Li toujou pi fasil pou jwenn negatif avan w tonbe sou sa ki pozitif. E sa, se nan nenpòt ki bagay la. Paske nou toujou ap chèche fè sa k pa bon an pase avan. Lè yon liv, yon atik, osinon yon mizik sòti, se kritik yo ki gide nou. Yo menm ki aprann nou renmen oubyen pa renmen. Kidonk, nou renmen daprè yon jijman, daprè sa yon moun oubyen yon gwoup moun di.

foto

Se menm jan an ak tèt nou. Nou renmen moun nou ye a daprè sa moun panse. Daprè sa moun di. E malerezman, anpil nan nou vin pa renmen tèt nou akoz de sa lòt moun panse de nou. Paske nou bay plis enpòtans ak sa nou di ki pa bon nan nou an. Sa, se pa yon pwoblèm ki deyò sèlman. Li anndan tou. Paske nou pa kwè nan tèt nou. Kit se sou sa ki gen rapò ak kò nou oubyen ak entèlijans nou. Epi chak jou ki pase, estim nou gen de tèt nou ap desann tankou yon egwi gaz machin.

Poutan, li senp. An 3 etap ou ka kreye pi bèl istwa damou nan lavi w. Istwa sa a, se ak tèt ou, w ap genyen l. Vini w al gade kòman…

Mwen menm tou, m te gen pwoblèm sa a. Paske m te konn panse lòt yo se jij k’ ap deside sak bon, sak pa bon nan lavi m. Mwen te kwè fò m toujou mache daprè sa yo di. Se aprè anpil tan ak  anpil travay, mwen rive konprann mwen pi enpòtan pase tout sa moun ka di. Se lè sa a, m te vin aprann viv ak twa ti konsèy sa yo mwen pral pataje ak ou jodi a : Kwè nan tèt ou, Renmen tèt ou, Travay pou lòt yo kwè nan ou…

1- Renmen tèt ou

Pa renmen tèt ou daprè jijman moun. Sa se pi gwo konsèy la. Renmen tèt ou paske w ap fè l pi byen pase yon lòt. Konnen si w pa rive renmen tèt ou, pèsonn pap rive renmen w nonplis. Sonje ! Renmen tèt ou, se aksepte w  jan w ye a. Ou petèt ap di : janm ye a ? M retounen di w li : Jan w ye a. San w pa bezwen di mil akseswa, ak tout defo w ak tout kalite w.

Paske jodi a ou pral fè yon bèl eksperyans ! Ou pral rantre nan yon bèl istwa damou. Se pa ak lòt moun non. Se ak tèt ou. Pa tann ankò. Se pa lè yon moun di w li renmen w pou w renmen tèt ou. Se lanmou w gen pou tèt ou a, lanmou w bay tèt ou k ap fè lòt moun renmen w.

Screen Shot 2015-01-12 at 2.28.11 PM

2-Kwè nan tèt ou

Mwen konnen li pa fasil pou kwè nan tèt ou. Paske ou toujou jwenn di mil rezon pou sa. Ou kwè w pa bèl. Ou pa entèlijan. Ou paka reyisi. Mete sou sa, opinyon negatif lòt yo ak kritik ou jwenn. Jodi a, deside se dènye jou pou ou chanje pou w kwè nan sa moun ap di sou ou ki pa bon. Lè ou kanpe devan yon glas, gade byen. Chèche byen. Olye w pèdi tan w ap chèche sa k pa bon, aprann renmen pito sa k bèl yo. Paske genyen. Aprann konnen moun ou ye a. Ou se yon moun espesyal. Ou gen nan ou kalite lòt yo ta renmen genyen. Poukisa w ap chèche kopye sou yo? Pafwa li enpòtan pou w gen avi lòt la. Men pa chita sou sa. Tanpri. Ou plis pase sa yon moun ta ka di. Plis pase sa zanmi w ak antouraj ou ta ka panse.

Kwè nan tèt ou, se kwè ou se pi bèl moun ki egziste. Paske bote w pa chita sou sa lòt moun panse. Kwè w ka transfòme difikilte yo pou w jwenn bon rezilta. Kwè ou se sèl zetwal chans ou. Paske nenpòt jan sa ta ye, ou se sèl moun k’ap mennen bak lavi w.

3-Travay pou lòt yo kwè nan ou

Pi bon mwayen pou merite respè lòt yo, se travay. Chak jou ki jou, se devwa w pou mache ak lavi a. Pa kite l ale kite w paske w dwe ale devan. Mete lanmou nan tout sa w ap fè. Konnen chak sa w rive fè ki bon, se yon siy ou gen pozitivite anndan w. Kidonk, ou ka kontinye san rete tann lòt yo diw sa. Se pou w kwè ou se sèl solèy k’ap klere lavi w, rèv ou ak pwojè w si w vle reyisi. Pa kite se lòt yo ki di w kapab. Fè yo wè l pito.

Screen Shot 2015-01-12 at 2.43.55 PM

Mwen konnen si w aplike konsèy sa yo, ou pral viv pi bèl istwa damou kite ka egziste. Paske pi bèl istwa damou an, se ak tèt ou.

Ou pare pou w aplike yo ?

STEF-ANY pou www.belneges.com

Comments

comments