Ou ka pa alamòd, si w vle!

Presyon pou jèn gason ak jèn fanm toujou abiye ak dènye stil ki alamòd la, osnon fè sa lòt moun yo wè sou entènèt la osnon nan tele ap fè, gen gwo konsekans sou jan yo wè tèt yo. Kòmanse sou rad, pase pran stil penyen, makiyaj elatriye…, rive nan fason y ap pale, konpòtman sa yo konn enfliyanse yo pi souvan nan move sans. Nan chèche kopye sa yo wè lòt moun ap fè san poze kesyon, sa konn sifi pou yo pa janm konn vrè idantite yo, gen pwòp vwa pa yo e menm lakoz yo viktim tout kalite vyolans emosyonèl osnon fizik ki pral afekte lavi yo pita. Lè nou gen plis pase mwatye popilasyon an, sitou tifi ak jèn fanm ki pèdi tèt yo pou yo tounen sa yo p ap janm ye pou yo alamòd, gen yon bagay ki p ap mache.

veye

Si w retire ti pousantaj moun ki privilejye yo, n ap jwenn plis pase 80% nan sa nou menm an Ayiti konsome soti  yon lòt kote. Manje nou soti Sendomeng, rad nou soti Panama osnon nan pèpè Miami, stil nou ak jan nou vle wè lavi nou, pi souvan soti nan jan moun ki Ozetazini ap viv. Kidonk, jan n ap viv an Ayiti depi plizyè jenerasyon detache ak moun nou ye toutbon an, akoz Kontinye li

Ou pa gen tan pou veye gason!

Si gen yon kapasite sosyete a fè jèn fanm devlope ki pa nan avantaj yo ditou, se aprann veye gason. Nou fè jèn fanm tounen ajan sekrè ki ka travay pou nenpòt gwo sèvis espyon entènasyonal nan veye gason. Konpòtman sa a otomatik lakay anpil tifi ak jèn fi paske depi tou piti, kilti lakay nou baze valè fanm sou si yo ka jwenn yon gason ki pou okipe yo olye pou yo ta okipe tèt yo. Kidonk nan chèche pwoteje “privilèj” sa a, olye jèn fanm chèche konn sa yo vle ak sa ki ka ede yo responsab lavi yo, nou itilize yo kòm ajan ki pou pase fason panse sa a sou chak jenerasyon. Ou p ap rive kwè jan mantalite sa a fè ni jèn fanm ni jèn gason mal.

butterfly

Youn nan bagay depi tou piti, nou montre tifi se tounen fanm gason p ap voye tounen. Nou aprann yo sa nan fè travay nan kay, aprann fè manje ak anpil lòt aktivite ankò ke nou pa janm montre ti gason. Osnon si nou rive montre yo, nou pa fè l ak menm entansyon an. Sa vin fè lè tifi sa yo tounen jèn fanm, yo kwè sa sifi pou yo jwenn gason chwazi yo kòm madanm, anplis nou pwouve yo se pi bèl bagay ki te ka rive nan lavi yo. Nou demontre jèn fanm kou yo fin jwenn gason sa a, Kontinye li

Non, fanm pa fèt ak tout byen yo!

Sa ka parèt difisil pou aksepte, men jouk jounen jodi a, mantalite ki fè kwè yon tifi fèt ak tout byen l  ki se bouboun li an toujou gen anpil fòs nan jan nou kontinye leve tifi nan sosyete a. W ap sezi tande se pa jenerasyon grann nou ak manman nou sèlman ki te kwè sa. Jèn fanm ak jèn gason ki nan laj pou fè pitit kontinye leve ni tifi ni ti gason ak mantalite sa a. Konsa nou pase move fason panse sa a bay chak jenerasyon. Pwoblèm ki gen nan sa, se ke sa limite jan nou wè fanm nan sosyete a e sa patisipe nan mete lavi yo an danje. Sa ranfòse lide ki fè jèn gason kwè jèn fanm dwe yo yon bagay osnon yo se mèt fanm. Sa atake jan jèn fanm wè tèt yo pita. E sa redui tout sa yon fanm ye nan kilti nou ak kò l ak plezi l ta dwe bay gason sèlman.

sadyes

Sa kontribye tou nan fè jèn fanm pa gen konfyans nan tèt yo. E sa ki pi grav la, sa rann anpil gason wè fanm tankou yon mòso vyann yo ka manje jan yo pito, lè yo pito. Pita, sa vin difisil anpil pou nou wè fanm kòm moun e pou fanm kwè yo plis pase sa yo ka fè ak bouboun yo. Pawòl sa a ak anpil lòt ankò se pwazon nou bay tifi ak ti gason chak jou, ki anpeche yo wè youn lòt kòm moun ki egal ak yo. Se sa ki fè aprè, lè pou nou fè gason pran konsyans ke fanm se moun menm jan ak yo, yo pa ka kwè sa ni aksepte sa, paske imaj sa a rete nan tèt yo e li difisil pou yo chanje l. Ou imajine w Kontinye li

Pou respè w (nan relasyon ak gason)

Youn nan kote jèn fanm sibi plis presyon ak vyolans fizik oubyen emosyonèl se nan relasyon renmen yo genyen ak gason. Se youn nan kote yo bliye pi vit moun yo ye a, rèv yo gen pou tèt yo ak fanm yo vle tounen an. Soti nan jan nou leve tifi an Ayiti ki fè yo plis wè ti gason tankou yon menas, rive nan pil mizik konpa y ap tande lè yo demwazèl ki fè yo kwè relasyon lanmou fanm ak gason souvan pa mache paske fanm se pwoblèm, li difisil pou anpil jèn fanm kòmanse yon relasyon renmen ki chita sou respè. Mete sou sa, sosyete a prepare tifi depi tou piti pou bliye tèt yo pou fè gason plezi, dèfwa li difisil pou yo wè osnon konprann mank respè pou tèt yo ak minimòm respè gason ta dwe ba yo nan yon relasyon ka koute yo lavi yo.

sad25

Si gen yon bagay yon jèn fanm ka devlope lakay li ki ka afekte tout relasyon li genyen osnon pral gen ak lòt moun, se respè li gen pou tèt li. Definisyon ki pi senp nou ka pataje ak ou pou respè nan ka sa a, se konnen sa w aksepte ak sa w pa aksepte e chèche konnen poukisa nan tou lè de ka yo. Sa tris, men souvan se paske nou bliye poze tèt nou kesyon sa yo ki fè anpil gason ak lòt fanm parèy nou trete nou kòm twal kay devan pa pòt yo. Sosyete a an jeneral dwe fè yon gwo travay pou aprann ti gason depi tou piti, yo Kontinye li

Pa gen relasyon ant bouboun ou ak valè w kòm fanm!

Gen anpil etid ak rechèch ki fèt nan peyi ki pi avanse yo ki montre, edikasyon yon moun resevwa depi lè l piti ka detèminen men ki moun, moun sa a pral ye pita. Se sa ki esplike pa ekzanp, edikasyon timoun piti gen gwo enpòtans nan anpil peyi serye. Nan peyi pa nou edikasyon nou bay tifi depi nan bèso make lavi yo, souvan nan move sans. Jan nou leve tifi yo an Ayiti, soti anndan kay pase nan legliz rive sou ban lekòl fòmate ki fanm n ap bay peyi a pita. Anpil bagay jèn fanm ap di, kwè epi ap fè se rezilta sa manman yo, moun ki te leve yo, pwofesè yo, pastè nan legliz yo osnon moun ki nan antouraj yo aprann yo. Paske sosyete a wè fanm tankou yon ti biblo frajil, yon moun ki toujou bezwen pwoteksyon, ki pa ka pran desizyon pou tèt li, ki ekziste sèlman pou bay/fè gason plezi , twa ka moun ki sou wout tifi sa yo ap gen pou pase ba yo (souvan san yo pa konnen) bagay ki pral kokobe lespri yo lè yo pi gran, ki ka anpeche yo leve kòm fanm ki pral mèt tèt yo, kò yo ak lespri yo.

sad

Pi gwo konsekans ki konn gen nan mòd edikasyon sa a, se fè nou fè tifi yo kwè anpil pawòl tou fèt ki pa gen okenn rapò ak reyalite lavi a, ni ak sa yo pral gen pou kontre sou wout yo pita. Anpil nan bagay sa yo pi souvan gen rapò ak kò yo, pi presizeman ak bouboun yo. Premye konsèy yon manman souvan bay pitit fi l prèske toujou gen rapò ak bouboun li. Menm si sijè sa a souvan enkonfòtab pou yon paran abòde ak pitit li nan sosyete nou an (genyen se inyorans ak laperèz ki fè yo pa janm ka fè l), paran yo, manman yo sitou toujou jwenn yon fason pou di tifi a pou l kenbe kò l. E tout kenbe kò ou tande a, se Kontinye li

Rale tèt ou, avan w rale ti fanmi!

Lè w pi gran nan yon fanmi, sa toujou sanble yon gwo chay paske l vini ak anpil responsablite ak tèt chaje. Men nan fanmi ki gen mwens mwayen yo, yo fè w konprann lavi lòt ki pi piti yo sou kont ou lè se ou ki pi gran. Sa pa t ap yon pwoblèm, si moun ki pi gran an te ka jwenn kote pou l pase epi pou l bay lòt sa k dèyè w yo lanmen, men souvan sa pa konsa paske sosyete n ap evolye a pa fè n kado sa a. Fason panse sa a toujou fè anpil gran sè ak gran frè soti fristre, pa byen nan tèt yo ak nan lespri yo. Sitou pa bò lakay nou, kote yo fè pi gran yo kwè se yo menm ki pou rale tout pi piti yo monte sou plan ekonomik ak sosyal. Se yon mantalite ki ka parèt inosan, paske gen kèk pi gran ki reyisi epi ki rive rale pi piti yo vre tankou ba yo viza, foure yo nan yon bwat leta elatriye… Men anpil fwa, sa nou pa wè a se li ki pi mal. Kit se te jèn fi, kit se te jèn gason, se yon chay jèn moun ap pote ki twò lou pou yo.

saddi1

Bagay la se kisa l ye ? Si w pi gran, li toujou parèt nòmal pou w sèvi gid ak modèl pou lòt frè ak sè ki swiv ou yo. Men nan sosyete pa nou an, sa ale pi lwen pase sa paske lavi tèlman di nan peyi a, le tan pou manman ak papa ta travay pou yo fè wout pou pi gran an, senti pa yo gentan kase. Kidonk, Kontinye li

Pawòl ki antere jèn fanm!

Gen anpil pawòl nou repete, anpil jan nou wè mond lan nan imajinè nou nan sosyete Ayisyèn nan, ki se gwo blokaj pou yon tifi osnon yon ti gason rive tounen yon moun ki ekilibre e ki ka itil tèt li ak peyi l pita. Pi souvan, pawòl sa yo pa nan avantaj fanm e yo montre aklè ki wout nou trase pou yon tifi osnon yon jèn fanm pran, pou n ka konsidere l kòm yon fanm toutbon. Nou di pawòl sa yo san nou pa reyalize ravaj yo pral fè nan lavi ti jèn fi ak sou relasyon yo pral gen ak lòt fanm ak gason pita. Nou dwe kòmanse kesyone pratik sa yo si tout bon, nou vle jèn fanm mèt tèt yo.

sad2

Soti nan fè manje ki pa gou, pase pran rad ki lave men ki pa pwòp, gason men sitou fanm itilize pawòl sa a”y ap voye w tounen” pou imilye tifi ak jèn fanm. Nou di l nan griyen dan osnon pou anmède yon tifi ki pa rive fè yon travay byen, men pawòl sa a se youn nan pawòl ki fè nou plis mal pase byen. Pou kòmanse pawòl sa a montre, tout atant nou de yon tifi osnon yon jèn fanm se pou l jwenn yon gason epi pou l okipe gason sa a nan fè manje, pase, ak fè travay nan kay sèlman. Nou rekreye relasyon mèt ak esklav la ak pawòl sa a, Kontinye li

Nou plis pase matlòt!

Youn nan bagay ki toujou fè fanm gen pwoblèm youn ak lòt se konpetisyon. Depi lè tifi ap leve nou montre yo, yo dwe fè yon jan pou yo pase pou pi bon pase lòt tifi parèy yo. Kòmanse sou kiyès ki gen pi long cheve, pase pran kiyès ki gen bèl poupe ak lòt bagay materyèl, youn nan premye bagay timoun, sitou tifi aprann se konpare tèt yo ak lòt timoun parèy yo pou bagay ki san valè. Pita, tifi sa yo tounen fanm ki panse yo siperyè pase yon lòt fanm ki pa ka met talon kikit, al nan stidyo elatriye… menm jan ak yo, tankou se te sa ki te pi enpòtan nan lavi. Sa ki pi grav la, nou fè yo kwè talon kikit ak lòt pil bakanklan ka fè gason vle yo. Kidonk, rayisman sosyete a kreye nan mitan fanm depi tou piti a, ale pi lwen pase bagay materyèl, se pito yon kesyon ekzistans devan gason.

yasss

Vye mantalite sa a divize fanm an plizyè kategori kote youn ap chèche pase pou pi bon pase lòt. De nan kategori sa yo nou pi souvan rankontre se : Fanm ki panse « pa m pi bon » ak yon lòt ki pa gen pyès konfyans nan tèt yo, ki pa janm wè sa yo fè bon, ki toujou ap chache kopye sou moun ki sanble egzanp lan, menm si se ekzanp sa a ta yon ilizyon.  M sonje m te konn toujou mal alèz lè m te pi piti lè m te konn pral nan ti fèt nan lekòl mwen.  Se pat bagay m te renmen ditou. Paske m pa t konn santi m bèl tankou lòt tifi nan klas la. M te konn toujou santi rad pa m pa yo pa bèl ase paske yo pat achte yo nan gwo magazen osinon lòtbò tankou pa lòt timoun yo. Kontinye li

Bare vòlè inosans!

Konbyen fwa nou tande granmoun ki pi souvan nan karantèn yo osnon gwo jèn gason k ap di olye pou yo soti ak yon jèn fanm ki nan trantèn yo, yo pito pran de 20. Pi souvan, lè nou tande pawòl sa a nou griyen dan nou, nou pase sa nan rizib men nou bliye ki dega sa ap fè nan lavi jèn fanm nan sosyete a. Kòmanse nan eksplwate jèn fanm seksyèlman pou pita andikape lavi yo ak yon gwosès ki antere yo pi fon nan lamizè, nou pa ta dwe sitire pawòl konsa si tout bon vre nou vle tifi ak jèn fanm mèt tèt yo. Fason panse sa a ki tounen yon bagay nòmal, se yon danje pou jèn fanm ki poko konnen kòman pou yo pwoteje tèt yo nan sosyete sa a ki fè yo kwè, se manje gason yo ye sèlman.

saddi

Anpil nan nou konnen, pawòl sa a se pawòl predatè. Nou konnen byen pawòl sa a se pawòl gason k ap mache vòlè inosans jèn ti fi ki nan 15/20 lane, ki poko ka idantifye entansyon ki nan tèt yon gason k ap ba yo atansyon jis pou kouche yo. Sa pa t ap pwoblèm, si pawòl sa pa t transfòme an aksyon e tounen yon fyète pou anpil gason konnen si yo djanm toujou paske sosyete a fè yo kwè bann yo se sa ki pi enpòtan nan lavi yo. Men non se pa yon pawòl sèlman, Kontinye li

Maryaj pa ka pi gwo rèv ou pou tèt ou!

Li trè difisil pou w jwenn yon jèn fanm ki nan ventèn li, pou youn nan pi gwo rèv li se pa pou l jwenn yon gason ki vle marye ak li epi li menm an retou pou l fè pitit pou gason sa a. Tankou sa ta dwe pi gwo akonplisman li te ka fè nan tout ekzistans li. Menm si nou poko ta konnen sa n vle pou tèt nou osnon kote gason sa a ap soti, sosyete a fòmate n depi tou piti pou pi gran aspirasyon n se maryaj. Sa ki pi bèl la, kit nou fè l kit nou pa fè l, kit nou vle l kit nou pa vle l, nou pa janm ase nan je sosyete a. Sa se yon gwo chay nou pa wè, men ki kontinye andikape lespri jèn fanm parèy nou jouk jounen jodi a e ki fè nou kwè si nou pa rive akonpli sa, lavi nou pa vo anyen.

beaut2

Atant sa a sosyete a kontinye fè jèn fanm nan, soti nan menm fason panse ki fè nou kwè yon fanm ekziste sèlman pou bay gason plezi a. Se tankou yon bwat sosyete a kreye pou asire l, nou pa janm atenn tout potansyèl nou kòm moun toutotan nou pa rantre ladann. Kidonk granmè n leve pitit yo ki vin manman n ak sa kòm premye objektif yo e pita manman an pase l bay pitit li ki se nou menm. Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook