Met tifi deyò pa solisyon an

Nan anpil fanmi, pi gwo pinisyon yon tifi ki ansent avan lè se mete l deyò. Anpil paran Ayisyen  kwè de granmoun pa ka abite menm kote. Sa ta vle di, si yon tifi ta ansent se paske l ta santi l granmoun. Poutan nou konnen byen se pa vre, paske anpil tifi ki ansent bonè lakay nou se yon erè. Kidonk, li vin pi fasil pou jwenn tifi ak jèn fanm ki plis pè reyaksyon paran yo ke ansent twò bonè a li menm. Rezilta laperèz sa a anjandre anpil tèt chaje tankou pouse medam sa yo jete pitit nan move kondisyon ki mete lavi yo plis an danje. Li lè pou paran Ayisyen konnen se plis mal yo fè yon tifi lè yo mete l deyò paske li ansent twò bonè.

Malgre gen jèn famm ki rive reprann yo aprè yo te fin fè yon pitit twò bonè,  sosyete a malerezman Kontinye li

Se pa tout moun popilè pou kopye

Modèl anpil jèn fanm kounya a se lòt fanm ki popilè sou rezo sosyo yo. Enfliyans sa a, san nou pa konnen ap modifye konpòtman anpil nan nou, tankou stil nou, fason nou pale, mete sou anpil lòt chwa n ap fè ki montre jan nou vle lavi nou menm jan ak pa yo. Malerezman, anpil nan foto n ap wè, bèl pawòl motivasyon n ap li, ak bèl figi nou pran kòm modèl pou nou viv yo pa gen anyen pou wè ak reyalite moun sa yo ki ap enfliyanse lavi nou an. Sa se yon pwoblèm, paske sa ka vin tounen yon danje pou nou menm jèn fanm, si nou kreye yon atant de tèt nou ki bati sou ilizyon sa yo.

Akoz anpil nan nou vin gen aksè ak entènèt sou telefòn nou, li vin plis Kontinye li

Kò w pa rekonpans gason ki ede w

Menm si gen anpil avanse k ap fèt sou kesyon dwa fanm, sou libète yo genyen ak kò yo ak sou desizyon y ap pran nan lavi yo, anpil pratik ak presyon nan sosyete a kontinye toufe medam yo epi fè yo kontinye sibi enjistis. Souvan, se nan men moun ki nan antouraj pwòch yo tankou mari osnon mennaj yo yo pran presyon sa yo. Men pafwa tou, se nan men patwon, zanmi osnon lòt moun yo pa menm konnen.

Menm jan sosyete a panse yon fi ki pa vle mande oubyen pran lajan ak lòt byen materyèl nan men yon gason ki ta mennaj li osnon marise yon fanm sòt, yon “ti sina”, anpil moun gen menm reyaksyon an lè se gason ki pa ta kouche  ak yon fanm yo ta fin ede. Si yon gason zanmi yon fi, osnon ede fi sa a san l pa deside kouche l, sosyete a rele l mawozo, gwo soulye, se nèg ki ta pi sòt ki egziste nan je sosyete a. Nan lide sa a, anpil gason konprann tout sa y ap fè pou yon fi dwe kondisyone. Sa ki konn souvan fè genyen ki menm bay fi sa a presyon paske l imajine l dwe l yon bagay. Kontinye li

Pitit fi pa la pou leve paran yo atè

Nan kilti pa nou, nou fasil repete pitit se byen pòv malere. Malerezman, pawòl sa a patisipe nan fè majorite paran panse tout sa y ap fè pou pitit yo jodi a, timoun sa a dwe peye yo l demen. Genyen ki pa menm asire yo pitit sa a ale lekòl, ni ede l grandi, men yo konte sou timoun sa a kanmenm pou retire yo nan mizè. Pou pitit fi menm, presyon an plis. Se tankou se te yon obligasyon pou yo leve paran yo atè a.

Se vre pawòl sa a vize tout kategori timoun, pitit fi kou pitit gason. Men l gen plis pwa sou do jèn fanm yo. Paske Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook