ka menm fè moun kouri pou ou paske w ap sanble ak yon zonbi. Si fondten ou mete a, pa ale ak koulè natirèl po w menm, se pi rèd. E se sa ki entèrese nou nan atik sa a.

black woman

Ou konnen deja, mwen renmen makiyaj. Paske pou mwen, makiyaj se yon fason pou m jwe ak figi m. Lè m mete l tou, m santi li bouste konfyans mwen gen nan tèt mwen deja. Men, m renmen lè li senp e lè li byen fèt.

Mwen pa yon makiyez pwofesyonèl, men mwen fè anpil rechèch sou makiyaj nan liv ak sou entènèt. Youn nan pi gwo difikilte m te genyen, se jwenn yon fondten ki byen ale ak koulè po m. E daprè, plizyè figi mwen rankontre sou wout mwen nan lari a, m di genlè se pa sèl mwen ki gen pwoblèm sa a.

Kite m pataje ak ou, kèk ti konsèy ki ede m jwenn meyè fondten ki ale ak figi m nan e ki fè makiyaj mwen yo toujou parèt natirèl…

Kite m tou di w sa pou kòmanse. Se pa paske tout moun ap met fondten pou mete l tou. Fondten zanmi w lan gen anpil chans pou l pa bon pou ou. Paske, nou pa gen menm po. Menm si ou ta vle gen menm koulè ak yon lòt moun, w ap jwenn gen kote nan figi w ki pi fonse pase yon lòt e se sa ki fè fòk ou konn ki fondten ki bon pou ou.

Men kèk konsèy ki ede m anpil:

Chèche konnen ki “nuance” po w genyen: An anglè, yo rele sa “undertone“. Genyen 3 kategori. 1.Warm (cho), 2.Neutral (Net), 3.Cool (Koul). Undertone lan, se koulè natirèl ki anba po w la. Koulè po w ka chanje, men undertone nan pa janm chanje. Pou w ka konn ki undertone po w genyen, vire men w, gade koulè gwo venn ki nan pwanyè w la. Si w wè venn nan vle parèt ble osnon mov, gen anpil chans pou undertone ou se 3.koul . Si venn nan parèt koulè vèt, gen anpil chans pou undertone ou 1.cho. Si ou pa ka twò fin detèmine ki koulè li ye, gen chans pou li net. Sa itil paske lè w ap achte fondten an, ou ka di moun nan magazen an, men ki koulè undertone ou ye. Si moun nan pa ta konnen tou, pran tan w, li enfòmasyon ki dèyè boutèy fondten an, yo toujou make men ki undertone li ye. Sa ap ede w jwenn fondten ki bon pou ou a.

undertone

Konn mak pwodui w ap achte a: M konseye w achte mak pwodui ki spesyalize nan po moun nwa. Poukisa souvan konpayi sa yo ba w plis chwa koulè fondten diferan. Gen anpil gwo konpayi ki fè bon pwodui, men yo pa gen imaj ou nan tèt yo. Kidonk, ou ka ap fè chèlbè di ou gen gwo mak pwodui nan valiz makiyaj ou, men yo pa fèt pou ou. Kidonk, se yon lajan ou gaspiye. Konpayi tankou Iman, Black Up, Make up Forever, Bobbi Brown, MAC, NARS,genyen ki pi chè pase lòt, men se konpayi ki kreye plizyè koulè fondten pou fi nwa, soti nan fondten koulè jon, pase nan koulè oliv rive nan koulè karamèl oubyen kafe fonse.

best-foundations-for-black-women

Eseye pwodui a avan w achte l: Pa achte chat nan makout. Pawòl sa a toujou vin nan tèt mwen depi m ap achte makiyaj. Gen anpil magazen ki vann pwodui bote ki pa gen “tester” an Ayiti, men m kontan wè gen kèk magazen ki kòmanse mete tester bò reyon makiyaj yo. E se dwa nou tou pou nou mande l. Konsa, mèt magazen an ap konnen li menm lè l al achte fòk li mande tester sinon kliyan yo p ap achte l. Pou konnen ki fondten ki bon pou ou, ale nan magazen an ak figi w pwòp, san okenn makiyaj, san okenn pwodui ladann.

flawless

Chwazi fondten ki gen menm koulè ak po w: Etap sa a se li ki pi enpòtan. Lè w rantre nan magazen an, chwazi pou pi piti 3 fondten ou panse ki ka ale ak koulè w. Mande pou w eseye yo. Fè 3 tras sou machwè w ak 3 fondten yo. Ret tann pou pi piti 5 minit, gade ki fondten ki byen fonn nan po w. Sa ki pi difisil pou w wè a, se li ki fondten pa w la. Pa okipe moun k ap di w eseye fondten sou men w. Men w pa menm koulè ak figi w. Chwazi sa ki fonn nan po w la.

eseye

Black-Opal-Foundation

Byen aplike fondten an: Fondten se pa yon pwodui ki fasil pou itilize, m ap repete sa ankò fòk ou aprann itilize l pou l ba w bon rezilta. Pou l byen chita nan figi w, fòk ou gen yon bon penso ki fèt pou sa. Ou ka sezi wè, ou gen yon bon mak fondten, men lè w mete l ou pa santi w bèl paske li mal aplike. Sa pou fè, lè w ap achte fondten an tou mande achte yon bon penso pou w aplike l. Fò w prèske pa wèl nan figi w, fòk li fonn ak po w. Lè w fin pase fondten an ak yon bon penso, pase yon “beauty blender” yon ti eponj ki fèt spesyalman pou byen melanje makiyaj la ak po w.

bwos

Jouk jounen jodi a, m poko janm ka jwenn yon bon fondten ki bon pou po m. Paske mitan figi m, sa yo rele “T zone” nan an anglè pi klè pase rès figi m. Pou sa, mwen oblije itilize 2 fondten diferan, men se mwen ki pou di w sa, tèlman mwen pran tan m pou byen melanje yo. Epi, ou pa bezwen met fondten ak poud chak jou, gen yon ti pwodui yo rele “concealer” ki pi lejè pase fondten an, lè w fin jwenn sa ki menm koulè ak po w la (itilize 4e astis la pou w aplike l), ou ka jis mete yon ti kras sou tach osnon pati ki pi nwa nan figi w yo, epi ou byen melanje l ak po w. Sa w tande a, ou gentan anpenpan.

Nou pwomèt ou byento plis enfòmayon ki senp e itil pou makiyaj ou yo ka toujou byen sòti, men pou kounya a, si w gen kesyon pa ezite kite yo nan kòmantè anba la a.

Comments

comments