Sispann minimize fòs ak kapasite w genyen pou w avanse nan lavi w. Jodi a se yon nouvo jou pou tounen youn nan moun ki kwè, pa gen baryè ou pap ka vole pou w amelyore lavi w.

time1

Jodi a, se sèlman twazyèm jou nan nouvo mwa sa a. Opòtinite w ap jwenn nan jounen sa a, ou gen dwa pa janm jwenn yo ankò. Se sa k fè, li enpòtan pou pwofite de tout sa ki parèt devan w jodi a. Kit se sa w t ap tann, kit se yon bagay, ou pa t janm imajine. Kale je w, louvri bra w di lavi a, ou pare pou li!!!

Ou gen dwa panse ti jounen sa a, pa p itil ou anyen. Men kite m raple w nan fen ane a, se gendwa sa w pral fè nan jounen sa a k ap ede w avanse pi prè rèv ou. Ou ka chwazi kounya a, chèche opòtinite yo, fè yo bon pou ou osnon ou ka chwazi inyore yo…Jodi a, ou gen pouvwa pou w avanse. Paske ou gen tout potansyalite pou kreye sa ki bon, ak sa ki ka itil ou pita. Ou ka al pi lwen, si w vle jodi a.

Ou ka mande m, poukisa m fokis sou jodi a konsa?

M ap reponn ou paske se sèl li w genyen. Enèji w santi maten an, ou ka pa santi l nan minit k ap vin aprè ou fin li atik sa a. Enèji sa yo, se sèl resous w ap bezwen pou rive kote w vle rive a.

avanse

Nou chak grenn, gen yon bagay nou vle fè nan mwa sa yo k ap vin la a, oubyen pandan ane sa a . E JODI a, jounen sa a, konte anpil pou rive kote w vle rive a.

Goals2

Mwen menm, mwen gen plizyè aplikasyon ki gen rapò ak etid mwen, m gen pou m fin ranpli (8 esè “essai”) e voye nan fen semèn sa a. M konnen byen, pap gen yon grenn moun k ap di m y ap ede m. E menm si m ta jwenn yon moun, voye je pou korije youn pou mwen, m konnen tout rès travay la, se nan menm li ye.

Se pa sèlman sa mwen gen pou m fè nan jounen an, menm konnen menm yon paragraf fòk mwen ekri. Paske ane sa a, mwen vle atenn, yon nivo ki pi avanse ak etid mwen. E si m vle ale lwen vre, ti pa sa a, se youn nan premye sakrifis pou m fè.

Jodi a, travay pou w amelyore lavi w a yon pwen tèl, pou w santi vennkat (24) èdtan nan jounen an pa ase pou ou. Pa dekouraje bèlnègès, ann avanse ansanm. Paske a nenpòt ki moman, sa ka mache pou ou.

lè

Wi, kwè nenpòt kilè w ap debloke lavi w. Nenpòt moman, w ap ka wè rezilta tout efò w yo.

Fè jounen sa a pa ase pou ou!!!

E ou, ki rèv ou panse jounen sa pral ede w reyalize?

Comments

comments