JOU A PRESKE RIVE!

Pa fè tankou m, pou w pa ka dòmi tèlman w ap tann retrèt la rive :) W ap bezwen tout fòs ou ak enèji w, paske w pral pase 2 nwit k ap entans avèk ekip BN nan, lan wikenn k ap vini la a (1e- 3 Out 2015).

Screen Shot 2015-07-27 at 5.34.43 AM

Kounya a, nou fin gen lis tout moun ki pral nan retrèt la, kite nou pataje ak ou kèk dènye nouvèl ki enpòtan anpil. Soti nan kote w ap vin pran bis pou nou monte ansanm nan ranch Le Montcel la, rive sou  règleman pou w respekte pandan retrèt la, kite m ba w kèk enfòmasyon ki endispansab w ap bezwen…

Kontinye li

KITE KEK!

Pou m onèt ak ou, m gen plis pase 3 semèn m ap ekri atik sa a nan tèt mwen. Atik k ap ba w detay sou kisa pou w met nan valiz ou pou retrèt la. Menm pou mwen ki toujou ap deplase sitou lè wikenn, m konnen li pa fasil. M toujou ap chaje valiz mwen ak baklanklan m pa menm bezwen lè m ap soti. Bon kounye a, aprè anpil leson, mwen fè anpil efò pou m pran sa m bezwen sèlman, pou sizanka m ta jwenn yon bagay m vle pote tounen pou m gen plas pou li (fòk ou gen kote pou w met kado w yo).

Screen Shot 2015-07-21 at 7.33.45 PM

Tou chanje lide depi kounya a, si w te panse pot tout sa w posede :) , ou p ap bezwen tout sa. W ap jis bezwen yon sèl ti valiz ki gen tout afè w ladann pou retrèt la. Sèl sa ki esansyèl pou 2 nwit ou pral gen pou w pase le Montcel yo. Kite m raple w, sa w ap pi bezwen  pou sonje mete nan valiz ou… Kontinye li

10 REPONS SOU RETRET LA!

Sa fè nou plezi wè enterè w pou patisipe nan retrèt la. Nou resevwa anpil kesyon dènye jou sa yo. Nan sousi pou ede w gen plis enfòmasyon sou retrèt la, nou regwoupe tout kesyon sa yo e nou pote repons yo pou ou.

Men jis avan kite m raple w, se wikenn sa a (Samdi 18 ak Dimanch 19 Jiyè) pou w vin konfime rezèvasyon w lan. Si w ta rezève men ou p ap disponib, voye yon moun ak yon pyès didantite w, ki konnen tout enfòmasyon sou ou (tankou ak kisa ou alèji) pou fè sa pou ou. Si w pa konfime rezèvasyon w lan ou p ap ka patisipe nan retrèt la. E konfime vle di, pote kontribisyon 1000 goud ou a.

Men kite kantik pran priyè, m konnen ou gen kesyon toujou, pa vre? M chaje ak repons pou ou. Ann ale… Kontinye li

LOT DETAY!!!

Se pa mwen sèlman, se tout ekip la ki pa ka tann pou yo wè w; epi pou nou al pase yon bon moman ansanm nan ranch Le Montcel la, soti 1e rive 3 Out 2015. Nou vle raple w wikenn k ap vini la a, se yon moman ki KAPITAL pou ka patisipe nan retrèt la. Se nan wikenn sa a, w ap gen pou konfime rezèvasyon ou te voye ba nou an.

1

Si w pa konfime rezèvasyon w lan, se tankou ou pa t rezève, sa vle di ou p ap ka patisipe nan retrèt la. Si w pa ta ko rezève, fè sa kounya a, paske rezèvasyon yo ap fini Vandredi k ap 17 Jiyè a. N ap nan 4 zòn diferan pandan jou Samdi 18 ak Dimanch 19 Jiyè a. Kite m ba w plis detay… Kontinye li

NAN MWEN | VIDEYO ANONS

Kite m di mèsi nan non tout ekip BEL NEGES la pou chak grenn bèl nègès ki gentan rezève plas yo pou retrèt NAN MWEN an. Nou gen plis pase 7 mwa depi n ap prepare retrèt sa a pou ou. Jodi a, nou kontan anonse w retrèt sa a ap youn nan aktivite w ap kontan ou te patisipe ladann pou tout ane a. E se tout plezi ak objektif nou nan Pwojè BN nan, rankontre w epi echanje ak ou.

anonsBN

M konnen nou pa ka tann pou nou gen plis enfòmasyon. Kite m gentan ba w yon ti priz nan sa k ap tann ou pandan bèl retrèt sa a ki ap fèt pou fi sèlman fwa sa a… Kontinye li

SA PA POU OU…

Jis kounya a, m pa janm rive konprann bagay sa a. M se yon  fi se vre. Men m pa janm konen poukisa nou menm fi toujou gen sa nan jan nou viv. Nou toujou ap veye si lòt la gen yon nouvo valiz, yon nouvo rad, oubyen yon nouvo mennaj. Sa k pi rèd la se pa konnen an non. Nou pale sou sa tou. Pafwa, se pa bagay ki mechan non nou fè. Men li difisil pou nou retire defo sa a nan nou.

pou ou

Woy ! Pa di m se manti m ap fè non. Lè m te pi piti, (nan peryòd adolesans), m te konn fè sa tou. Dayè, m te nan anviwonnman ki ankouraje sa. M leve ak fi. M te nan lekòl kote ki te gen fi sèlman. Kidonk se bagay ki pase devan je m chak jou. Se bagay m konprann byen.

Kòman nou ka rive amelyore relasyon nou youn gen ak lòt sou pwen sa a? Kite m fè w 2 pwopozisyon… Kontinye li

OU SEL!

Anpil fwa, se sosyete a ki deside pou nou. Depi lè nou leve tou piti, yo tou trase yon wout pou nou. Yo di nou men sa nou dwe fè, men sa nou pa dwe fè. Dayè, yo tou ba nou bagay pou fè nou kwè sa yo vle a. Bagay ki pou fè nou rete nan wout pa yo a. Kidonk yon wout ki pa gen anyen pou wè ak wout nou menm nou ta vle fè a. Nou ka wè sa nan jwèt yo ba nou. Nan jan yo leve nou. Nan pawòl yo di nou chak jou.

bn3

Nou kwè vre nan wout sa yo. Paske anpil fwa, se sa yo mande pou n fè a nou fè. Se nan wout yo mete nou an nou rete. San nou pa chache konen kijan nou ka fè wout pa nou. San nou pa chache soti nan sa k pa ale ak moun nou ye a. Epi konsa, yon bann pawòl vinn kwit nan tèt nou. Eske w konn mande tèt ou poukisa se chwa sa ou fè, se pa yon lòt? Eske w konn kijan sosyete a mete diferans nan rapò w ap gen ak lòt moun?

Jodi a, m vle pataje wout mwen pran an ak ou… Kontinye li

BA YO FOS!

Menm lè m te gen pèmanant nan tèt mwen, objektif mwen se te toujou pou cheve m te an sante. Paske m renmen lè cheve a gen anpil volim. Eben sa pa chanje depi lè mwen deside pran swen bèl cheve natirèl mwen yo. Se vre, mwen gen cheve ki gen fòs e ki founi natirèlman. Men sa rive m souvan, pou m remake yo pèdi fòs yo, sitou nan semèn aprè lè m retire très ladan yo.

yariz

M pa kache di w, mwen pa renmen lè yo nan eta sa a. Paske ou wè yo pèdi briyans yo, yo pi fasil pou kase e yo manke founi.  Men si w fèt ak cheve ki gen aspè ki pa founi deja. Sa w ka fè?

Resèt la pa chanje. Rezilta yo efikas. Kite m pataje l ak ou… Kontinye li

ANKOURAJE!

M renmen tande, lè gen chanpyona foutbòl, epi ou wè abit la ki sou teren an,  k ap di jwè yo konsa: « Ankouraje » Ankouraje ». Chak fwa mwen tande sa, sa toujou enspire m. Paske sa pwouve m, lè w gen yon moun k ap veye pou ou, k ap rele aprè w, sa ka ede w anpil. Se sèten, sa fè anpil byen pou w gen yon moun ki dèyè w ki pou kore w.

photo 2

E sizanka, ou pa ta gen yon moun konsa? Si w pa ta gen abit, ki la pou rele dèyè w pou reyalize rèv ou yo, èske sa ta vle di pou kanpe nan wout? Mwen m pa kwè sa. E mwen menm ka temwanye (ou mèt di amèn :). Lavi m se yon ekzanp ki kontinye chak jou pwouve m, menm si m pa gen moun k ap bat bravo pou mwen, fòk mwen kontinye vanse pou m kreye lavi mwen vle a. Si w mande m èske sa fasil? M ap di w non. Sa trè difisil, lè w pa gen moun k ap bat men pou ou; Men an bon bèl nègès, depi w vle, menm san bravo pa gen anyen k ap ka kanpe w.

Si w ta nan menm ekip ak mwen. Ekip, ki souvan pa gen moun k ap di yo ankouraje men ki tèlman vle avanse a; ekip ki vle pase chanpyona sa a, menm si pi devan, yon lòt match gentan ap tann li. Ann monte teren an ansanm… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Atik ki fenk soti

Facebook