ATIS MIZIK LAVI: JHENE AIKO

M pa sonje kòman mwen te fè dekouvri Jhené Aiko. Men sa m sonje e m pa p janm bliye, se sa li te fè m santi, premye fwa, mwen t ap tande mizik li. Lè m te vin kòmanse ap fè rechèch sou li, mwè li di nan yon entèvyou li t ap fè, li pa fè mizik pou vann, li pap vann tèt li, men li chante pou l ka libere tèt li. Pawòl sa a te frape m, e depi lè sa a, m tounen youn nan milyon fanatik li yo.

ja

Ann al dekouvri ansanm mizik Jhené, ki ka fè w santi w pi prè moun ou vle ye toutbon an… Kontinye li

FE YO POU W WE!

Si m pase pi plis pase yon semèn, m pa gen yon pwoblèm kèlkonk, m kòmanse ap poze tèt mwen kesyon, sa k ap pase konsa a? Pa paske mwen renmen gen pwoblèm non. Men piske m konnen nan faz mwen ye nan lavi m nan, sa mwen reve e sa mwen vle reyalize yo, m pa ka pa gen yon tèt chaje k ap tann mwen kou m fin rezoud yon lòt, m deside wè pwoblèm yo yon lòt jan.

perception

Tou sa pou m di w, si w ta remake ou menm tou, ou gen anpil sousi nan moman sa yo, ou mèt kwè m, ou nan pwosesis pou w aprann yon bagay; sa vle di ou sou wout pou w grandi. Li fasil pou di, men li pi difisil nan reyalite a pou aksepte sa. Lè pou w fè fas ak pwoblèm lavi a, sitou si w poukont ou, fòk ou met 10 fanm sou 100 fanm ou ye deja a.

Lè w fin aksepte pwoblèm yo, se yon leson yo vin montre w. Kounya ou prè pou w konnen kòman pou w pi byen pase leson an. Kite m pataje kèk abitid m kòmanse bay tèt mwen ki rann pwosesis sa a pi fasil… Kontinye li

VIRE L TOUNEN L JAN W VLE

Se pa konnen ou pa konnen, ou byen renmen bèl cheve natirèl ou yo. Men, chak fwa konsa,  ou gen yon sèl anvi chanjman ki kenbe w. Se ka chanje koulè, chanje koup, chanje model koutpeny elatriye…

cheve

Si sa konn rive w, m ap di w ou pa poukont ou paske m pral gen plis pase 3 mwa, se nan faz sa a mwen ye ak cheve m tou. Bon chans pou nou, pa gen agranman pase cheve natirèl, ou ka chanje l lè w vle.

Men tout bagay la se ke gen 2 kategori moun ki vle fè chanjman. Gen moun ki bezwen fè chanjman  an toutpandan pou cheve a rete long. Gen yon lòt kategori, cheve long pa entèrese l, se chanjman li bezwen.

Nan nenpòt ki kategori w ta ye a, nou pote kèk ti konsèy ki ka ede w. Pran djakout ou, ann ale… Kontinye li

BLOG BELNEGES LA!

Kite nou prezante w tout sa w ap gen pou w jwenn sou blòb BELNEGES la. Ann kòmanse ak Bote Anndan. BOTE ANNDAN, se mesaj, se istwa, se eksperyans, se travay ki pou pèmet ou grandi plis mantalman ak sikolojikman, pou w ka amelyore lavi w.

BELNEGES, Se yon revolisyon k ap fèt nan tèt ou, nan fason ou wè lavi, ki montre w, si w kwè nan kapasite w ak nan efò; si w renmen tèt ou. Zouti sa yo sifi pou ede w met lavi w nan yon lòt nivo.

image (17)

Menm si wout sa a pi difisil, nou pa ka kontinye kwè nan bagay ki san valè pou lavi nou miyò. Twòp jenn tifi kwè valè yo, rezime ak yon skini djin, yon « smartphone », yon plat manje ak lòt bagay materyèl ki gen pou pase. Reyalite sosyoekonomik peyi a, pou bokou nan sa, men nou gen pouvwa ak konesans plis kapasite nou pou nou pwopoze yon lòt reyalite. Nou paka kontinye leve pitit nou, pou se moun yo pa menm konnen (chantè, foutbolè, rapè sitou etranje) y ap pran sèlman pou ekzanp yo. Si nou menm jodi a ki jèn, nou fè tèt nou bèl anndan, pitit nou yo pap konnen se sèl atis  ki idòl yo, sèlman.

Se pou sa premye objektif pwojè BELNEGES la, se fè pwomosyon efò, detèminasyon ak pasyon pou itilize kapasite w pou w vanse… E se  de sa nou pale nan ribrik BOTE ANNDAN… Kontinye li

KENBE POU W KENBE!

Jou solèy la pa leve yon kote, yo di tan an fèmen, tan an makawon. Ou ta di lavi a al pi dousman, ou gen lenpresyon pa gen lavi. Menm si n ap viv nan yon peyi twopikal kote solèy la prèske toujou la. Sikonstans lavi, pwoblèm sosyal ak politik nan peyi a ka ba w menm enpresyon an. Lè konsa, ou santi jou sa yo vin ak tristès , dèfwa menm parès tou. E ni mwen ni ou konnen kote parès ye, refleksyon pa met pye e gen risk dekourajman. Nou riske kite tan an mennen nou, nou riske bay vag sou rèv nou, sou lavi nou, nou riske bliye solèy nou. Tan an ka fèmen vre, men toujou gen demen, e lespwa a se ke solèy la ka releve.

BelO

Souvan, lè n gen pwoblèm olye n reflechi ak solisyon an, olye n kenbe ti kras branch lespwa nou rete a, nou pito ap pèdi yon pakèt tan nan marinen pwoblèm nan. E poutan si w wè sa, tout sa ki enpòtan an se kenbe. Wi kenbe la, menm lè pwoblèm nan te soti pou met pye sou kou w.

Pa lage, se yon pawòl ki pisan. Atis yo tèlman konn sa yo chante l, pou yo ka enspire w pou kontinye lite. Kite m pataje yon bèl ti mizik ak ou 2 atis Ayisyen chante bèl pawòl sa a… Kontinye li

NAN MEN W LI YE!

Tout sa n’ap itilize se pwodwi fini. Sa vle di, de twa osnon plizyè engredyen yo met ansanm pou bay yon pwodwi final. Oubyen yon bagay ki pase plizyè etap avan nou ka sèvi avè l. Pen nou manje chak jou a, rad nou mete sou nou yo, asyèt nou manje, pwodwi pou cheve, pafen elatriye.

vle

Mwen pa konn si nou sonje ti fraz sa a, nou te aprann lè nou te lekòl la, chimis Antoine Laurent Lavoisier te di: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Anyen pa pèdi, anyen pa kreye tèt yo, tout bagay transfòme. Sa vle di pa gen anyen ki pèdi, pa gen anyen ki nouvo anba solèy syèl ble sa a, tout bagay se transfòmasyon. Jis yon ti egzanp pou ilistre sa m sot di a. M sèten, w’ap mande tèt ou kisa m vle rakonte ak koze transfòmasyon sa a ?

Kite m di w! men avan kite m poze w kèk kesyon… Kontinye li

AN PLUM DE PAN!!!

Kiyès ki pa ta renmen gen bèl po? Bèl cheve? Ki moun ki pa ta renmen bèl? M pa kwè m tap jwenn yon grenn moun ki t ap reponn non ak kesyon sa yo. Eben, bagay la pa chita nan krèm, lwil, ak tout lòt pwodui  n ap pase sou po nou osnon pati nou ka wè yo sèlman. Okontrè, nenpòt jan sa ye a, se anndan pou bote a soti.

bel tifi

Jodi a, m vin raple w jan sa enpòtan anpil pou w manje fwi ak legim epi bwè dlo.  Pou po w bèl toutbon san li pa dekale, sèk, plise, gen tach elatriye, fòk li jwenn bon jan vitamin ki pou nouri l e kenbe l an sante. Fwi yo pa ekzanp, ka pèmèt po w vin pi fen, yo gen pouvwa pou idrate kò w, epi yo ede po a rete djanm. Gen anpil fwi nan peyi Dayiti, jodi a m pral pataje ak ou 4 fwi nou ka jwenn byen fasil pandan tout ane a k ap ba nou rezilta plop plop.

Pran kreyon w, yon ti bout papye pou note. Ann ale… Kontinye li

MEN LIMYE!

Nenpòt pwoblèm, gwo kou piti, ka mete lavi n tèt anba. Chak moun gen yon jan yo jere pwoblèm yo. Gen sa ki fè tout dilijans pou yo rezoud li, gen sa ki bal vag kòmkwa yo pa bay pwoblèm nan regle anyen pou yo, gen sa ki kite pwoblèm nan pote yo ale nèt tankou lavi yo tou fini. Eskize m wi, men jodi a se ak dènye gwoup moun nan m plis anvi pale. « M vin di yo pa kriye, pa gen rezon pou sa. M vin di yo tout bagay ka mache byen, tout bagay pral mache byen ».

bob

Se pa yon mizik ke m ap fè w dekouvri non, ou tande l deja. Wi, ou tande l anpil kidonk se pa mwen ki pral di w men kisa pawòl yo di. M jis anvi sa k rive m nan mizik sa a, rive w tou, m retande l, m pran yon pati ladan epi m rele pati a « Koze pa m » paske m di tèt mwen pati sa se pou mwen espesyal atis la ekri l.

Se mizik Bob Marley a, sa k rele « No woman no cry » la. Ou wè, ou abitye tande l men èske w janm fè yon ti rete sou pawòl ki nan refren an? Vini n al fè sa ansanm… Kontinye li

WI, JODI A!

Pandan mwa desanm nan, mwen resevwa yon liv. Menm si tit la pat di m anyen, mwen te deside li’l tou senpleman paske mwen se yon moun ki renmen lekti anpil.

li

Depi sou dezyèm paj liv la, mwen te deja pèdi ladann. Se kòmsi mwen te rantre nan yon lòt mond, kòmsi liv la te transpòte mwen nan yon lòt nivo. 4è dtan te sifi, mwen te gentan fin li l nèt ,e mwen te deja kòmanse santi mwen yon lòt jan. Kwè mwen si w vle, nan menm semèn nan mwen te arive reli liv la twa fwa e a chak fwa, mwen te dekouvri yon nouvo bagay.

Eksperyans sa a te fè m reflechi anpil. Sa te fè m kòmanse analize kèk atitid mwen konn genyen nan lavi-a ki pa fòseman ede’m grandi emosyonèlman. Li te pèmèt mwen mete limyè sou kèk pwen nwa ki fè anpil fwa, mwen konn santi se tankou ma p fè bak. Li te pèmèt mwen wè ke gen chanjman mwen ta dwe eseye fè, pito mwen ta dwe fe, pou mwen santi mwen pi bèl (an dedan).

 Men kèk nan refleksyon mwen ta renmen pataje avek ou ; e petèt sa ka fè w reflechi tou sou kòman w ka vin pi bèl anndan… Kontinye li

CHALE PA LADANN!

Nan moman an, se cheve natirèl k’ap taye banda. M’ap sonje nan ane pase yo, zòn 2007-2008 yo, jwenn yon fi ak cheve natirèl te difisil. Men kounya anpil nan nou, sinon nou tout, sou chemen pou n vin nan natirèl si nou pa gen cheve natirèl deja. Nou tout konn kisa pou nou fè ak sa pou nou pa fè sou cheve nou. Nou tout konn kijan pou nou pran swen cheve sa yo ki se idantite nou. Plis n’ap abitye avèk yo, plis n’ap konn kijan pou nou pran swen yo. Plis n’ap renmen yo.

chevewow

Men bèl avanti sa a pa fasil. Paske yo mande tout lanmou ak tout atansyon nou. Pafwa nou bezwen detire cheve yo, ba yo yon lòt figi pou ti kout peny nou yo ka pi byen chita. Anpil nan nou ka konn itilize aparèy elektwonik tankou sechwa, bebilis elatriye pou nou fè sa. Men si nou fè anpil rechèch, n’ap konnen chalè pa bon pou ti cheve natirèl nou. Paske l’ap fè yo sèk. Epi y’ap kase.

Ki mwayen nou ka itilize pou nou detire cheve nou san yo pa kase? Men yon ti astis byen fasil… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook