OU PA GEN POU REZIYEN W!

Nan tout peyi, tradisyon enpòtan. Tout kote ki respekte sa, tradisyon yo toujou sèvi tankou bousòl. Se sa tou ki konn pèmèt moun idantifye yon pèp osnon yon kilti. Se pa san rezon n’ap wè chak peyi, chak pèp gen fason yo wè lavi, Bondye, lanmò elatriye. Lakay pa nou, nan peyi Dayiti, gen anpil tradisyon nou toujou kenbe. Men sa ki pi make m, se tradisyon nou kenbe nan valè n’ap pataje. Depi koumanse sou blag gran papa ak grann ap bay lèswa, tire kont osnon istwa Bouki ak Malice, pou rive nan pwovèb nou tande granmoun yo ap repete toutan.

Screen Shot 2015-01-26 at 8.51.07 AM

Depi tou piti, mwen toujou tande yon pil pwovèb. Se pa pwovèb yo nan yo menm ki kenbe atansyon m. Paske si n’ap gade l konsa, yon pwovèb se sèlman yon fraz. Se pito leson moral yo bay ak kwayans yo charye dèyè yo ki enpòtan. Gen yon pati nan yo ki gen sans yo nan lavi chak jou a. Paske yo konn esplike kèk sitiyasyon. Epi yo ede nou konprann kèk reyalite. Poutan gen lòt ki pa sanble gen misyon pozitif.

Se sou kategori sa a m ap pale jodi a. Se kategori pwovèb ki fè yon mesaj negatif pase. Nou petèt pa janm pran tan pou nou pran sans yo. Paske nou tèlman tande yo epi itilize yo, nou pa rann nou kont si se yon seri pwovèb ki pa ede nou avanse. Se sa k fè m deside atire atansyon nou sou yo, paske si nou koute yo nou pap janm avanse.

Kòm se pa sa ni mwen, ni ou bezwen. Ann al tere yo yon kote e poze aksyon k ap ede n avanse… Kontinye li

BEL TI SOUSI (2e pati)!

Lè mwen te kòmanse fenk fè ti jenn fi, pa t gen moun ki te pi fò  pase m nan fè maryaj koulè do zye. Anvan mwen sòti nan kay la, manman’m te konn fon ti kou dèy nan figi’m e li te toujou  raple’m pou ‘m  ranje sousi anvan’m  sòti.

1489268_10204296651832316_2832745016631138683_n

Koulye a mwen vin pi gran, mwen konnen  fòk mwen ranje sousi m anvan mwen pran  lari a. Si w’ap gade byen, sousi yo se yon ti  pati  nan figi men se yo ki bay figi w fòm. Kit ou kontan, kit ou fache, tout emosyon sa yo chita nan sousi’w . Jodi a nou pral aprann aliye sousi nou byen pou plim sousi yo rete korèk,

Mwen pa yon espesyalis nan bote. Men kite m montre w jan mwen fè pa m yo m twouve ki byen bèl… Kontinye li

DI L, JISKASKE W KWE L!

M raple m gen yon fwa m tap kenbe leson pou yon ti pitit, li dakò avèm ke 2+2 bay 4 men l refize dakò ke 3+1 bay 4. Poukisa dapre ou ? Paske madmwazèl lekòl la pat di l 3+1 bay 4 e daprè li, madmwazèl la se sila ki konn tout bagay la, sa madmwazèl la pa di a, pako egziste.

Espe2

Se konsa tou, gen yon seri de moun ki leve ak yon moun oswa yon gwoup moun kòm referans yo. Gwoup moun sa se kapab yon gwoup zanmi, fanmi oudimwens sosyete a. Pou yo, si moun sa oswa gwoup moun sa pa di yon koze sèke koze a pa egziste, sèke koze a pa yon verite. Yo dakò pou yo fè yon imaj de tèt yo wi men imaj sa, se yon lòt moun ki pou voye l ba yo.

Toutotan lòt moun pa voye imaj sa ba yo, yo pap aksepte l nan lavi yo. E si malè pou yo, y al kwaze ak yon move moun ki voye yon move imaj ba yo, yo kenbe l e yo ka mouri avè l tèlman y ap panse mal de tèt yo. Move imaj la ap jèmen nan tèt yo jouk yo fèl tounen yon verite. M te konsa wi e si m te ret konsa, lè konsa m pa la ankò.

Se yon bèl ti mizik, ki fè m konn se pa vre. Mwen ka di tèt mwen, bèl bagay tou. Kite w al dekouvri l ak mwen… Kontinye li

OU PA MENM JAN AK PESONN!

Avanyè nan yon kou mwen genyen nan lekòl mwen an, nou t ap travay sou yon videyo. Yon ti videyo tou kout, men mwen estime ki gen anpil sans, paske l enspire m pou m ekri atik sa a.

Nan videyo sa a, gen yon ti gason, sal, rad ak soulye l chire. Anpil moun ap pase l nan jwèt paske eta l ye a te fè yo ri san dout. Sa ba l pwoblèm pandan yon tan, li panse pou l touye tèt li. Men lè li rive devan rivyè a, li reflechi epi l tounen al chita. Lè l rive sou ban li te chita a, li jwenn yon lòt ti gason ki te sanble genyen tou sa l ta vle. Lòt ti pitit la pwòp, rad li pwòp, li gen bèl soulye. Misye santi l dekouraje ankò.

Li leve bò kote ti gason an. Paske l santi l enferyè pou l chita kote l la. L al plenyen mizè l anba yon pyebwa.  Li di tèt li : Sa pa posib pou m nan eta sa a. Epi l kòmanse priye pandan l ap repete : m vle menm jan ak li, m vle tankou l, m vle tankou l. Bridsoukou, yon chanjman fèt. Li vin nan plas ti gason li te anvi ye a. Li pwòp, li chanje rad epi gen bèl soulye. Men li te sezi wè granmè l vin chèche l nan yon fotèy woulan. Se lè sa a li rann li kont, ti gason li t’ap anvye a te paralize.

Tou sa pou di w istwa w pa menm jan ak pèsonn. Men kòman ou ka fè pou sispann konpare tèt ou ak lòt moun. Kite m pataje yon ti astis tou kout ak ou… Kontinye li

BLAN PASE SA, NANPWEN!

Tankou anpil timoun ki grandi Ayiti, lè mwen te piti mwen te renmen manje zanmann anpil. Tout plezi a sete mache ranmase grenn zanmann sou lakou a, manje chè-a epi kase grenn zanmann nan pou retire nannan-an ladann (map rakonte nou sa la-a, se pa de nostalji ki pa anvayi m).

Amandier pays

Mwen pa bezwen di nou kòman rad mwen te konn tache; san konte kout woch dwèt mwen te konn ap pran nan kase grenn zanmann sa yo. Men sa potko anyen devan eta zanmann sa yo te konn kite dan mwen ; yo te plen ti tach tou jon. E nou met kwè mwen, si se pat pou manman m, jounen jodi a mwen pa t ap renmen mete dan mwen deyò konsa.

Jodi-a mwen ta renmen pataje avèk ou kèk ti astis madanm nan te konn mete deyo pou li rann dan mwen pwop, bèl, blan kou lanèj… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook