Soti nan jan sa enpòtan pou w renmen cheve w, pase nan swen pou w ba yo, rive nan jan moun wè cheve natirèl nan sosyete a, w ap jwenn tout sa w  bezwen pou bay bèl ti cheve w yo lanmou ane sa a.

 sloa

Nou toujou resevwa anpil kesyon ak preyokipasyon sou paj ofisyèl BELNEGES yo sou cheve natirèl. Kesyon sa yo nou divize yo an 3 kategori. Pou kèk nan nou, sa pa gen anpil tan depi nou fè chwa viv ak cheve natirèl nou. Pou yon lòt kategori nan nou, piske nou pa konn sa pou nou fè ak yo, nou itilize lòt teknik tankou alonj, grèf elatriye pou nou kenbe. Gen yon dènye kategori nan nou, ki pa ka kenbe men ki pa konn sa pou yo fè. Menm si preyokipasyon pa w la, pa ta nan lis sa a, nou asire w w ap jwenn yon enfòmasyon kanmenm k ap itil ou nan ribrik sa a.

 Plis ou gen bon jan enfòmasyon sou sa ki cheve natirèl la, se plis w ap ka pi byen pran swen l. Sa ki pral ede yo pouse an sante e fè w pi renmen yo. Kite nou prezante w twa premye etap nan pwosesis sa a…

 Se pa sèlman an Ayiti, an Ewòp, an Amerik dinò, an Afrik, nan pifò kote sou latè ki gen fi nwa, ki gen san afriken nan yo, sijè cheve natirèl la ap fè aktyalite. A yon pwen tèl, gen moun ki menm pale de yon mòd. Pou nou nan BELNEGES, nou pa konsidere l tankou yon mòd, men pito kòm yon fason pou montre tèt ou lanmou nan aksepte l jan l ye a.

hollis1

E se sa ki fè, nou abòde l yon lòt fason. Paske ou pa p fè l pou moun, men w ap fè l pou tèt ou. Yon fwa ou fin aksepte sa, w ap sezi wè se te jis yon etap ki enpòtan  vre wi, men ki piti  anpil pa rapò ak lòt batay w ap gen pou fè nan lavi w yocpou renmen e aksepte tèt ou.

 Se pou sa premye lèt la se :

A| Aprann renmen yo : Rezon ki ka fè yon fi, aksepte viv ak cheve natirèl li anpil. Nou pa p gen plas nan atik sa a pou nou ta esplike sa, ni se pa sa ki priyorite nou. Men, nenpòt ki rezon ki ta fè w fè chwa sa a, touswit ou fin fè sa, se konsidere cheve w tankou yon mennaj w ap file. Ou konnen l renmen w, e ou menm ou damou l fou. Men ou ap pran tan w pou w aprann konnen l, ou pa vle ale twò vit. Sa w ap fè ? Ou kòmanse gade l ak yon lòt je. Ou kòmanse di tèt ou, se li w t ap tann. Lè w manyen l, fòk ou santi ou konekte avè l. Li soti pou l fè w fache, paske ou poko fin konnen kiyès i ye toutbon, (w ap jwenn bagay ou pa renmen lakay li) men toujou trete l ak respè ak lanmou. E sa ki pi enpòtan nan relasyon damou sa a, konnen se li ki moun pa w la. Sa vle di, vanzemare ou pa p kite l.

samira

AN| Anpil pwodui pa bay long cheve : Sispann achte 5, 10 kalite pwodui diferan.  Ou pa ka vle sèvi ak tout pwodui ki gen sou mache a. Pran swen cheve w pa mande tout sa. Sa te difisil pou mwen tou, pou m te aprann ; men aprè yon sèten tan, m vin wè nan tout pwodui m te achte yo men ki chanpou ki pi byen lave cheve m, men ki rens ki pi byen idrate yo, men ki lwil ki nouri yo pi plis, men ki bè osnon krèm ki kenbe idratasyon an nan yo ak ki zouti m bezwen tankou peny gwo dan elatriye… Mwen kanpe la. Paske se sa ki esansyèl yo ou bezwen. Yon fwa konsa, ou ka fè yon ti foli, men sispann achte gwo djakout pwodui. Se pa sa ki ap fè cheve w pouse jan w vle l la. E se lajan, w ap voye jete.

B| Ba yo dlo : M pa konn kòman pou m ta di w jan etap sa a enpòtan, lè w deside pran swen cheve natirèl ou. Dlo se youn nan pi gwo sous idratasyon. Piske cheve natirèl nou sèk souvan, li bezwen dlo pase tout lòt kalte cheve. Se pou sa, lè w ap trese cheve w lannwit, toujou gen yon ti boutèy dlo, ou ka flite nan cheve a bò kote w. Lave cheve a ak dlo ki tyèd chak 8 ou 15 jou (sa depann de longè cheve w) epi bwè anpil dlo tou konsa kò w ap rete idrate. Cheve natirèl se tankou yon ti plant, li bezwe dlo pou l pouse. E ou mèt kwè m, pa neglije ba l sa li merite. W a sezi wè jan cheve w ap pwofite ni nan longè ni nan swen, lè w toujou fè sa regilyèman.

hair3

Nou espere ti konsèy sa yo ap ede w e itil ou pou pran swen cheve w. Nou gen pou nou pase tout alfabè lang Kreyòl la. Pwochèn lèt k ap vini an se CH : Chalè pa ladann. Sonje fè yon ti pase sou blòg la semèn pwochèn pou ti konsèy ak eksperyans k ap itil ou.

Foto: Belneges/Pinterest

Comments

comments