KENBE L, KENBE L!!!

Ou te tande bèl ti mizik sa a deja, nan videyo sou sa ki t ap pase nan fotochout pwojè Richès Mwen an ki te pibliye tou dènyeman an. Jodi a, nou prepare yon lòt videyo pou ou, ak pawòl motivasyon ak enspirasyon ki gen nan bèl ti mizik sa a, ki rele Kenbe Liv Ou.

1

Se Rutschelle Guillaume ki chante mizik sa a ki sou premye albòm li an ki rele Emotions. Menm kote m te tande mizik sa a, m te di fòk mwen pataje l kanmenm ak ou nan ribrik Mizik Lavi. E se nan menm epòk sa a, nou t ap travay sou konsepsyon pwojè Richès Mwen an, ki raple w ou ka amelyore lavi w ak konesans ou. Pa t gen okenn lòt mizik nan moman an, ki te ka pi byen ilistre konsepsyon sa a.

E chay motivasyon ak enspirasyon ki nan mizik sa a? Vini w al konnen ki valè mesaj ki ka ede w grandi nan bèl ti mizik sa a… Kontinye li

Signature

FENK DAMOU!!!

Se pa premye fwa w ap tande m ap di w, jan pifò jèl yo di ki fèt spesyalman pou cheve natirèl sou mache a pa janm ale ak cheve m. Si yo pa plen cheve m ak pay blanch, yo fè cheve m sèk tankou kote idratasyon pa t janm pase.

ow

Mwen te tris paske mwen te wè sa prèske enposib pou m te jwenn yon pwodui ki plizoumwen natirèl ki ka ede cheve m kenbe koutpeny mwen konn pran yo epi ki pap mete cheve m nan eta sa a. Eben, depi lè m rankontre ak pwodui sa a yo rele « Flaxseed » la (pwononse l flaksid), se lajwa sèlman ki nan kè m, ni nan bèl ti cheve m yo.

Li pa vann chè ditou, li 100% natirèl, li gen anpil byenfè pou cheve w epi li fasil pou prepare. Ou menm ki renmen fè 2 dwèt, 3 dwèt osnon ou menm ki gen ti afwo menm jan ak mwen, yon ti kal jèl flaxseed ka kenbe yon koutpeny pou plis pase 2 jou.

Vini w al dekouvri tout byenfè pwodui sa a, ansanm ak mwen… Kontinye li

Signature

OU FENK FE YON GOL!!!

Sa prèske gen yon mwa depi m ap fè yon bèl ti eksperyans ak tèt mwen. Mwen deside pa makiye, prèske pa mete bijou, m pa mete kitèks e jan w konnen l deja, tèt mwen prèske pa gen cheve ladann (0.5cm), kidonk m pa menm gen cheve pou m penyen. Men chak jou, mwen asire m, mwen fè 45 minit spò. Mwen efòse m pou m manje anpil fwi ak legim epi mwen bwè anpil dlo.

belneges

Sa etone m pou m wè, jan anpil moun kontinye ap di m jan mwen bèl. Mwen sezi, paske avan sa mwen te kwè si cheve m kout fòk mwen gen anpil akseswa sou mwen pou m santi m bèl. M pa gen pwoblèm ak akseswa yo non, ni ak cheve kout la. Men m potko janm pwouve tèt mwen kalite lanmou sa a.

Mwen vin konprann, renmen tèt ou a pa sèlman nan pran swen cheve w, ni fè bèl makiyaj. Men se nan pran swen tout sa w genyen, tout pati nan kò w e menm san okenn makiyaj, ou ka rive santi w seksi, bèl e an sante nan je pa w.

Wi, w ap bezwen anpil kouraj pou sa. Men kèk teknik ki kapab ede w… Kontinye li

Signature

MILYONE PASE W, NANPWEN!!!

Kiyès ki pa bezwen manje? Bèl telefòn, bèl rad, bèl soulye, bèl tout byen materyèl pou l fonksyone? Si w ta met tout moun sou latè kanpe yon kote, ou poze yo kesyon sa a, m pa ret kwè ou t ap jwenn anpil moun ki pa leve men yo.

fe la pito

Poukisa? Paske nou se moun. Pou pi piti n ap gen bezwen bagay materyèl pou n sèvi. Menm si w ta di ou pa bezwen gwo machin, fòk ou jwenn yon grenn sèl pou met anba lang ou chak jou pou pa mouri. Sa pa ta pwoblèm si yo ta aprann nou, lavi pa kanpe lè w fin gen byen materyèl sèlman osnon se pa dwe sèlman richès materyèl pou pase lavi w ap chèche.

Pwoblèm nan se ke, pa bò isit, yo kondisyone nou pou nou kwè se sa ki lavi a. Sosyete nou an tèlman abitye nou ak yon sistèm reziyen, plenyen ak dezespere, nou souvan bliye si konpetans nou, kapasite nou, konesans nou ak pasyon nou gen pou nou swiv rèv nou se richès nou.

Si w dakò richès ou se nan ou li ye, ann al gade kòman w ka sèvi ak li pou w amelyore lavi w… Kontinye li

Signature

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook