Pa gen pase yo!

M pa p janm sezi konsa pou m wè jan chak jou, pran swen cheve natirèl mwen gen yon bagay anplis l ap aprann mwen. M fini pa di tèt mwen, se yon bagay m ap gen pou m aprann jiskaske mwen pa la ankò; e sa sèlman fè m plis renmen yo. Sa etone m, paske premye fwa mwen te koupe cheve m nan, m te tèlman dèyè cheve long, m te fou ap chèche tout sa ki ka fè cheve long olye de teknik, astis ak akseswa ki ka fasilite m kenbe cheve m an sante.

Inna-Modja3

Bon chans pou mwen, lè w fè yon klas 2 fwa pa fin yon move bagay nèt. Paske si w fè atansyon, w ap vin remake bagay yo pa pi difisil pase sa w te konprann nan. Eben se menm jan an, pou mwen. Piske m te koupe cheve m nèt yon dezyèm fwa, m vin metrize plis kisa ak kòman, m ka kenbe cheve m an sante san sa pa tounen yon kòve pou mwen.

Kite m pataje ak ou, kèk akseswa ak teknik ki ede m fè sa byen fasil… Kontinye li

Nou nan menm wout la!

M pa konn si sa konn rive w, men gendelè mwen konn nan mitan yon eprèv osnon yon pwoblèm, epi mwen di tèt mwen pa gen moun ki janm gen tèt chaje sa yo nan lavi yo, pou tèlman sa konn parèt san solisyon. Sa konn fè m pi tris e pi difisil pou reflechi ak sa m pral fè, pou m sot nan pwoblèm nan.

Glass-Ceiling-970x545

Men sa gen kèk tan, mwen deside di tèt mwen, se manti. Se pa vre, sa m ap di a. Konpòtman sa a ki vle fè m konprann se mwen sèl ki gen gwosè pwoblèm sa a. M di tèt mwen, panse konsa, sa p ap itil mwen nan anyen. Sa pa t fasil okòmansman pou m te rive aksepte sa. Men gras ak 3 medam sa yo ki chnate bèl mizik lavi, mwen vin konprann, se pa vre, mwen pa poukont mwen vre. Gen lòt fi menm jan ak mwen e ki sanble m, ki te pase la tou.

Ou p ap kwè m, men w ap sezi wè ki efè pozitif ti konpòtaman sa a m ap eseye devlope a, genyen sou mwen pou m soti nan enpas sa yo. Kite m prezante w 3 medam sa yo ak youn nan mizik yo chante ki plis make m… Kontinye li

Ak kiyès w ap mache?

Dènyeman an, m chita, m ap poze tèt mwen anpil kesyon. M ap mande m, poukisa depi tou piti pa ekzanp manman nou se ak tifi li plis vle nou jwe. Lè nou kòmanse gen lespri, anpil nan nou fè baz fi ansanm nan lekòl nou. Menm sou katye bò lakay nou pi souvan, se ak tifi parèy nou, nou toujou ap pale, al nan dlo, al nan mache, mennen tout lòt aktivite nou ansanm. Men, kou nou kòmanse gran, nou vin jèn fi, bagay la chanje?

yay

Nan reflechi konsa, mwen al fè yon ti rechèch sou sa, e mwen vin wè se lespri konpetisyon yo mete nan tèt nou an, ki anvayi sosyete n ap viv ladann nan, ki plis priyorize bezwen ak konfò gason yo (sosyete machis), ki youn nan prensipal koz divizyon sa a. Sa k pase a se, depi nou kòmanse demwazèl, bèl dinamik sa a ke nou te konn genyen lè nou te pi piti a,vin kraze; paske nou youn ap chèche pi bon  ke lòt olye pou nou bon ansanm. Se vre kounya a, w ap wè gen an pakèt fi k ap fè efò pou youn soutni lòt, pou youn travay ak lòt elatriye… Men an menm tan tou, nan lavi detoulèjou, rive zanmi, travay, gen sipò san konpetisyon, pataje rèv ak yon lòt fi parèy nou, poko ka reyalite anpil jèn fi, nan plizyè relasyon mwen obsève.

Sa k fè sa daprè ou? Repons lan senp. Kite m pataje l ak ou… Kontinye li

Vle pou w pa ta vle sèlman!

-O gad jan fa w la fè w byen! Kite m mete l la pou wè, li pa fouti fè m byen.

M pa konn konbyen fwa, mwen tande pawòl sa a. Nan lari a, nan biwo, ak plizyè lòt kote ankò, toujou gen yon fi ki repete pawòl sa a, jan l ekri anlè a la a. Genyen lòt menm mwen konn rankontre, yo p ap di w sa, men fason y ap gade w la di w ekzakteman menm bagay la. Kite m mande tout medam sa yo, ak ou menm petèt ki pè eseye mete yon ti fa menm si sa ap tante w la, kisa daprè ou ki ka anpeche yon moun eseye yon bagay pou la premye fwa? Laperèz, ou pral di m pa vre? Wi, ou ka pè sa a se ka youn nan rezon yo petèt. Ok, jis kite m poze w yon lòt kesyon kounya a.

make

Di m, si w kanpe devan yon glas, ou mete yon fa, epi ou wè li pa fè w byen, kisa ki ka rive w apa jis pran yon lenjèt demakiyan, ou retire l nan bouch ou? Anyen, pa vre. M kontan, ou gentan reponn ak mwen. Men sa m vin aprann, anpil bèl nègès ta renmen yon fwa mete yon ti fa, men yo tèlman pè sa moun pral di osnon pral panse, yo pito pa janm eseye l.

Se de fa a, mwen pale paske se yon atik Bote Deyò, men gen anpil lòt bagay ankò m te ka pran kòm ekzanp. Poukisa, ou pa dwe kite sa preyokipe w, sa moun pral panse de desizyon ou pran pou mete yon fa, nenpòt koulè li ta ye a. Ou vle konn poukisa? Vini avè m, w ap sezi wè bagay la pa t pi serye pase sa… Kontinye li

SE POU BYEN W!

Se pa premye fwa, ou tande m ap rakonte w, si se pa t mizik, gendelè lavi m t ap san sans. Bon fraz sa a, yon ti kras sonnen twò kliche, men kite m jis di w, pa gen yon lè mwen vle santi m byen osnon mwen ta vle reyalize yon bagay pou pa gen yon mizik ki akonpanye m.

ibeyipress

E si se pa mizik, aprè eksperyans mwen anba dekonb aprè tranbleman dtè a, mwen te ka fou ak 2 wòch. Kote wè m ap di w m renmen tande mizik la, se pa tout mwen tande. Si yon mizik pa ale ak moun mwen vle ye a, osnon emosyon mwen santi nan moman an, mwen p ap tande l. Epi, youn nan abitid m kòmanse bay tèt mwen, se sispann tande mizik popilè komèsyal, yo pase nan tout radyo ak televizyon pa bò isit. Pa paske yo pa bon non, paske m pa jwenn anyen ladan yo ankò.

Se nan chèche nouvo bèl mizik, mwen tonbe sou 5 grenn bèl mizik sa yo. Vin al apresye yo ak mwen… Kontinye li

Pa janm limite tèt ou!

Anpil fwa, nou bay tèt nou objektif. Kiyès nan nou ki pa janm di pa egzanp : m vle gen yon metriz, yon pitit osnon yon lòt bagay kèlkonk ? Men sa k konn rive nan objektif sa yo, gen kèk fwa tou, nou tou di men ki kote n ap rive, men ki kote nou p ap ka rive. Sa tou ranmase lavi nou, mete l nan yon ti panye. Sa k di a, kèk nan nou pa janm rive soti ladan. Kite m rakonte w yon ti eksperyans m viv sa poko gen 2 mwa. Konsa, w ap konprann kijan sa enpòtan pou w pa janm bay tèt ou limit.

mandal

Mwen te gen yon travay pou m fè. Se te yon bagay m ta pral fè pou premye fwa. E li pa t fasil ditou. Paske m te gen pou m li plis pase 200 tèks nan lang anglè. M pa kache di w, sa te strese m anpil. Pou plizyè rezon. Tèks yo te anpil. M te plen lòt bagay pou m jere. Epi m te doute yon ti kras sou nivo anglè m. Men sa m pi sonje, se di m t ap di tèt mwen : pou di w ap kapab ?

Nan moman konsa dout ak konfizyon, ou se premye moun pou w konte sou li… Kontinye li

SWA W SA, SWA W PA SA!

Sa fè kèk jou, mwen ak manman m pa wè. Kòm mwen te gen randevou ak Vévé pou m mete très. M tou pwofite pran randevou ak li kay manman m nan pou nou fè sa. Konsa, m ap ka pase plis tan ak li. M chita sou yon ti chèz nan chanm li an. Vévé ap trese cheve m ak alonj. Papa m fè sa, li rantre, li wè mayi moulen an sou tab la. Li di « m pap manje mayi non mwen menm ».

BN1

Manman m fè sa, li kanpe, men gwosè vwa l, li di: « Sa se nan ou menm wi (yon fason pou l di, sa pa regade l). Depi w sou gaz ou tout moun konnen ». Sa w tande a, yo tou lè 2, pran babye ansanm. Papa m soti. Manman m fè sa li rechita. Li di m: « Tizo, (se konsa manman m rele m lè l pa gen pwoblèm ak mwen), m gen plizyè semèn depi m ap poze tèt mwen kesyon sa a ». M di l kisa? Li reponn mwen: « M ta renmen konn lanmou! A 57 tan daj, m pa ta renmen mouri san m pa konn sa k rele lanmou ».

Kè m fann. San m tresayi. M poko ka jwenn mo pou m reponn. Dlo anvi sot nan je m. Pawòl la sakaje m. 10 pitit ak yon gason (4 mouri), plis pase 35 lane ansanm, tribilasyon, mizè, dòmi leve manje ansanm. M di nan kè m, lanmou sa a manman m di m nan depase lanmou ant fanm ak gason. M poko ka jwenn mo toujou. Epi mwen respire, mwen di l… Kontinye li

JOU A PRESKE RIVE!

Pa fè tankou m, pou w pa ka dòmi tèlman w ap tann retrèt la rive :) W ap bezwen tout fòs ou ak enèji w, paske w pral pase 2 nwit k ap entans avèk ekip BN nan, lan wikenn k ap vini la a (1e- 3 Out 2015).

Screen Shot 2015-07-27 at 5.34.43 AM

Kounya a, nou fin gen lis tout moun ki pral nan retrèt la, kite nou pataje ak ou kèk dènye nouvèl ki enpòtan anpil. Soti nan kote w ap vin pran bis pou nou monte ansanm nan ranch Le Montcel la, rive sou  règleman pou w respekte pandan retrèt la, kite m ba w kèk enfòmasyon ki endispansab w ap bezwen…

Kontinye li

KITE KEK!

Pou m onèt ak ou, m gen plis pase 3 semèn m ap ekri atik sa a nan tèt mwen. Atik k ap ba w detay sou kisa pou w met nan valiz ou pou retrèt la. Menm pou mwen ki toujou ap deplase sitou lè wikenn, m konnen li pa fasil. M toujou ap chaje valiz mwen ak baklanklan m pa menm bezwen lè m ap soti. Bon kounye a, aprè anpil leson, mwen fè anpil efò pou m pran sa m bezwen sèlman, pou sizanka m ta jwenn yon bagay m vle pote tounen pou m gen plas pou li (fòk ou gen kote pou w met kado w yo).

Screen Shot 2015-07-21 at 7.33.45 PM

Tou chanje lide depi kounya a, si w te panse pot tout sa w posede :) , ou p ap bezwen tout sa. W ap jis bezwen yon sèl ti valiz ki gen tout afè w ladann pou retrèt la. Sèl sa ki esansyèl pou 2 nwit ou pral gen pou w pase le Montcel yo. Kite m raple w, sa w ap pi bezwen  pou sonje mete nan valiz ou… Kontinye li

10 REPONS SOU RETRET LA!

Sa fè nou plezi wè enterè w pou patisipe nan retrèt la. Nou resevwa anpil kesyon dènye jou sa yo. Nan sousi pou ede w gen plis enfòmasyon sou retrèt la, nou regwoupe tout kesyon sa yo e nou pote repons yo pou ou.

Men jis avan kite m raple w, se wikenn sa a (Samdi 18 ak Dimanch 19 Jiyè) pou w vin konfime rezèvasyon w lan. Si w ta rezève men ou p ap disponib, voye yon moun ak yon pyès didantite w, ki konnen tout enfòmasyon sou ou (tankou ak kisa ou alèji) pou fè sa pou ou. Si w pa konfime rezèvasyon w lan ou p ap ka patisipe nan retrèt la. E konfime vle di, pote kontribisyon 1000 goud ou a.

Men kite kantik pran priyè, m konnen ou gen kesyon toujou, pa vre? M chaje ak repons pou ou. Ann ale… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook